RSSВерсія для друку
Сенюта Ірина Ярославівна

DOI:

Med. pravo., 2016; 2(18): 74-92

УДК 347 : 616–08(477)

СЕНЮТА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», головний редактор науково-практичного журналу «Медичне право», член Всесвітньої та Європейської асоціацій медичного права

Генеза вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан

Проаналізовано основні етапи розвитку науки цивільного права щодо правової природи правовідносин у сфері надання медичної допомоги, охарактеризовано дослідженість проблематики цих правовідносин. З’ясовано основні наукові проблеми правовідносин у сфері надання медичної допомоги, які були предметом наукового пошуку вчених-цивілістів, а також засади трактування їх правової природи. Запропоновано авторське бачення питань, пов’язаних з правовідносинами у сфері надання медичної допомоги, які вивчались дослідниками, зокрема щодо понятійно-категоріального апарату, окреслено особливості виникнення цивільних прав і обов’язків на підставі актів цивільного законодавства, підтримано дискусії щодо приватноправового та публічно-правового характеру правовідносин у сфері надання медичної допомоги. Відзначено, що реалії розвитку Української держави та виклики суспільного життя на сучасному етапі зумовлюють необхідність наукового дослідження дедалі більшої кількості нових проблем правового регулювання, які раніше не становили інтересу для наукових цивілістичних кіл, для прикладу, правовідносин у сфері надання медичної допомоги за умов збройних конфліктів, а також активізації порівняльної цивілістики.

Ключові слова: правовідносини у сфері надання медичної допомоги, генеза цивілістичної думки, охорона здоров’я, цивілістика, медична послуга. 

Література

1. Bondaruk T. I. (2010) Naukoznavchi katehoriyi shkola, napryam, kontseptsiya, techiya v yurydychniy nautsi. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava. № 4. 15-20.

2. Slovnyk ukrayinskoyi movy. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk v 11 tomakh (1970—1980) Retrieved from http://sum.in.ua

3. Kharytonov Ye.O. (2009) Do vyznachennya ponyattya ta systemy tsyvilistyky, nauky tsyvilnoho prava Ye. O. Kharytonov. Aktualni problemy derzhavy i prava. Vyp. 51. 7-13. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_2

4.  Kharytonov Ye.O. (2011) Odeska tsyvilistyka XIX st. sukupnist osobystostey chy naukova shkola. Ye. O. Kharytonov Aktualni problemy derzhavy i prava. Vyp. 59. 163-171. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_59_21

5. Yoffe O.S. (1975) Razvytye tsyvylystycheskoy mыsly v SSSR. Ch. 1. Lenynhrad. Yzd-vo Lenynhrad. un-ta. 160s.

6. Maydanyk R.A. (2009) Ukrayinska tsyvilistyka, dorevolyutsiynyy i radyanskyy periody. R. Maydanyk, Yurydychna Ukrayina. № 1. 49-55. 

7. Myronova H.A. (2015) Pryvatnopravove rehulyuvannya osobystykh nemaynovykh vidnosyn u sferi nadannya medychnoyi dopomohy, monohrafiya H.A. Myronova, vidp. red. O.D. Krupchan. K., 309s.

8. Petrov H.Y. (1972) Sovetskye admynystratyvno-pravovыe otnoshenyya. H.Y. Petrov. L., 157 s.

9.  Andreev V.S. (1980) Deontolohyya, medytsynskoe pravo, pravo sotsyalnoho obespechenyya v SSSR. Sovetskaya yustytsyya. M. Yuryd. lyt., 1980. № 24.

10. Maydanyk R.A. (2013) Medychne pravo v systemi prava Ukrayiny R.A. Maydanyk. K. Alerta, 32 s. Seriya Kurs medychnoho prava.

11. Sukhoverkhyy V.L. (1975) Hrazhdansko-pravovoe rehulyrovanye otnoshenyy po zdravookhranenyyu. Sov. hos. y pravo. № 6. 104–108.

