RSSВерсія для друку
Іолкін Ярослав Олегович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.022

Med. pravo., 2015; 2(16): 22-30

УДК 347.1

ІОЛКІН ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, доцент кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету імені О. Богомольця

Функції торговельної марки на         фармацевтичному ринку

 Висвітлено особливості функціонування торговельних марок на фармацевтичному ринку, проаналізовано інтенціальну природу торговельної марки, функції торговельної марки з характеристикою змісту кожної з них, а також запропоновано авторську класифікацію функцій. З’ясовано питання просування фармацевтичного бренду, можливості його впливу на свідомість споживача та необхідність обмеження такого впливу.

Ключові слова: торговельна марка, фармацевтичний ринок, лікарський засіб

Література

1. Anderson R.
Farmatsevty shaleniyut vid vysokykh prybutkiv. R. Anderson. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/11/141110_pharmaceutical_industry

2.  David Johnson. Trademarks. A history of a billion-dollar business. David Johnson.
Retrieved from www.infoplease.com/spot/trademarks1.html

3.  L. de Chernatony (1993) Categorising brands: Evolutionary processes underpinned by two key dimensions. L. de Chernatony. Journal of Marketing Management. № 9(2). 173–18

4.   L. de Chernatony, Riley F. DallOlmo. (1998) Defining a brand. Beyond the literature with expert interpretation. L. de Chernatony, Riley F. DallOlmo. Journal of Marketing Management. № 14(5). 417–443.

5.    Goodayer M. (1993 )Reviewing the concept of brands and branding, M. Goodayer. M.  Goodayer. Marketing and Research Today. № 21(2). 75–79.

6.   Feyhelson V. (1996) Osnovnye pryntsypy zashchyty y yspolzovanyya yntellektualnoy sobstvennosty v sovremennykh uslovyyakh. V. Feyhelson. M.  38.

7.   Dementev V.N. (1995) Yntellektualnaya sobstvennost. V.N. Dementev. M. NYTsPrYS. 79.

8.   Desyat mifiv pro likars'ki zasoby. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20070126:en

 

9.   International Comparative Legal Guide Series. Pharmaceutical Advertising 2010. Retrieved from http://www.iclg.co.uk/index.php?area=4&kh_publications_id=149

10.   Nesterenko Y. (1997) Fakty, opredelyayushchye konkurentnosposobnost predpryyatyya. Y. Nesterenko. Predprynymatelstvo, khozyaystvo y pravo . № 12. 41.

 

11.  Slobodyanyuk M. M. , Zhadko S. V. , Ivchenko A. V. , Samborskyy O. S. , Tsikhon H. M. (2011) Kompleksnyy pidkhid do upravlinnya torhovel'nymy markamy likarskykh preparativ yak zasib pidvyshchennya konkurentospromozhnosti farmatsevtychnykh pidpryyemstv. M. M. Slobodyanyuk, S. V. Zhadko, A. V. Ivchenko, O. S. Samborskyy, H. M. Tsikhon. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Aktual'ni problemy rozvytku haluzevoyi ekonomiky ta lohistyky. Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny, Ministerstvo osvity ta nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, NFaU. Kh., 289 s.

12.   Kryński J. (1973) Znak towarowy i jego ochrona. J. Kryński.  Warszawa. UW, 20 c.

13.  Schricker G. (1980) Protection of Famous Trademarks against Delusion in Germany. G. Schricker. International Industrial Property, Copyrights. № 11(2). 169–170.

 

PDF