RSSВерсія для друку
Книги

Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие

Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие / под научной редакцией И.Я. Сенюты (версия на рус. языке). - 5-е изд., доп. - Львов : Издательство ЛОБФ "Медицина и право", 2015 . - 989 с.

Рік видання: 2015

ISBN: 978-966-2019-26-1

У посібнику висвітлено міжнародні механізми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я, проаналізовані міжнародні та регіональні стандарти в галузі охорони здоров’я і прав людини, розкриті правозахисні й адвокаційні процедури, досліджено окремі питання забезпечення прав вразливих верств населення при наданні медичної допомоги. Наведено перелік нормативних і літературних джерел з зазначеної проблематики, представлено інші матеріали, необхідні для належного здійснення науково-дослідної, правозахисної і правозастосовчої практик. Національна база сформована станом на 01.06.2015 р.

Для студентів, аспірантів, викладачів і наукових співробітників юридичних та медичних навчальних закладів, представників юридичної практики, правозастосовчих органів влади, правозахисних організацій, закладів охорони здоров’я, а також всіх, хто цікавиться проблематикою юридичного забезпечення у сфері охорони здоров’я.

Вступление

Раздел 1. Права человека в сфере охраны здоровья

Раздел 2. ВИЧ_СПИД и права человека

Раздел 3. Туберкулез и права человека

Раздел 4. Снижение вреда и права человека

Раздел 5. Паллиативная помощь и права человека

Раздел 6. Здоровье детей и права человека

Раздел 7. Уязвимые слои населения, здоровье и права человека

Раздел 8. ЛГБТ, здоровье и права человека

Раздел 9. Инвалидность, жизнь в обществе, здоровье и права человека

 

Охорона здоров'я і права людини: Ресурсний посібник

Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / за науковою редакцією І.Я. Сенюти (версія на укр. мові). - 5-е вид., доп. - Львів : Видавництво ЛОБФ "Медицина і право", 2015 . - 989 с.

У посібнику висвітлено міжнародні механізми захисту прав людини в галузі охорони здоров'я, проаналізовано міжнародні й регіональні стандарти в царині охорони здоров'я і прав людини, розкрито правозахисні й адвокаційні процедури, досліджено окремі питання забезпечення уразливих верств населення при наданні медичної допомоги. Наведено перелік нормативних і літературних джерел з окремої проблематики та подано інші необхідні зарубіжні й національні матеріали для належного здійснення науково-дослідницької, правозахисної і правозастосовної практик. Національна джерельна база сформована станом на 01.10.2010 р.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців вищих юридичних і медичних закладів освіти, представників юридичної практики, правозастосовних органів влади, правозахисних організацій, закладів охорони здоров'я, а також усіх, хто цікавиться проблемами юридичного забезпечення в галузі охорони здоров'я.

Видавництво Львівський обласний благодійних фонд

Рік видання 2015

К-сть сторінок 989

Формат Електронний

Обкладинка -

ISBN 978-966-2019-28-5

Вступ

Розділ 1. Права людини в сфері охорони здоров’я

Розділ 2. ВІЛ СНІД і права людини

Розділ 3. Туберкульоз і права людини

Розділ 4. Зниженя шкоди і права людини

Розділ 5. Паліативна допомога і права людини

Розділ 6. Здоров’я дітей і права людини

Розділ 7. Вразливі верстви населення здоров’я, і права людини

Розділ 8. ЛГБТ, здоров’я і права людини

Розділ 9. Інвалідність,життя в суспільстві,і права людини

 

Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників в Україні

Побачив світ практичний посібник «Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників в Україні»

Посібник підготовлено з метою окреслення важливого сегменту національної системи психічного здоров’я – прав людини. У ньому охарактеризований правовий статус  осіб, які страждають на психічні розлади, а також висвітлено порядок реалізації і механізми захисту ключових прав у сфері надання психіатричної допомоги. Зокрема видання містить відповіді на запитання, які найчастіше постають при здійсненні права на інформацію про стан психічного здоров’я і надання психіатричної допомоги, права на таємницю про стан здоров’я, права законних представників осіб, які страждають на психічний розлад, на отримання щомісячної грошової допомоги, тощо. Крім того, в книзі висвітлено особливості проведення психіатричного огляду, права осіб при наданні амбулаторної і стаціонарної психіатричної допомоги та порядок припинення надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.      

Автори підготували посібник, який покликаний стати надійним порадником для захисту прав людини у сфері надання психіатричної допомоги, розширення меж наукового пошуку й оптимізації юридичної практики у цій царині.   Зі змістом посібника можна ознайомитись тут

Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Автори:

Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І.

