RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

8.2.2. Позасудові форми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я

в) звернення до органів внутрішніх справ

Звернення до органів внутрішніх справ з відповідними заявами про злочин проти життя та здоров’я громадянина є непоширеним явищем, адже до внесення змін до ч. 2 ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України така категорія справ була в підслідності органів прокуратури.

Звернення до органів внутрішніх справ із заявою про злочин у порядку, передбаченому ст. 94 та 95 Кримінально-процесуального кодексу України, тягне за собою не пізніше ніж у триденний строк прийняття одного з рішень:

  1. порушити кримінальну справу;
  2. відмовити в порушенні кримінальної справи;
  3. надіслати заяву або повідомлення за належністю.

Якщо заяву чи повідомлення про злочин необхідно перевірити до порушення справи, така перевірка здійснюється у строк не більше 10 днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів (п. 4.2 Наказу МВС України «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються» від 14.04.2004 р. № 400).

Пам’ятайте!

Порядок роботи із зверненнями громадян регламентовано у Наказі МВС України «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 10.10.2004 р. № 1177.


ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Відповідно до ст. 99 Кримінально-процесуального кодексу України, за відсутності підстав до порушення кримінальної справи слідчий, орган дізнання своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної справи, про що повідомляють заінтересованих осіб і підприємства, установи, організації. У разі порушення кримінальної справи слідчий здійснює досудове слідство з метою доведення або спростування вини у вчиненні злочину осіб, щодо яких подано таку заяву, для чого слідчий проводить усі необхідні слідчі дії та збір доказів.

На практиці при проведенні досудового слідства в медичних справах слідчі дуже часто проводять таку слідчу дію, як виїмка, а саме – виїмка первинної медичної документації. Відповідно до ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні відомості про те, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці. Посадові особи і громадяни не мають права відмовлятися пред’явити або видати документи чи їх копії або інші предмети, яких вимагає слідчий під час виїмки. Ця слідча дія, крім невідкладних випадків, повинна провадитись удень.

Перед виїмкою слідчий пред’являє постанову особам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводиться виїмка, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи. У разі відмови виконати його вимоги слідчий проводить виїмку в примусовому порядку. При виїмці можуть бути вилучені лише предмети і документи, які мають значення для справи. Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред’явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі виїмки чи в доданому до нього описі з зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці виїмки упаковані й опечатані.

Пам’ятайте!

Виїмка проводиться на підставі вмотивованої постанови слідчого в присутності двох понятих і особи, яка займає дане приміщення.
Виїмка в приміщеннях, які займають підприємства, установи та організації, провадиться в присутності їхніх представників.


Пам’ятайте!

Протокол про проведення виїмки слідчий складає у двох примірниках. До протоколу виїмки вносяться всі заяви і зауваження присутніх під час виїмки осіб, зроблені з при воду тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, в якої проводилася виїмка, та запрошені особи, що були присутні. Другий примірник протоколу виїмки, а також другий примірник опису вручаються особі, у якої проведено виїмку. При проведенні виїмки на підприємстві, в установі або організації другі примірники протоколу й опису вручаються представникові підприємства, установи або організації.


За необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану поста нову, в якій вказує підстави проведення експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, стосовно яких експерт повинен сформулювати висновки, об’єкти, які мають бути досліджені, а також перелічує матеріали, що пред’являються експертові для ознайомлення. Відповідно до ст. 212 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове слідство завершується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи. Постанову про закриття справи може бути оскаржено до суду.

Характерним для цієї форми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я є те, що усі дії, необхідні для притягнення винної у вчиненні злочину особи до відповідальності, виконують органи внутрішніх справ, тоді як сам заявник у цьому процесі участі практично не бере, за винятком випадків оскарження бездіяльності самих співробітників органів внутрішніх справ щодо провадження досудового слідства в кримінальній справі чи їхніх процесуальних документів, які особа вважає незаконними.