RSSВерсія для друку
ГАРАСИМЧУК НАЗАР АНДРІЙОВИЧ

DOI:   https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.02.009

Med. pravo., 2018; 2(22): 9-23

UDС: 346.14:61-057.15

ГАРАСИМЧУК НАЗАР АНДРІЙОВИЧ

студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка


ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬЗ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Досліджено правовий статус суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики у сфері охорони здоров’я. Детально висвітлено порядок набуття і припинення статусу такого суб’єкта господарювання. Проаналізовано не лише права та обов’язки зазначених суб’єктів, а й види юридичної відповідальності, яка настає за невиконання чи неналежне їх виконання.

Ключові слова: правовий статус, медична практика, суб’єкти господарювання, ліцензування, заклади охорони здоров’я, фізичні особи – підприємці.

Література:

1.      Doslidzhennya sociologichnoyi grupy «Rejtyng» ocinky medychnoyi sfery v Ukrayini. Retrieved fromhttp://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery_v_ukraine_dekabr_2017.htm

2.       Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro ohoronu zdorovya Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992 r. 2801-XII (zi zminamy i dopovnennyamy)/ Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 1992. 4. St. 19. Licenzijni umovy provadzhennya gospodarskoyi diyalnosti z medychnoyi praktyk, postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 2 bereznya 2016 r. 285. Oficijnyj visnyk Ukrayiny. 2016. 30. St. 1184.

3.       Bayeva O. V. (2007) Osnovy menedzhmentu v ohoroni zdorovya. O. V. Bayeva. K. MAUP. 356 s.

4.       Kushh L .I. (2007) Do pytannya pro ponyattya gospodarskoyi diyalnosti v ohoroni zdorovya L. I. Kushh. Medychne pravo Ukrayiny: problemy stanovlennya ta rozvytku: Materialy 1-yi Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, 19–20 kvitnya 2007 r. Lviv: LOBF «Medycyna i pravo». S. 179–184.

5.       Symonyan A. V. (2016) Gospodarsko-pravovyj status subyekta medychnoyi praktyky: dys. kand. yuryd. nauk. A. V. Symonyan. Vinnycya. – 260 s.

6.       Pro licenzuvannya vydiv gospodarskoyi diyalnosti : Zakon Ukrayiny vid 02 bereznya 2015 r. 222-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. 56. – 158 s.

7.       Klynchuk V. I. Licenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti u sferi ohorony gromadskogo zdorovya. Retrieved fromhttp://applaw.knu.ua/index.php/arkhivnomeriv/4-14-2015/item/515-litsenzuvannya-gospodarskoyi-diyalnosti-u-sferi-ohoronigromadskogo-zdorovya

8.       Konstytuciya Ukrayiny: Pryjnyata na pyatij sesiyi Verhovnoyi Rady Ukrayiny 28 chervnya 1996 r. K.: Yurinkom, 1996. 80 s.

9.       Metodychni rekomendaciyi z pytan peretvoren zakladiv ohorony zdorovya z byudzhetnyh ustanov u komunalni nekomercijni pidpryyemstva. Retrieved fromhttp://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf

10.   Cyvilnyj kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. 435 zi zminamy. Oficijnyj visnyk Ukrayiny. 2003. 11. St. 461.

11.   Novohacka M. Yu. (2016) Yurydychni aspekty prypynennya subyektiv gospodaryuvannya. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, Seriya Pravo. Vyp. 37. T. 2. 69–72.

12.   Gospodarskyj kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 02 travnya 2003 r. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. 18. 144 s.

13.   Lyst Departamentu konstytucijnogo, administratyvnogo ta socialnogo zakonodavstva upravlinnya socialnogo, trudovogo ta gumanitarnogo zakonodavstva Ministerstva yustyciyi Ukrayiny. Retrieved fromhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11

14.   Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya : Zakon vid 07 grudnya 1984 r. 8073-X. Vidomosti Verhovnoyi Rady URSR. 1984. Dodatok do 51, 1122 s.

15.   Pro vnesennya zmin do deyakyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shhodo gumanizaciyi vidpovidalnosti za pravoporushennya u sferi gospodarskoyi diyalnosti : Zakon Ukrayiny vid 15 lystopada 2011 r. 4025-VI. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. 25. 263 s.

16.   Kryminalnyj kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 01 veresnya 2001 r. 2341-14. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. 25–26. St. 131.