RSSВерсія для друку
ДЕМЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Med. pravo., 2017; 18-32

UDС: 341.232.7:341.241.18

ДЕМЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства
Верховної Ради України

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ

Визначено суть і види міжнародно-правових стандартів у сфері охо-
рони здоров’я. Аналізується відповідність Основ законодавства України
про охорону здоров’я міжнародно-правовим стандартам у сфері прав
людини, положенням європейських регіональних стандартів, Між-
народним медико-санітарним правилам 2005 р., Рамковій конвенції
ВООЗ із боротьби проти тютюну 2006 р. Окреслено загальні тенденції
розвитку вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, право на охорону
здоров’я, охорона здоров’я, громадське здоров’я.

Література:

1. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-KhII (iz zminamy) // Holos Ukrainy. – 1992. – 15.12)

2. Rabіnovych P. M. Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti,
zahalne poniattia, klasyfikatsiia / P. M. Rabіnovych // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2016. – № 1 (84). – S. 19–29).

3. Vorobiova N. Mizhnarodnyi dosvid reform u haluzi okhorony zdorovia [Elektronnyi resurs] / N. Vorobiova // Yurydychnyi zhurnal
Yustynian. – 2010. – № 7. – Rezhym dostupu: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3569

4. Demchenko I. S. M’iake pravo u rehlamentatsii prav liudyny u sferi okhorony zdorovia /I. S. Demchenko // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. – 2014. – № 1. – S. 152–157

5. Lukashuk Y. Y. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaia chast: [ucheb. dlia studentov yuryd. fak. y vuzov] /
Y. Y. Lukashuk. – Moskva: Volters Kluver, 2005. – 432 s.

6. Tsiborovskyi O. M. Shliakhy systematyzatsii zakonodavstva Ukrainy u sferi
okhorony zdorovia / O. M. Tsiborovskyi, S. V. Istomin, V. M. Soroka. – K.: MOZ Ukrainy, UISD, 2011. – 72 s.

7. Moskalenko V. F. Rehlamentatsiia prava na okhoronu zdorov’ia u mizhnarodnykh normatyvno-pravovykh aktakh /
V. F. Moskalenko, T. S. Hruzeva, H. V. Inshakova // Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia). Materialy II Vseukrainskoi naukovo‑praktychnoi konferentsii 17–18.04.2008. – Lviv, 2008. – S. 186–201).

8. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: UN General Assembly, Adopted by resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 [Electonic source]. – Access regime:
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf

9. Hrevtsova R. Iu. Deiaki pytannia zakonodavchoho zabezpechennia
rozvytku okhorony zdorov’ia v Ukraini / R. Iu. Hrevtsova // Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. – 2013. – T. 6. – № 2 (19) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/32/29).

10. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: UN General Assembly, adopted by resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 [Electonic source]. –
Access regime: www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf

11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: UN General Assembly adopted in 1979 [Electonic source]. – Access regime: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

12. Pro okhoronu dytynstva : Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r.
№ 2402-III (z zminamy) // Holos Ukrainy. – 2001. – № 98. – 06.06).

13. Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti
invalidiv: Zakon Ukrainy vid 21.03.1991 r. № 875-KhII (zi zminamy) // Holos Ukrainy. –1991. – 27.04).

14. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UN General Assembly, adopted 13 December 2006 [Electonic source]. – Access regime: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rightsof-persons-with-disabilities-2.html

15. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i yii osnovopolozhnykh svobod: Konventsiia Rady Yevropy vid 04.11.1950 r. (iz zminamy ta dopovnenniamy) // Holos Ukrainy. – 2001. – № 3).

16. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny :Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 r. № 3477-IV (zі zminamy) // Holos Ukrainy. – 2006. – № 62).

17. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) : Khartiia Rady Yevropy vid 03.05.1996 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. –№ 40. – S. 37. – St. 2660).

18. Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r.№ 137-V // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 43. – St. 418).

19. Conclusions 2013 – Ukraine – Article 11-1: European Committee of Social Rights, dated 06.12.2013 [Electronic source]. – Access regime: hudoc.esc.coe.int/eng

20. Conclusions 2015 – Ukraine – Article 11-2: European Committee of Social Rights, dated 04.12.2015 [Electronic source]. – Access regime: hudoc.esc.coe.int/eng

21. Monitoring the implementation of the European Social Charter: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human rights and the Rule of Law. Update:January 2017 [Electronic source]. – Access regime: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon-SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ac112

22. Konventsiia Rady Yevropy pro pidroblennia medychnoi produktsii ta podibni zlochyny, shcho zahrozhuiut okhoroni zdorov’ia 2011 roku: Konventsiia Rady Yevropy vid 28.10.2011 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. –
№ 50. – S. 49. – St. 1954).

23. Demchenko I. Poperedzhennia poshyrennia falsyfikovanykh likarskykh
zasobiv na mizhnarodnomu ta natsionalnomu rivni : monohrafiia / I. Demchenko, O. Soloviov. –K.: Novyi druk, 2014. – 128 s.).

24. Zamechanye obshcheho poriadka №14 (2000).
Pravo na nayvysshyi dostyzhymyi uroven zdorovia (statia 12 Mezhdunarodnoho pakta ob ekonomycheskykh,
sotsyalnykh і kulturnykh pravakh): Komytet po ekonomycheskym, sotsyalnym і
kulturnym pravam OON / Zheneva, 25.04 – 12.05.2000 h. // UN Doc. E/C.12/2000/4).

25. Demchenko I. Aktsenty VOOZ shchodo kliuchovykh kharakterystyk
system okhorony zdorov’ia: mizhnarodno-pravovi aspekty / I. Demchenko // Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. – 2016. – № 4. – S. 65–72).

26. Ustav Vsemyrnoi orhanyzatsyy zdravookhranenyia: podpysan
22 yiulia 1946 hoda. Mezhdunarodnaia konferentsyia zdravookhranenyia, Niu-Iork, 19 yiunia – 22 yiulia 1946 h. (s dopolnenyiamy) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

27. International Health Regulations (2005). 3-rd Ed. / WHO. – Geneva, 2016. – 74 p.

28. Khendel N. V. Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia
spivrobitnytstva derzhav u sferi okhorony zdorovia : dys. na zdobuttia nauk. stupeniu kand. yuryd. nauk: spetsialnist 12.00.11 / N. V. Khendel. – Odesa, 2014. – 200 s.).

29. Ramkova konventsiia VOOZ iz borotby proty tiutiunu: Konventsiia VOOZ vid 21.05.2003 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. – № 13. – S. 128. – St. 861).

30. Pro ratyfikatsiiu Ramkovoi konventsii Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov’ia iz borotby proty tiutiunu : Zakon Ukrainy vid 15.03.2006 r. № 3534-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 33. – S. 1228. – St. 287).

31. Hryhorenko A. A. Analiz zakonodavchoi bazy shchodo borotby z tiutiunokurinniam v Ukraini / A. A. Hryhorenko, K. S. Krasovskyi // Ukraina. Zdorov′ya natsii. – 2012. – № 4(24). – S. 127–140).

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...