RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Право на свободу зібрань та об’єднання


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Міністерство охорони здоров’я не дає згоди на створення професійного медичного об’єднання, оскільки президент об’єднання є видатним діячем опозиційної політичної партії.

Влада без пояснення причин відмовляє медичним працівникам у дозволі провести мітинг з вимогами підвищення оплати й поліпшення умов праці

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 11 ЄКЗПЛОС:

  1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.
  2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.
  • Об’єднання» у значенні ст. 11 ЄКЗПЛОС є самостійним поняттям, яке не залежить від класифікації об’єднань у внутрішньодержавному праві. Цей фактор береться до уваги, але не є визначальним143.

  • Право на свободу об’єднань у ст. 11 належить тільки до структур приватного права. Структури публічного права (тобто створені законодавчим актом) не вважаються «об’єднаннями» в значенні ст. 11. Таке обмеження сфери дії цього права може бути особливо актуальним для медичних працівників і їхнього обов’язкового членства в загальнонаціональних професійних організаціях144.

  • Це право також включає в себе свободу не вступати в
    об’єднання або профспілку145.

  • Стаття 11 (ч. 2) допускає запровадження «законних обмежень» на здійснення цих прав деякими державними посадовими особами (наприклад, службовцями збройних сил та поліції) й представниками «адміністративних органів держави»146.
    Однак останній термін має обмежувальне тлумачення: ЄСПЛ залишив відкритим питання про те, чи поширюється ця норма на вчителів147.

143 ЄСПЛ. Рішення у справі «Шасаню та інші проти Франції» (29 EHRR 615). Орга- нізації мисливців у Франції визнані «об'єднаннями» відповідно до ст. 11, хоча уряд стверджував, що вони є інститутами публічного права.

144 ЄСПЛ. Рішення у справі «Ле Компте проти Бельгії» (4 EHRR 1). Лікарі, які були тимчасово відсторонені від роботи та діяльність яких регулює професійна організація, безуспішно скаржилися на те, що їх зобов’язують вступати до цієї організації та підкорятися її дисциплінарним органам. Беручи до уваги статус організації як інституту публічного права (вона була складовою державної струк- тури, а суддів у більшість її органів призначала держава), її функції контролю за медичною діяльністю і ведення реєстру лікарів-практиків, а також її адміністра- тивні, нормотворчі та дисциплінарні повноваження, Суд постановив, що мало значення й те, що лікарів не обмежували в праві створювати власні професійні асоціації й вступати до них. Див. також такі справи: ЄСПЛ. Рішення у справі «Альберт і Ле Компте проти Бельгії» (7299/75, тощо), які стосуються лікарів; ЄСПЛ. Рішення у справі «Ревер і Легале проти Франції» (14331/88 і 14332/88), які стосуються архітекторів; ЄСПЛ. Рішення у справі «А. та інші проти Іспанії» (13750/88), які стосуються колегій адвокатів; ЄСПЛ. Рішення у справі «Бартольд проти Німеччини» (8734/79), що стосуються ветеринарних хірургів. Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі «О. ВР. проти Російської Федерації» (44139/98); ЄСПЛ. Рішення у справі «A. проти Іспанії» (6 DR 188).

145 ЄСПЛ. Рішення у справі «Янг та інші проти Великобританії» (4 EHRR 38). Підпри- ємство, що приймає на роботу тільки членів профспілок, примусове членство в профспілці залізничників визнані порушенням ст. 11. Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі «Зігурйонсон проти Ісландії» (A264).

146 Такий підхід підтримали експерти ЄКСП, але не підтримав Комітет зі свободи об'єднання МОП, хоча ст. 9 (ч. 1) Конвенції МОП №87, що обмежує права державних службовців, не згадує про «адміністративні органи держави».

147 ЄСПЛ. Рішення у справі «Вогт проти Німеччини» (21 EHRR 205). Суд залишив відкритим питанням про те, чи входять учителі до складу «адміністративних органів держави», однак Комісія вирішила, що не входять.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...