RSSВерсія для друку
Демченко Іван Сергійович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.023

Med. pravo., 2017; 2(20): 23-33

УДК 342.723.7:342.951

ДЕМЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

E­-здоров'я в Україні: правові питання та перспективи впровадження

Висвітлено суть концепту е-здоров’я як нового соціального явища у сфері охорони здоров’я, засади його трактування, взаємозв’язок із категоріями телемедицини. Оцінено переваги застосування е-здоров’я у сфері охорони здоров’я та потенційні ризики з точки зору прав людини, зокрема права на доступ до медичної допомоги, питання згоди на обробку персональних даних/доступу до інформації про стан здоров’я, права на конфіденційність. Обґрунтовано значення концепту е-здоров’я для розвитку вітчизняного законодавства, окреслено напрями подальших досліджень.

Ключові слова: е-здоров’я, право на інформацію, конфіденційність, персональні дані, охорона здоров’я.

Література

1.  Hrevtsova R. Yu. (2013) Deyaki pytannya zakonodavchoho zabezpechennya rozvytku okhorony zgorovya v Ukrayini. Elektronnyy resurs. R. Hrevtsova. Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny. T.6. 2. 19. Retrieved from e-¬pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/32/29

2.  Eysenbach G. (20011) What is e-health. Journal of medical Internet research. 3.2 Retrieved from http://www.jmir.org/2001/2/e20/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_1

3.  Kwankam S. Y. (2004) What e-Health can offer Kwankam S. Yunkap. Bulletin of the World Health Organization. 82.10. p. 800–802.

4.  Martsenyuk V. P. (2016) Problema zakhystu telemedychnoyi informatsiyi normatyvno-pravovi ta orzanizatsiyni aspekty z dosvidu respubliky Polsccha. V. P. Martsenyuk, N. Ya. Klymuk, I. S. Gvozdetska. Medychna informatyka ta inzheneriya. 3. p. 44–55.

5.  Poryadok organizatsiyi medychnoi dopomogy na pervynnomu, vtorynnomu spetsializovanomu, tretynnomu, vysokospetsializovanomu, rivnyakh iz zastosuvannyam telemedytsyny. Nakaz Ministerstva okhorony Zdorovya Ukrainy vid 19.10.2015 r. 681. Ofitsiinyi visnyk Ukrayiny. 2015. 94. S. 332. p. 3243.

6.  Rynning E. (2007) Public Trust and Privacy in Shared Electronic Health Records. E. Rynning European Journal of Health Law. 14. p. 105–112.
https://doi.org/10.1163/092902707X211668

7.  Ugoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Evropeyskym Soyuzom, Evropeyskym spivtovarystvom z atomnoi energii i yikhnimy derzhavamy chlenamy, z inshoi storony Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_

8.  Pro zatverdzhennya Polozhennya pro elektronnyi reyestr patsiyentiv, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06.06.2012 r. 546. Ofitsiinyi visnyk Ukrayiny. 2012. 47. p. 23. St. 1832.

9.  eHealth WHA 58.28 Retrieverd from http://www.who.int/healthacademy/media/WHA58-28-en.pdf

10.  EU Task Force on eHealth. Redesigning health in Europe for 2020. Retrieverd from https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020

11.  Konstitutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 r. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 30. St. 141.

12.  Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. 2801-XII. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 1993. 4. St. 19.

13.  Tsyvilnyi kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003 r. 435IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2003. St. 356.

14.  Pro zahyst personalnyh danyh. Zakon Ukrayiny vid 01.06.2010 r. 229717. Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 34. St. 1188.

15.  Pro zahyst informatsiyi v informatsiyno telekomunikatsiynykh systemakh. Zakon Ukrayiny vid 05.07.1994 r. 80-94-VR Vidomosty Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 31. St. 286.

PDF