RSSВерсія для друку
ТЕРЕШКО ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.065  

Med. pravo., 2019; 1(23): 65-73

UDС: 07:340.6:61–049.3

ТЕРЕШКО ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА

асистент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заступник голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, президент ЛОБФ «Медицина і право»

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Висвітлено поняття інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування. Розкрито види інформації у сфері медичного обслуговування, виокремлені за деякими критеріями поділу. Проаналізовано види інформації з обмеженим доступом. Досліджено окремі аспекти комерційної таємниці в закладах охорони здоров’я.

Ключові слова: медична інформація, об’єкти інформації, службова таємниця, публічна інформація, комерційна таємниця, конфіденційна інформація.

Література:

1. Kohanovska O. V. Teoretychni problemy informacijnyh vidnosyn u cyvilnomu pravi: monografiya. Kyyiv: Vydavnycho-poligrafichnyj centr Kyyivskyj universytet, 2006. 463 s.

2. Senyuta I. Ya. Cyvilno-pravove regulyuvannya vidnosyn u sferi nadannya medychnoyi dopomogy: pytannya teoriyi i praktyky: monografiya. Lviv: Vydavnyctvo LOBF Medycyna i pravo, 2018. 640 s.

3. Stefanchuk R. O. Osobysti nemajnovi prava fizychnyh osib u cyvilnomu pravi (ponyattya, zmist, systema, osoblyvosti zdijsnennya ta zahystu): monografiya / vidp. red. Ya. M. Shevchenko. Hmelnyckyj Vyd-vo Hmelnyckogo un-tu upravlinnya ta prava, 2007. 626 s.

4. Tereshko X. Ya. Prava paciyentiv za umov zaprovadzhennya elektronnoyi systemy ohorony zdorovya: deyaki problemy dotrymannya. Medychne pravo. 2018. № 22. S. 50–57.

5. Kashynceva O. Yu. Problemy vyznachennya pravovoyi pryrody komercijnoyi tayemnyci v sferi ohorony zdorovya. Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti. 2012. № 4. S. 41–46.