RSSВерсія для друку
ГОЛОВЧАК ЯРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.026 

Med. pravo., 2019; 1(23): 26-33

UDС: 347.121.2.02:[614.253.84:57.08](477)(045)

ГОЛОВЧАК ЯРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

аспірантка кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, асистент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Досліджено актуальні питання правового регулювання діяльності біобанків в Україні. Проаналізовано чинне законодавство щодо повноти регулювання такої діяльності. Сформульовані висновки та рекомендації стосовно удосконалення національного законодавства і прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо діяльності біобанків.

Ключові слова: правове регулювання, біобанк, біологічний матеріал, донор, медико-біологічне дослідження.

Література:

1.  Kurylo T. V. Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya reproduktyvnykh prav fizychnoyi osoby. Porivnyalno-analitychne pravo. 2017. № 2. S. 66–68.

2. Ksondzyk K. V. Stanovlennya dohovirnykh ta instytutsiynykh zasad mizhnarodno-pravovoho zakhystu somatychnykh ta reproduktyvnykh prav lyudyny: dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet im. T. Shevchenka.Kyyiv, 2017. 204 s.

3. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava vid 16.12.1966 r. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

4. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsial'ni i kulturni prava vid 16.12.1966 r. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042

5. Zaklyuchnyy akt Teherans'koyi konferentsiyi Teheran, 13 travnya 1968 r. URL:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_900

6. Holovashchuk A. P. Tsyvilno-pravove rehulyuvannya vidnosyn, pov'yazanykh iz zastosuvannyam dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 / Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2017. 258 s.

7. Khmil S. V. Dosyahnennya ta perspektyvу rozvytku suchasnykh metodiv dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v likuvanni bezpliddya. Zdobutky klinichnoyi i eksperymental'noyi medytsyny. 2015. № 4. S. 3–7.

8. Rashydkhanova D. K. Problemy pravovoho rehulyrovanyya otnoshenyy pri proyzvodstve medytsynskoho vmeshatel'stva v reproduktyvnye protsessy cheloveka: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Makhachkala, 2005. 189 s.

9. Zahalna deklaratsiya pro henom lyudyny ta prava lyudyny: pryynyata na 29-y sesiyi Heneral'noyi konferentsiyi YUNESKO 11.11.1997 r. URL:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_575

10. Ostrovska B. V. Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya reproduktyvnoho ta terapevtychnoho klonuvannya lyudyny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2018. № 1. S. 39–46.

11. Deklaratsiya pro prykhylnist' borot'by z VIL/SNIDom: pryynyata rezolyutsiyeyu S-26/2 spetsial'noyi sesiyi Heneral'noyi asambleyi OON vid 27.06.2001 r. (Nyu-York). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_846

22.11.2022.

Всесвітній тиждень обізнаності про антибактеріальні лікарські засоби

Цього тижня – всесвітній тиждень обізнаності про...
21.11.2022.

Уряд України та ВООЗ обговорили подальшу співпрацю з підтримки медичної сфери

Попри тривалу повномасштабну війну в Україні...
29.09.2022.

В Україні змінюють систему реабілітації

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів ...