RSSВерсія для друку
Лемеха Ростислав Ігорович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.034

Med. pravo., 2017; 2(20): 34-43

UDС: 343.223:[343:6:614.25]

ЛЕМЕХА РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший партнер АО «Лемеха та партнери», старший викладач кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Об'єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником"

Досліджуються особливості об’єктивної сторони складу злочину «неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником». Вивчено проблему лікарської помилки в практичній діяльності медичних працівників, окремі питання розмежування лікарської помилки та лікарської необережності. Визначено суспільно небезпечні наслідки, які можуть становити обсяг оцінної ознаки «тяжкі наслідки» у складі злочину, передбаченого ст. 140 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: злочин, об’єктивна сторона складу злочину, лікарська необережність, лікарська помилка, тяжкі наслідки.

Література

1.  Ayvazyan D. V. Meditsinskiy advokat. D. V. Ayvazyan. Retrieved from www.adv1.ru

2.  Aliyeva O.M. (2014) Zlochyny u sferi medychnoyi diyalnosti. O.M. Aliyeva, Yuryst Ukrayiny. 2 34. p. 112–116.

3.  Balabko V. V. (2010) Vidmezuvania likarskoyi pomylky vid zlochynnoyi neoberezhnosti okremi aspekty V. V. Balabko . Pravo i suspilstvo. 6. S. 192–196.

4.   Biletska H. A. (2015) Prychyny vynyknennia likarskykh pomylok v medychniy praktytsi na suchasnomu etapi Elektronnyy resurs H. A. Biletska Teoriya i praktyka pravoznavstva. Vyp. 17. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_32

5.  Vyrok Bilhorod Dnistrovskogo miskrayonnoho sudu Odeskoyi oblastyi vid 22 liutoho 2016 r. Sprava 1505-11011-2012. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56151257

6.  Vyrok Horokhivskoho rayonnoho sudu Volynskoyi oblasti vid 23 lypnya 2014 r. Sprava 155-1016-14-k. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/39895351

7.   Vyrok Drabivskogo rayonnoho sudu Cherkaskoyi oblastyi vid 10 chervnia 2012 r. Sprava 692-677-14-k. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39119668

8.  Vyrok Znamyayskogo miskrayonnoho sudu Kirovogradskoyi oblastyi vid 4 serpnia 2016 r. Sprava 389-3413-14-k. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40005334

9.  Vyrok Korostenskogo miskrayonnoho sudu Zhytomerskoyi oblastyi vid 1 lystopada 2016 r. Sprava 1-52-11. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27734427

10.  Vyrok Semenivskogo rayonnoho sudu Chernihivskoyi oblastyi vid 22 lypnia 2016 r. Sprava 1-kp-744-19-2016. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59141011

11.  Hlushkov V.A.(1987) Otvetstvenost za prestuplieniye v oblastyi zdravoochranieniya, V. A. Hlushkov. K. Vyshcha shk. p. 200.

12.  Demidova Ye. Ye. (2013) Problemy zakhystu prav poterpilykh vid yatrohennykh zlochyniv. Ye. Ye. Demidova. Yuryst Ukrainy. 2 (23). S. 151–157.

13.  Kryminalniy kodeks Ukrainy naukovo-praktychniy komentar. Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in. za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiya. K. Kontsern Vydavnychiy Dim In yure, 2003. 1196 s.

14.  Leibovych Ya. L. (1928) Vrachebnye oshibkyi privliecheniye vrachey k otvetstvenosti. Ya. L. Leibovych Voprosy zdravochranieniya. 10. 24 s.

15.  Naukovo-Praktychniy komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. za zah. red. P. P. Andrushka, V. H. Honcharenka, V. Ye Fesenka 2-ge vyd., pererobl. ta dop. K. Dakor, 2008. p. 1428.

16.  Osnovy zakonodavstva v sferi ochorony zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992 r. 2801-XII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2

17.  Popov V. L. (1997) Pravovye osnovy meditsinskoi dieyatielnosti. V. L. Popov. SPb. Dian, p. 98.

18.  Serhieyev Yu.D. (1988) Profesiya vracha: yuredicheskie osnovy. Yu. D. Serhieyev. K. Vyshcha shk., 208 s.

19.  Shayturov O. P. (2012) Sposoby nenalezhnoho vykonania profesiynych obovyazkiv medychnym pratsivnykom. Shayturov O. P. Forum prava. 1. S. 1060–1062. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12sopomp.pdf

PDF