Рік видання: 2012
ISBN 978-966-2019-16-2.

Читайте практичний посібник on-line

Практичний посібник входить до серії книг, які підготовлені в межах міжнародного проекту «Практичні посібники у сфері права та здоров’я» («Practitioner Guides in Law and Health») Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк, США) спільно з Міжнародним фондом «Відро­дження» (в Україні) до якого долучено вісім держав Східної Європи та Центральної Азії. У виданні висвітлюються права й обов’язки пацієнтів і медичних працівників, форми і засоби захисту цих прав на міжнародному, європейському та національному рівнях, розкриваються питання проведення медичних експертиз. Книга містить добірку конституційних положень, норм законів і підзаконних актів стосовно кожного права й обов’язку з практичними мате­ріалами щодо їх дотримання і порушення, а також приклади з практики та поради щодо праворозуміння, правореалізації і правозастосування у сфері охорони здоров’я. Подано зразки процесуальних документів, список рекомендованої літератури, довідкову інформацію та глосарії (міжнародний і національний). Книга видана англійською, українською та російською мовами.

Видання призначене для юристів, до професійних інтересів яких належить захист прав людини в галузі охорони здоров’я, а також для представників правозастосувальних органів держави. Воно також може бути корисним для працівників системи охорони здоров’я, учасників ринку страхових послуг, науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчальних закладів, правозахисних організацій та фізичних осіб, які цікавляться проблемами юридичного забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я. Повністю серія практичних посібників представлена на сайті www.health-rights.org.

[ детальніше ]

Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие

Авторы

 

Берн И., Эзер Т., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И.

 

Год издания: 2012

ISBN 978-966-2019-18-6.

 

Практическое пособие входит в серию книг, подготовленных в рамках международного проекта

«Практические пособия в области права и здоровья» («Practitioner Guides in Law and Health»)

Института открытого общества (Нью-Йорк, США) совместно с Международным фондом «Возрождения» (в Украине), к которому привлечено восемь государств Восточной Европы и Центральной Азии. В издании освещаются права и обязанности пациентов и медицинских работников, формы и средства защиты этих прав на международном, европейском и национальном уровнях, раскрываются вопроси проведения медицинских экспертиз. Книга содержит подборку конституционных положений, норм законов и подзаконных актов по каждому праву и обязанности с практическими материалами по их соблюдению и нарушению, а также примеры из практики и советы по правопониманию, правореализации и правоприменению в сфере охраны здоровья. Представлены образцы процессуальных документов, список рекомендованной литературы, справочная информация и глоссарии (международный и национальный). Книга издана на английском, украинском и русском языках.

Издание предназначено для юристов, в число профессиональных интересов которых входит защита прав человека в области охраны здоровья, а также для представителей правоприменительных органов государства. Оно также может быть полезным для работников системы здравоохранения, участников рынка страховых услуг, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов юридических и медицинских учебных заведений, правозащитных организаций и физических лиц, интересующихся проблемами юридического обеспечения прав человека в сфере охраны здоровья.

 Читать онлайн:

 

 

20 механізмів, які спрямовані на боротьбу з тортурами у сфері охорони здоров'я

Посібник буде корисним для організацій, які проводять адвокаційні кампанії проти порушень прав людини у сфері охорони здоров'я, зокрема для міжнародних, регіональних та національних організацій сферою інтересів яких є права людини у сфері охорони здоров'я, груп людей, які здійснюють діяльність спрямовану на боротьбу з тортурами, тощо.

 

Детальніше з текстом посібника можна ознайомитися за адресою

Рамковий документ ВООЗ з питань профілактики та контролю за вірусними гепатитами: посібник для дій на глобальному рівні

Рамковий документ з питань профілактики та боротьби з вірусними гепатитами розкриває суть чотирьох сфер діяльності стосовно запобігання, лікування та рятування життя людей, які страждають вірусними гепатитами, шляхом впровадження цільових національних та регіональних стратегій.

Ці стратегії допоможуть побороти захворювання, яке на сьогодні охопило вже більш як 500 млн. осіб, проте все ще залишається невідомим, важко піддається лікуванню та діагностиці.

Детальніше з тестом посібника можна ознайомитись за адресою

Human Rights in Patient Care: A Practitioner Guide

Автори: Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І.

Рік видання: 2011 (оновлено 2016)

ISBN 

 

Практичний посібник входить до серії книг, які підготовлені в межах міжнародного проекту Інституту відкритого суспільства. У ньому висвітлюються права й обов’язки пацієнтів і медичних працівників, форми і засоби захисту цих прав на міжнародному, європейському та національному рівнях, розкриваються питання проведення меди чних експертиз. Книга містить добірку конституційних положень, норм законів і підзаконних актів окремо для кожного права й обов’язку з практичними прикладами їх дотримання і порушення, а також приклади з юридичної практики і поради щодо праворозуміння і правозастосування. У додатках подано зразки процесуальних документів, список рекомендованої літератури, довідкову інформацію і глосарії (міжнародний і національний).