12. Savytskaya A.N. (1982) Vozmeshchenye ushcherba, prychynennoho nenadlezhashchym vrachevanyem.  Lvov, Vыshcha shkola. 196s.

13. Personaliyi. Aloyiza Mykolayivna Savytska. Medychne pravo. 2008. № 1. 142 – 144.

14. Rishennya Yevropeyskoho sudu z prav lyudyny u spravi Arskaya proty Ukrayiny (Arskaya v. Ukraine) (2014) Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int 

15.  Krylova O.V. (2006) Tsyvilno-pravove rehulyuvannya vidnosyn po nadannyu medychnoyi dopomohy, avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk. O.V. Krylova. Odesa, 20s.

16.  Maydanyk R.A. (2015) Medytsynskoe pravo v systeme prava Ukraynы. Almanakh tsyvylystyky, sb. statey pod red. R.A. Maydanyka, redkol. R.A. Maydanyk (otv. red.) y dr. K. Pravova yednist, Alerta, Vыp. 6. 422-450.

17.  Buletsa S.B. (2016) Tsyvilni pravovidnosyny, shcho vynykayut u sferi zdiysnennya medychnoyi diyalnosti, teoretychni ta praktychni problemy, dys. na zdobuttya naukovoho stupenya dokt. yuryd. nauk, S.B. Buletsa. Odesa, 437s.

18.  Volynets T.V. (2008) Tsyvilno-pravovi zasoby zdiysnennya prava na medychnu dopomohu, avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk. T.V. Volynets. Lviv, 15s.

19. Savchenko V.O. (2014) Medychni posluhy yak obyekt tsyvilnykh pravovidnosyn, avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk, V.O. Savchenko. K., 19s.

20. Prasov O.O. (2007) Pravo na medychnu dopomohu ta yoho zdiysnennya, avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk. O.O. Prasov. Kharkiv, 16s.

21. Smotrov O.I. (2003) Dohovir shchodo oplatnoho nadannya medychnykh posluh, avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. yuryd. nauk, O.I. Smotrov. Kharkiv, 18 s.

22. Herts A. A. (2016) Dohovirni zobovyazannya u sferi nadannya medychnykh posluh, dys. na zdobuttya naukovoho stupenya dokt. yuryd. nauk, A.A. Herts, Lviv, 421s.

23.  Antonov S.V. (2006) Tsyvilno–pravova vidpovidalnist za zapodiyannya shkody zdorovyu pry nadanni platnykh medychnykh posluh, avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03 tsyvilne pravo i tsyvilnyy protses, simeyne pravo, mizhnarodne pryvatne pravo, S.V. Antonov. Kyyiv, 20s.

24. Antonov S. V. (2006) Tsyvilno-pravova vidpovidalnist za zapodiyannya shkody zdorovyu pry nadanni platnykh medychnykh posluh, dys. kand. yuryd. nauk S.V. Antonov K., 206 s.

25. Maydanyk R. A. (2012) Tsyvilno-pravova vidpovidalnist za nenalezhni medychni posluhy, pidstavy zvilnennya delinkventa vid vidpovidalnosti, R.A. Maydanyk, Medychne pravo. 23–28.

26. Senyuta I.Ya. (2015) Tsyvilnyy pozov yak instrument zakhystu prav subyektiv medychnykh pravovidnosyn, deyaki aspekty. I.Ya. Senyuta, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo, holov. red. Yu.M. Bysaha. Uzhhorod, Vydavnychyy dim Helvetyka, Vyp. 31. T.2. 22–27.

27.  Ptashnyk I. R. (2016) Tsyvilno-pravove rehulyuvannya transplantatsiyi v Ukrayini, avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk. I.R. Ptashnyk. K., 21s.

28.  Taranenko A. O. (2015) Dohovir na protezuvannya orhaniv ta kintsivok lyudyny, avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk. A.O. Taranenko. K., 22 s.

29.  Senyuta I.Y. (2016) Medical Neutrality as a Human Rights in Patient Care Concept. Experience of Ukraine. I.Y. Senyuta, D.Y. Klapatyi. Medical Law. № 17. Р. 50-71.

PDF