RSSВерсія для друку
Богомазова Ірина Олександрівна

Med. pravo., 2017; 9-17

UDС: 342.72/.73:614.2](477):615.2-027.45

БОГОМАЗОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри медичного права
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького

ПРАВО НА ЯКІСНІ ТА БЕЗПЕЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ ПРАВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Досліджено міжнародно-правові та національні стандарти права на
якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров’я.
Висвітлено позиції ВООЗ щодо впливу фальсифікованих лікарських
засобів на сферу охорони здоров’я. Виокремлено проблемні аспекти та
запропоновано конкретні шляхи подолання проблеми обігу неякісних
і небезпечних лікарських засобів на ринку України.

Ключові слова: право на охорону здоров’я, право якісні та безпечні
лікарські засоби, фальсифіковані лікарські засоби.

Література:

1. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsial'ni ta kul'turni prava: Pakt OON
vid 16.12.1966 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042).

2. Yevropeys'ka sotsial'na khartiya: Khartiya Rady Yevropy vid 03.05.1996 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062

3. Konventsiya pro prava dytyny: Konventsiya OON vid 20.11.1989 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

4. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov''ya : Zakon Ukrayinyvid 19.11.1992 r. № 2801-XII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

5. Nekonditsionnaya/ poddel’naya/ lozhno markirovannaya/ fal’sifitsirovannaya/kontrafaktnaya (NPLFK) meditsinskaya produktsiya / Informatsionnyy byuleten’. – 2016. – Yanvar′ [Elektronnyy
resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/ru/

6. Pro likars'ki zasoby : Zakon Ukrayiny vid 04.04.1996 r. № 123/96-VR [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-

7. Medyko-pravovyy tlumachnyy slovnyk / za red. I. YA. Senyuty. – L'viv: Vyd-vo LOBF «Medytsyna i pravo», 2010. – 540 s.

8. Pashkov V. Pravove zabezpechennya implementatsiyi zakonodavstva YES shchodo obihu likars'kykh zasobiv //Medychne pravo. – 2016. – № 2 (18). – S. 55–61

9. Pro optymizatsiyu systemy tsentral'nykh orhaniv
vykonavchoyi vlady : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.09.2014 r. № 442 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-

10. Konventsiya Rady Yevropy pro pidroblennya medychnoyi produktsiyi ta podibni zlochyny, shcho zahrozhuyut' okhoroni zdorov''ya: Konventsiya Rady Yevropy vid 28.10.2011 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym
dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a91

11. Vyrok Moskovs'koho rayonnoho sudu m. Kharkova vid 27.01.2016 r. u
spravi № 643/12970/15-k [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.reyestr.court.gov.ua/Review/55231709

12. Pro tymchasovi osoblyvosti zdiysnennya zakhodiv derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodars'koyi diyal'nosti : Zakon Ukrayiny vid 03.11.2016 r. № 1728-VIII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1728-19