RSSВерсія для друку
ГОЛОВЧАК ЯРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.026 

Med. pravo., 2019; 1(23): 26-33

UDС: 347.121.2.02:[614.253.84:57.08](477)(045)

ГОЛОВЧАК ЯРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

аспірантка кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, асистент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Досліджено актуальні питання правового регулювання діяльності біобанків в Україні. Проаналізовано чинне законодавство щодо повноти регулювання такої діяльності. Сформульовані висновки та рекомендації стосовно удосконалення національного законодавства і прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо діяльності біобанків.

Ключові слова: правове регулювання, біобанк, біологічний матеріал, донор, медико-біологічне дослідження.

Література:

1.  Kurylo T. V. Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya reproduktyvnykh prav fizychnoyi osoby. Porivnyalno-analitychne pravo. 2017. № 2. S. 66–68.

2. Ksondzyk K. V. Stanovlennya dohovirnykh ta instytutsiynykh zasad mizhnarodno-pravovoho zakhystu somatychnykh ta reproduktyvnykh prav lyudyny: dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet im. T. Shevchenka.Kyyiv, 2017. 204 s.

3. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava vid 16.12.1966 r. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

4. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsial'ni i kulturni prava vid 16.12.1966 r. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042

5. Zaklyuchnyy akt Teherans'koyi konferentsiyi Teheran, 13 travnya 1968 r. URL:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_900

6. Holovashchuk A. P. Tsyvilno-pravove rehulyuvannya vidnosyn, pov'yazanykh iz zastosuvannyam dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 / Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2017. 258 s.

7. Khmil S. V. Dosyahnennya ta perspektyvу rozvytku suchasnykh metodiv dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v likuvanni bezpliddya. Zdobutky klinichnoyi i eksperymental'noyi medytsyny. 2015. № 4. S. 3–7.

8. Rashydkhanova D. K. Problemy pravovoho rehulyrovanyya otnoshenyy pri proyzvodstve medytsynskoho vmeshatel'stva v reproduktyvnye protsessy cheloveka: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Makhachkala, 2005. 189 s.

9. Zahalna deklaratsiya pro henom lyudyny ta prava lyudyny: pryynyata na 29-y sesiyi Heneral'noyi konferentsiyi YUNESKO 11.11.1997 r. URL:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_575

10. Ostrovska B. V. Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya reproduktyvnoho ta terapevtychnoho klonuvannya lyudyny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2018. № 1. S. 39–46.

11. Deklaratsiya pro prykhylnist' borot'by z VIL/SNIDom: pryynyata rezolyutsiyeyu S-26/2 spetsial'noyi sesiyi Heneral'noyi asambleyi OON vid 27.06.2001 r. (Nyu-York). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_846

28.12.2020.

Завершено роботу над Дорожньою картою з впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації у 2021-2022 роках

Міністерство охорони здоров’я спільно з українськими...
28.12.2020.

416 нових автомобілів екстреної медичної допомоги буде закуплено для регіонів України

МОЗ доручило ДП «Медичні закупівлі України» укласти...
28.12.2020.

МОЗ не буде ініціювати скасування жорсткого карантину

Міністерство охорони здоров’я України, незважаючи на...