RSSВерсія для друку
Пашков Віталій Михайлович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.052

Med. pravo., 2015; 2(16): 52-62

УДК 347.1

ПАШКОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності

Досліджено засоби забезпечення діяльності саморегулюючих організацій і/або самоврядних організацій у  сфері охорони здоров’я та механізми їх функціонування. Висвітлено окремі аспекти створення таких організацій, а  також досвід інших країн, зокрема досвід РФ. Запропоновано конкретні шляхи розбудови медичного та  фармацевтичного саморегулювання, оцінено можливі ризики гальмування процесів розбудови такого виду інститутів громадянського суспільства.

Ключові слова: саморегулюючі організації, професійні самоврядні організації, інститути громадянського суспільства, державне регулювання та саморегулювання.

Література

1. Pashkov V. (2005) Rynkove samorehulyuvannya hospodarskykh vidnosyn u sferi okhorony zdorovya. V.M. Pashkov. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 9(165). 86–89.

2. SRO v ES. Retrieved from http://www.all-sro.ru/sro_in_the_world/sro-v-es 

3. Pashkov V. (2015) Chy buty v Ukrayini farmatsevtychnomu samovryaduvannyu. V.M. Pashkov. Shchotyzhnevyk APTEKA. 20(991). 14–16.

4. SRO, istoriya voznyknovenyya y mezhdunarodnыy opyt samorehulyrovanyya. Retrieved from http://www.rosuprava.ru/samo.shtml  

5. Sootvetstvuyut ly osnovnыe pryntsypы ynstytuta samorehulyrovanyya trebovanyyam VTO. Retrieved from dopusksro-spb.ru/novosti;

6. Suslova V.V. (2011) Funktsionalne zavdannya samorehulivnoyi orhanizatsiyi ta yikh zakonodavche zakriplennya. V.V. Suslova, Visnyk Natsionalnoyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. 2011. 4. 122–129.

7. Tykhomyrov Yu.A. (2005) Pravo y samorehulyrovanye. Zhurnal rossyyskoho prava. 9. 95–96.

8. O kontseptsyy systemы samorehulyrovanyya professyonalnoy deyatelnosty medytsynskykh rabotnykov v Rossyyskoy Federatsyy. Retrieved from xn--80aaf0d.xn--p1ai/content/o-kontseptsii-sistemy-samoregulirovaniya-professionalnoi-deyatelnosti-meditsinskikh-rabotnik

9. Slyusarevskyy N. Samodeyatelnoe rehulyrovanye yly professyonal'noe samoupravlenye. N. Slyusarevskyy, Retrieved from gazeta.zn.u/LAW/samodeyatelnoe_regulirovanie_ili_professionalnoe_samoupravlenie.html

10. Kepov V.A. Obzor zarubezhnoho opыta razvytyya samorehulyruemыkh orhanyzatsyy. V.A. Kepov, P.A. Tkachev. Retrieved from http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V33/12.pdf

PDF