Видання призначене для юристів, до сфери професійних інтересів яких належать захист прав людини в галузі охорони здоров’я, а також для представників правоохоронних і правозастосувальних органів держави. Також воно може бути корисним для працівників системи охорони здоров’я, учасників ринку страхових послуг, студентів, аспірантів, науковців і викладачів юридичних і медичних навчальних закладів, правозахисних організацій і фізичних осіб, які цікавляться проблемами юридичного забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

 

Preface

Acknowledgments

Foreword to Ukrainian Edition

1 Introduction

1.1 Introduction

1.2 Overview of the Guide

1.3 Table of Abbreviations

1.4 Table of Ratifications

 2 International Framework for Human Rights in Patient Care

2.1 Introduction

2.2 Key Sources

2.3 Patients’ Rights

2.4 Providers’ Rights

3 Regional Framework for Human Rights in Patient Care

3.1 Introduction

3.2 Key sources

3.3 Patients’ Rights

3.4 Providers’ Rights

4 International and Regional Procedures

4.1 Introduction

4.2 The International system

4.3 The European system

4.4 Complaint procedure: European Convention on Human Rights

 5 Country-Specific notes

5.1 Status of International and Regional law

5.2 Status of Precedent

5.3 Legal and Health Systems

6 National Patients’ Rights and Responsibilities

6.1 Patients’ Rights

6.2 Patients’ Responsibilities

 7 National Providers’ Rights and Responsibilities

7.1 Providers’ Rights

7.2 Providers’ Responsibilities

 8 National Procedures and Appendixes

8.1 Introduction

8.2 Jurisdictional Methods of Protection of Human Rights in the health sector

8.3 Non-jurisdictional Methods of Protection of Human Rights in the health sector

8.4 Forensic Examination and Autopsy

8.5 Appendix 1: Samples of Procedural Documents

8.6 Appendix 2: International Legal Control Mechanisms

8.7 Appendix 3: National Legal Control Mechanisms

8.8 Appendix 4: Recommended Literature

 Glossaries

Country-specific Terms

International Terms

 

Ознайомитись із текстом Практичного посібника можна також за адресою:

http://www.scribd.com/fullscreen/77126539?access_key=key-268urw5xok1tst4ecama

 

 

 

Медичне право України

Автори:

І.Я.Сенюта

С.Г. Стеценко

В.Ю. Стеценко

 

Із текстом підручника можна ознайомитись за адресою:

http://pidruchniki.com.ua/15840720/pravo/medichne_pravo_ukrayini_-_stetsenko_sg

 

Біоетика. Підручник для медичних вищих навчальних закладів

Автори: Зґречча Е., Спаньйоло А. Дж., П’єтро М. Л. ді та інші
Рік видання: 2007
ISBN: 978-966-2019-00-1

Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Страхування в галузі охорони здоров’я

Автори: Дячук І. Б., Сенюта І. Я., Терешко Х. Я., Фуртак І. І.

Рік видання: 2010

ISBN: 978-966-2019-03-2

 

Детальна інформація на сайті:     http://medicallaw.org.ua/

Медико-правовий тлумачний словник

Упорядники: Сенюта І.Я., Терешко Х.Я., Хлібороб Н.Є., Цибак О.В.

Рік видання: 2010

ISBN: 978-966-2019-09-4

Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Медичне право : нормативно-правові акти

Упорядники: Сенюта І. Я., Гуменюк Ю. С., Семерак М. М., Терешко Х. Я.

Рік видання: 2008

ISBN: 978-966-2019-02-5

 
Детальна інформація на сайті:     http://medicallaw.org.ua/

Охорона здоров'я та права людини: ресурсний посібник

Салернський кодекс здоров’я

Вілланова Арнольд де. Салернський кодекс здоров’я/ Переклад з латинської, передмова і коментарі А.О.  Содомори. – Львів.: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 64 с.

ISBN 978-966-2019-14-8

 

«Салернський кодекс здоровя» Арнольда з Вілланови (1235-1312) – своєрідне медичне кредо заснованої у  ІХ ст. найславетнішої в ті часи школи в Салерно (Кампанія), що перейняла засади грецької та римської, частково й арабської медицини. Рецепти й поради – як зберегти здоровя і запобігти хворобам – викладені в «Кодексі» в поетичній формі, яка засвідчує зародження римованої європейської поезії нової доби.

