RSSВерсія для друку
ЛЕМЕХА РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.02.047

Med. pravo., 2019; 2(24): 47-56

UDС: 343.3/.7

ЛЕМЕХА РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного правафакультету післядипломної освіти Львівського національногомедичного університету імені Данила Галицького

МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ

Аналізуються питання кримінальної відповідальності медичнихпрацівників за вчинення ними корупційних злочинів. Запропоно-вано трактування медичного працівника як службової особи, особи,яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публіч-них послуг, і працівника підприємства, установи чи організації,який не є службовою особою або особою, яка працює на користь під-приємства, установи чи організації. Встановлено, у яких випадкахмедичного працівника треба визнавати службовою особою, а йогозлочинні діяння – кваліфікувати за ст. 368 КК України.

Ключові слова: суб’єкт злочину, корупційні злочини, медичнийпрацівник, професійні обов’язки.

Література:

1. Riabenko M. B. (2016) Kryminalno-pravova okhorona profesiinoi diialnosti, poviazanoi z nadanniam publichnykh poslukh: dys. ... kand. yuryd. nauk / M. B. Riabenko. K. - 267 s.

2. Zahynei Z. (2015) Medychnyi pratsivnyk yak spetsial′nyi sub′iekt pasyvnoho pidkupu / Z. Zahynei // Visnyk natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 1(39). S. 67-73

3. Vyrok Ternopilskoho miskraionnoho sudu Ternopilskoi oblastivid 01.10.2015 r. Sprava 607/10451/15-k: Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52289978

4. Vyrok Ulianovskoho raionnoho sudu Kirovohrad′s′koi oblasti vid 29.12.2014 r. Sprava 385/990/14-k. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua/Review/42107834

5. Zhelik M. B. (2018) Pryiniattia propozytsii, obitsianky abo oderzhannia nepravomirnoi vyhodu: dys. ... kand. yuryd. nauk / M. B. Zhelik. - Lviv. 243 s.

6. Yaremko H. Z. Poniattia osoby, yaka zdiisniuie profesiinu diialnist z nadannia publichnykh poslukh, yak spetsialnoho subiekta / H. Z. Yaremko // protypravna povedinka: pohliad kriz pryzmu yurydychnoi nauky: materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24 liutoho 2012 r., m. Nizhyn) / Vydavets PP Lysenko, 2012. - S. 190-192.

7. Faiier O.A. (2009) Poniattia profesiinji diialnosti ta yii strykturni element / O. A. Faiier // Universytetski naukovi zapysky. 2009. 3(31). - S. 126-131

8. Vyrok Mukachivskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 4.03.2016 r. Sprava 303/1116/16-k. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua /Review/56262629

9. Vyrok Ladyzhynskoho miskoho sudu Luhanskoi oblasti vid 19.08.2015 r. Sprava 135/1045/15-k. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua /Review/49120361

10. Vyrok Novoaidarskoho raionnoho sudu Luhanskoi oblasti vid 17.07.2013 r. Sprava 419/872/13-k. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua /Review/32448191

11. Navrotskyi V. O. ATO pid prytsilom KK / V. O. Navrotskyi // Zabezpechennia sudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh v konteksti podii 2013-2014 rokiv v Ukraini: materialy mizhnarodnoho sympoziumu (24-25 zhovtnia 2014 roku). K., 2014. S. 124-127/

12. Korzhanskyi M. Y. (2001) Naukovyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / M. Y. Korzhanskyi. K.: Atika, Akademiia, Elha-N. - 656 s.

13. Lukomskyi V. S. (1996) Uholovnaia otvetstvennost za dachu vziatky y posrednychestvo vo vziatochnychestve : dys. ... kand. yuryd. nauk / V. S. Lukomskyi. - K. - 182 s.