RSSВерсія для друку
Лемеха Ростислав Ігорович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.01.032

Med. pravo., 2018; 1(21): 32-41

UDС: 343.6:[343.22:616­051](477)

ЛЕМЕХА РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший партнер АО «Лемеха та партнери», старший викладач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ч. 1 ст. 139 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Охарактеризовано ознаки об’єктивної сторони складу злочину «ненадання допомоги хворому медичним працівником». Аналізується форма злочинної поведінки у виді бездіяльності, яка виражається як у повній відмові від надання медичної допомоги хворому, так і в її ненаданні в тому обсязі, який необхідний у конкретній ситуації. Виокремлено обов’язки медичного працівника щодо надання медичної допомоги хворому, а також наголошено на прогалинах законодавчого регулювання в цій сфері.

Ключові слова: ненадання допомоги, хворий, медичний працівник, поважна причина, кримінальна відповідальність.

Література:

1.       Biteev V. (2001) Krajnyaya neobhodimost i obosnovannyj risk v medicinskih otnosheniyah. V. Biteev, P. Mazin, G. Ponomarev. Ugolovnoe pravo. 3. p. 22–24.

2.       Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna, pidruchnyk. za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsia. K. Kh. Yurinkom Inter. Pravo, 2002. 416.

3.       Chebotarova H. V. (2010). Nenadannia dopomohy hvoromu medychnym pratsivnykom: problem kryminalno-pravovoi kharakterystyky obiektyvnykh oznak zlochynu H. V. Chebotarova. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya YUridicheskie nauki. T. 23 (62). 1. p. 292–298.

4.       Yevropeiska khartia prav patsienta vid 15.11.2002 r. Ofitsiinyi sait Lvivskoho derzhavnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho. Retrieved from: meduniv.lviv.ua/files/presscentre/2014/n180414/ evropejska_hartiya_prav _pacientiv.pdf

5.       Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11 1992 r. 2801-XII Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2

6.       Najda A. V. (2005) Voprosy yuridicheskoj otvetstvennosti medicinskih rabotnikov za professionalnye pravonarusheniya. A. V. Najda. Vestnik KRAUNC. Gumanitarnye nauki. 1. p. 79–86.

7.       Maliaeva E. O. (2003) Medyko-pravovie problemy otvetstvennosty medytsynskykh rabotnykov. Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta im. N. I. Lobachevskoho. Seryia: Pravo. 1. p. 190–198.

8.       Tarasevych T. Yu. (2013) Krainia neobhidnist pid chas zdiisnennia medychnoi diialnosty. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 3. p. 310–315.

9.       Krupko D. I. (2012) Vstanovlennia oboviazku nadaty medychnu dopomohu v konteksti st. 139 KK. Pravova derzhava. 14. p. 108–114.

10.   Hlushkov V. A. (1987) Otvetstvennost za prestuplenyia v oblasty zdravohranenyia. V. A. Hlushkov. – K. Vyshcha shk., p. 200.

11.   Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. za red. M. I. Melnyka, M. I. Havroniaka. K. Yrydychna dumka, 2008. p. 1216.

12.   Borzenkov H. V. (2005) Kvalyfykatsyia prestuplenyy protyv zhyzny i zdorovia, uchebno-praktycheskoe posobye. YKD Zertsalo-M, p. 144.

13.   Vyrok Kyievo-Sviatjshynskoho raionnoho sudu Kyivskoi oblasti vid 29.07.2014 r. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40063829

14.   Ahmetshyn R. L. (2007) UK v medytsyne. Vzhliad vracha na sostavy prestuplenyi v medytsynskoi sfere. R. L. Ahmetshyn. Donetsk. Yzdatel Zaslavskyi A. Yu., p. 56.

15.   Stetsenko S. H. (2008) Medychne pravo Ukrainy, pidruchnyk za zah. red. S. H. Stetsenka. K. Vseukrainska asotsiatsia vydavtsiv Pravova yednist, p. 507.

17.09.2019.

Сьогодні в Україні вперше відзначається День безпеки пацієнтів

Сьогодні в Україні вперше відзначається День безпеки...
14.09.2019.

Естонія підтримує зміни в охороні здоров’я в Україні: результати закритої зустрічі

13 вересня відбулася закрита зустріч Президентки...
06.09.2019.

Міністр зустрілась з керівниками департаментів та управлінь охорони здоров’я з усієї України

Представники структурних підрозділів обласних ...
11.09.2019.

Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології

12-13 вересня 2019 р. у м. Харкові відбудеться...
03.09.2019.

Міжнародний круглий стіл «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках»

22 листопада 2019 р. у м. Києві Комітет медичного...