RSSВерсія для друку
Гуторова Н.А., Пашков В.М.

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.02.009

Med. pravo., 2019; 2(24): 9-25

UDС: 343.6+343.9

ГУТОРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор
кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

ПАШКОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського та фінансового права Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЕМ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ, ЩО СПРИЧИНИЛО ТЯЖКІ НАСЛІДКИ (АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

На підставі аналізу судової практики висвітлено проблемикримінальної відповідальності за неналежне виконання лікаремпрофесійних обов’язків під час ведення пологів. Доведено, щокримінальна відповідальність лікарів за такі діяння на підставі ст. 140 Кримінального кодексу України (далі – КК України) маєпоодинокий характер, виявлено причини такої ситуації. З’ясованохарактер суспільно небезпечних діянь під час ведення пологів, заякі лікарі притягувались до кримінальної відповідальності, наголошено на необхідності доведення наявності умов відповідальності зазлочинну бездіяльність. Запропоновано поглибити диференціаціюкримінальної відповідальності за ст. 140 КК України за допомогоютаких кваліфікаційних ознак, як смерть пацієнта та загибельплоду. Констатовано низьку ефективність заходів кримінально-пра-вового характеру, що застосовуються як покарання за цей злочин.Ключові слова: неналежне виконання професійних обов’язківлікарем, медична допомога, пологи, злочинна бездіяльність, кри-мінальна відповідальність.

Література

1. Chebotarova H. V. (2011) Kryminalno-pravova okhorona pravoporiadku v sferi medychnoi diialnosti: avtorefer. dys.... d-ra. yuryd. nauk. K. 36 s.

2. Tarasevych T. Yu. (2011) Medychnyi pratsivnyk yak spetsialnyi subiekt zlochynu: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K. 18 s.

3. Balabko V. V. (2013) Kryminalna vidpovidalnist medychnykh pratsivnykiv za zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K. 20 s.

4. Kyryliuk I. V. (2012) Zlochynnist u sferi okhorony zdorovia kryminolohichna kharakterystyka, determinatsiia ta zapobihannia: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. K. 22 s.

5. Paramonova O. S. (2014) Kryminalnopravova kharakterystyka nenalezhnoho vykonannia profesiinykh oboviazkiv medychnym abo farmatsevtychnym pratsivnykom: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K. 20 s.

6. Plotnikova V. P. (2015) Protydiia yatrohennym zlochynam: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K. 20 s.

7.Fil I. M.(2018) Kryminalno-pravova ta kryminolohichna protydiia nenalezhnomu vykonanniu profesiinykh oboviazkiv medychnym abo farmatsevtychnym pratsivnykom: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K. 20 s.

8. Heneralna prokuratura Ukrainy. Statystychna informatsiia. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia. Retrieved from https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820

9. Stan zdiisnennia pravosuddia u kryminalnykh provadzhenniakh ta spravakh pro administratyvni pravoporushennia u 2014-2018 rokakh. Statystychnyi zbirnyk / Kasatsiinyi kryminalnyi sudu skladi Verkhovnoho Sudu, viddil analizu sudovoi statystyky u kryminalnykh spravakh pravovoho upravlinnia (III) departamentu analitychnoi ta pravovoi roboty aparatu Verkhovnoho Sudu. - K., 2019 - 125 s.

10. Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Retrieved from https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736

11. World Health Organization. Maternal mortality. Fact sheets. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

12. Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny. Riven materynskoyi smertnosti v Ukrayini znyzhuyetsya, ale vse shhe zalyshayetsya na vysokomu rivni. Retrieved from https://moz.gov.ua/article/news/riven-materinskoi-smertnosti-v-ukrainiznizhuetsja-ale-vse-sche-zalishaetsja-na-visokomu-rivni-

13. Vyrok Svitlovodskogo miskrajonnogo sudu Kirovogradskoyi oblasti vid 13 bereznya 2009 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/3232483

14. Vyrok Kirovskogo rajonnogo sudu m. Kirovograda vid 12 lystopada 2014 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen′. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/41345032

15. Vyrok Bakhmaczkogo rajonnogo sudu Chernigivskoyi oblasti vid 10 grudnya 2010 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from reyestr.court.gov.ua/Review/12829882

16. Vyrok Uzhgorodskogo miskrajonnogo sudu Zakarpatskoyi oblasti vid 3 kvitnya 2014 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishe. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38472244

17. Vyrok Cherkaskogo rajonnogo sudu Cherkaskoyi oblasti vid 15 chervnya 2012 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25090341

18. Vyrok Semenivskogo rajonnogo sudu Chernigivskoyi oblasti vid 18 kvitnya 2013 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua/Review/30776835

19. Vyrok Semenivskogo rajonnogo sudu Chernigivskoyi oblasti vid 22 lypnya 2016 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/59141011

20. Ukhvala Apelyacijnogo sudu Chernigivskoyi oblasti vid 27 zhovtnya 2016 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishe Retrieved from reyestr.court.gov.ua/Review/62382820

21. Vyrok Korostyshivskogo rajonnogo sudu Zhytomyrskoyi oblasti vid 14 travnya 2019 r. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81701139

22. Bojko I. V. (2019) Zabezpechennya publichnogo interesu u sferi donorstva krovi. Medychne pravo. 1 (23). S. 9-16

23. Pashkov V. M., Gutorova N. O. (2019) Problemy pravovogo regulyuvannya donorstva krovi ta yiyi komponentiv. Medychne pravo. 1 (23). S. 45-56

24. Vyrok Tyachivskogo rajonnogo sudu Zakarpatskoyi oblasti vid 14 travnya 2019 roku. Yedynyj derzhavnyj reyestr sudovykh rishen. Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua/Review/81700555