RSSВерсія для друку
Бойко Ірина Володимирівна

DOI:  https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.01.011

Med. pravo., 2018; 1(21): 11-21

UDС: 342.72./73

БОЙКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЄЮ

Проаналізовано правову природу обмежень прав людини, пов’язаних зі станом її здоров’я або невиконанням приписів законодавчих актів у сфері охорони здоров’я. Наведено сучасні європейські стандарти, що застосовуються до обмежень прав людини. Виокремлено види юридичних обмежень прав людини в царині охорони здоров’я, з’ясовано їх зміст, проаналізовано їх відповідність європейським стандартам.

Ключові слова: право на охорону здоров’я, обмеження прав людини, публічний інтерес у сфері охорони здоров’я, європейські стандарти обмеження прав людини.

Література

1.    Zahalna teoriya prava. pidruchnyk za zah. red. M. I. Kozyubry. K. Vaite, 2015. p. 392.

2.       Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. 4. p. 19.

3.       Venediktova I. V. Realizatsiya suspilnoho interesu v derzhavniy politytsi v sferi okhorony zdorovya, I. V. Venediktova, Materialy V Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z medychnoho prava. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya z medychnoho prava. Medychne pravo Ukrayiny zakonodavche zabezpechennya tsaryny okhorony zdorovya henezys, mizhnarodni standarty, tendentsiyi rozvytku y udoskonalennya, 19–21 travnya 2011 r., m. Odesa, uporyad. I. Ya. Senyuta, Kh. Ya. Tereshko. Lviv, LOBF Medytsyna i pravo, 2011. p. 416.

4.       Melnyk R.S., Bevzenko V.M. Zahalne administratyvne pravo, navchalnyy posibnyk, R. S Melnyk, V. M. Bevzenko, za zah. red. R. S. Melnyka. K. Vaite, 2014. p. 376.

5.       Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya. Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 1994. 27. p. 218.

6.       Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob. Zakon Ukrayiny vid 06.04.2000 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2000. 29. p. 228.

7.       Ukhvala Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 07.10.2009 r. 5697582. Retrieved from reyestr.tsourt.gov.ua/Review/ 5697582

8.       Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 29.05.2013 r. Retrieved from reyestr.tsourt.gov.ua/Review/ 31724964

9.       Pro psykhiatrychnu dopomohu. Zakon Ukrayiny vid 22.02.2000 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2000. 19. p. 143.

10.   Vasylyeva-Shalamova Zh. Pidstavy obmezhennya tsyvilnoyi diyezdatnosti fizychnoyi osoby ta dokazuvannya yikh nayavnosti v tsyvil'nomu sudochynstvi. Zh. Vasylyeva-Shalamova. Retrieved from: http://www.jurnaluljuridits.in.ua/archive/2015/1/17.pdf

11.   Pro Natsionalnu politsiyu. Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2015. 40–41. p. 379.

12.   Pro zatverdzhennya Poryadku psykhofiziolohichnoho obstezhennya kandydativ na sluzhbu v politsiyi ta Poryadku obstezhennya na predmet vyyavlennya alkoholnoyi, narkotychnoyi ta toksychnoyi zalezhnosti kandydativ na sluzhbu v politsiyi. Nakaz MVS Ukrayinyvid 17.12.2015 r. Ofits. visn. Ukrayiny. 2016. 9. p. 425.

13.   Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. 27. p. 382.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...