RSSВерсія для друку
ХУДОШИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.02.064

Med. pravo., 2019; 2(24): 64-70

UDС: 351.773:330.131

ХУДОШИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА

завідувач сектору державного контролю ліцензування медичноїпрактики Управління ліцензування та контролю якості наданнямедичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) В УКРАЇНІ

Досліджено сучасний стан механізмів державного регулювання
державного нагляду (контролю). Проаналізовано механізми
державного регулювання державного нагляду (контролю) госпо-
дарської діяльності з медичної практики шляхом запровадження
ризикоорієнтованого підходу до суб’єктів господарювання з метою
визначення практичних кроків його удосконалення. Обґрунто-
вано, що якість медичної допомоги в сучасному демократичному
суспільстві, яке перебуває на етапі трансформаційних змін, можна
забезпечити лише за умови спільної відповідальності суб’єктів
господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної
практики, і держави.

Ключові слова: державне регулювання, медична практика,
державний нагляд (контроль), дотримання ліцензійних умов.

Література:

1. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2007 r. 222-VIII Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2007. 29. St. 389.

2. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 r. 222-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2015. 23. St. 158.

3. Pro stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. 5/2015. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

4. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02 bereznia 2016 r. 285. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-p

5. Pro zatverdzhennia metodyk rozroblennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti ta vyznachaietsia periodychnist provedennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu), a takozh unifikovanykh form aktiv, shcho skladaiutsia za rezultatamy provedennia planovykh (pozaplanovykh) zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.05.2018 r. 342. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-p

6. Pro zatverdzhennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky i vyznachaietsia periodychnist provedennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) Ministerstvom okhorony zdorovia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.12.2018 r. 1163. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2018-p

7. Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2015 r. 609. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-p

8. Pro zatverdzhennia pereliku pytan ta unifikovanoi formy akta, skladenoho za rezultatamy provedennia planovoho (pozaplanovoho) zakhodu derzhavnoho nahliadu (kontroliu) shchodo dotrymannia subiektom hospodariuvannia vymoh zakonodavstva u sferi hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky, shcho pidliahaie litsenzuvanniu: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 05.03.2019 r. 500. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-17

9. Rudyi V. M. Zakonodavche zabezpechennia reformy systemy okhorony zdorovia v Ukraini / V. M. Rudyi. - K.: Sfera, 2005. 272 s.

10. Upravlinnia okhoronoiu zdorovia na mistsevomu rivni: natsionalnyi ta zarubizhnyi dosvid / O. Iu. Obolenskyi, I. M. Solonenko, L. I. Zhalilo ta in. K.: Asotsiatsiia mist Ukrainy ta hromad, 2007. 191 s.

11. Pashkov V. M. Problemy hospodarsko-pravovoho zabezpechennia vidnosyn v sferi okhorony zdorovia: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk / V. M. Pashkov. Kharkiv, 2010. 20 c.

12. Pashkov V. M. Derzhavne rehuliuvannia diialnosti v haluzi okhorony zdorovia / V. M. Pashkov. Retrieved from http://www.apteka.ua/article/3256

13. Derzhavne upravlinnia ohoronoiu zdorovia v Ukraini: henezys i perspektyvy rozvytku: / [Kol. avt.; uporiadnyk Ya. F. Radysh, Peredmova T. D. Bakhteieva; zah. redaktsiia M. M. Bilynskoi, Ya. F. Radysha]. K.: Vyd-vo NADU, 2013. - 424 s.