Органічним поєднанням виваженої афористичної думки і звучного, соковитого вірша «Кодекс» здобув для себе гідну подиву популярність в усі часи: перекладений багатьма мовами світу, цей твір витримав понад 300 видань. Українською мовою, окремим виданням, «Салернський кодекс здоровя» виходить вперше.

 

Актуальні питання впровадження системи паліативної допомоги та забезпечення прав пацієнтів з обмеженим прогнозом життя в Україні

ЗМІСТ


1. Вступ

1.1. Актуальність паліативної і хоспісної допомоги в Україні і Європі.

1.2. Визначення та принципи паліативної  допомоги.

1.3. Основні проблеми надання паліативної допомоги в Україні.

 2. Компаративний (порівняльний) аналіз національного законодавства у сфері забезпечення прав паліативних хворих та міжнародних стандартів і нормативно-правових актів, що гарантують базові права і свободи людини та регулюють надання паліативної і хоспісної допомоги

 3. Забезпечення прав людей з обмеженим прогнозом життя в Україні

3.1. 10 прав пацієнтів з обмеженим прогнозом життя.

3.2. Аналіз ситуації щодо дотримання прав паліативних хворих в Україні

3.3.Співпраця громадських організацій та держави щодо забезпечення прав паліативних хворих в Україні

 4. Висновки

 5. Рекомендації

Фармацевтика та охорона здоров'я: засади правового регулювання в Україні

Вступ

Розділ 1

Розділ 2

Додатки

Перспективи ксенотрансплантації : Наукові аспекти та етичні розмірковування

Автори: Діос Віал Корреа Х. де (ред.), Зґречча Е., Бах Ф., Калізе Ф. та інші
Рік видання: 2007
ISBN: 978-966-2019-01-8


Детальна інформація на сайті:  http://medicallaw.org.ua/

Нариси профілактичної медицини

Автори: Ґжеґоцький М. Р., Федоренко В. І., Штабський Б. М.

Рік видання: 2008

ISBN: 978-966-2019-04-9

 
Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Хартія працівників служби охорони здоров’я

Автори: Папська Рада у справах душпастирства служби охорони здоров’я

Рік видання: 2010

ISBN: 978-966-2019-07-0

Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Інструкції: Donum Vitae i Dignitas personae

Переклад та редагування: Савчик Б.О., Попа Р.І. (OFMCap)

Рік видання: 2011

ISBN: 978-966-2019-12-4

Детальна інформація на сайті:  http://medicallaw.org.ua/

Медичне право України : правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)

Медичне право України : правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції


Упорядники: Сенюта І. Я., Терешко Х. Я.
Рік видання: 2008
ISBN: 978-966-2019-05-6


Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я

Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (II Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права)


Упорядники: Сенюта І. Я., Терешко Х. Я.
Рік видання: 2009
ISBN: 978-966-2019-06-3


Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення

Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення. Матеріали ІV Всеукраїнської  науково-практичної конференції з медичного права (ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права)


Упорядники: Сенюта І. Я., Терешко Х. Я.
Рік видання: 2010
ISBN: 978-966-2019-11


Детальна інформація на сайті:   http://medicallaw.org.ua/

Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)

Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоровя (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) Матеріали V Всеукраїнської  науково-практичної конференції з медичного права (ІV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права)


Упорядники: Сенюта І. Я., Терешко Х. Я.
Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2019-15-5

Детальна інформація на сайті :   http://medicallaw.org.ua/

Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права

Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права

Матеріали VI Всеукраїнської (V міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права

26 - 28 квітня 2012 року

м. Львів


Упорядники: Сенюта І. Я., Терешко Х. Я.
Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-2019-20-9
Детальна інформація на сайті :   http://medicallaw.org.ua/

18.01.2019.

Журнал Медичне право проіндексований Index Copernicus

Шановні колеги! Дуже рада з Вами поділитись приємною...
18.01.2019.

Про порядок проведення атестації лікарів за реформою МОЗ! Частина друга. Пояснення

Атестація на визначення знань та практичних навиків з...
18.01.2019.

Україна отримає від Китаю медичне обладнання

Міністерство економічного розвитку і...
16.01.2019.

Круглий стіл «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках»

22 листопада 2019 р. у м. Львові кафедра медичного...
14.11.2018.

Круглий стіл з панельними дискусіями на тему «Донорство крові та її компонентів: до питання про нову правову парадигму»

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація...
11.11.2018.

7-ма Європейська конференція з медичного права (25 – 27 вересня 2019 р. в м. Тулузі (Франція))

25 – 27 вересня 2019 р. в м. Тулузі (Франція)...