RSSВерсія для друку
Дейнега Ольга Олександрівна

DOI:

Med. pravo., 2014; 2(14): 28-36

УДК: 346.2:615.45

ДЕЙНЕГА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

аспірантка Київського університету права НАН України, викладач кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань

До питання про визначення поняття, ознак ринку лікарських засобів і конкуренції на ньому.

Ринок лікарських засобів є істотним компонентом товарного ринку і одночасно важливою складовою сфери охорони здоров'я. Метою дослідження є позначення ряду ознак ринку лікарських засобів і конкуренції на даному ринку з метою подальшого визначення даних юридичних категорій («ринок лікарських засобів» та «конкуренція на ринку лікарських засобів»). Перш за все, в статті автор аналізує державну політику регулювання сфери охорони здоров'я. При цьому виділяє ефективність функціонування ринку лікарських засобів, як один із суттєвих показників якісного регулювання зазначеної сфери.У статті наведено аналіз ознак ринку лікарських засобів, при цьому вказані ознаки,що відображають погляди на даний ринок, як споживачів, так і виробників. Так, з точки зору споживача, ознаками ринку лікарських засобів є вимушеність попиту, вплив реклами на попит, цінова диференціація та ін. З точки зору виробника -ознаками ринку лікарських засобів є обов'язковість ліцензування діяльності, значна кількість проявів недобросовісної конкуренції та ін. Далі в тексті наведено авторське визначення «ринку лікарських засобів».У свою чергу, визначальним фактором успішного функціонування ринку лікарських засобів, як зазначає автор, є конкуренція товаровиробників на даному ринку.Аналізуючи норми чинного законодавства та положення доктрини, автор виділяє такі ознаки конкуренції на ринку лікарських засобів: соціальна спрямованість конкуренції, наявність ознак цінової і нецінової конкуренції, взаємозамінність лікарських засобів та ін. На підставі зазначених критеріїв дослідник наводить авторське визначення «конкуренції на ринку лікарських засобів» .

Ключові слова:державна політика, охорона здоров'я,ринок лікарських засобів, конкуренція.

Література

1.Konstytutsiya Ukrayiny Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254

2.Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya.  Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

3.Pro likarski zasoby Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-

4.Dutchak I.B. (2007) Derzhavne rehulyuvannya rozvytku farmatsevtychnoho rynku v Ukrayini. avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk  08.00.03 I.B. Dutchak, Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv.

5.Derzhavnyy reyestr likarskykh zasobiv Ukrayiny. Retrieved from http://www.drlz.kiev.ua

6. Hospodarskyy kodeks Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1360005360446510

7.Pro Antymonopolnyy komitet Ukrayiny. Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12

8.Vereshchahina O.S. (2013) Zasoby pravovoho zabezpechennya ekonomichnoyi konkurentsiyi v derzhavnomu sektori ekonomiky Ukrayiny. O.S. Vereshchahina. Visnyk Natsionalnoho universytetu Yurydychna akademiya Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho. Seriya, ekonomichna teoriya ta pravo. zb. nauk. pr. 4(15).

9.Dutchak I.B. (2005) Sutnist farmatsevtychnoho rynku yak skladovoyi chastyny ekonomiky Ukrayiny. I.B. Dutchak. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Oblikovo-analitychni systemy subyektiv hospodarskoyi diyalnosti v Ukrayini. Lviv, 25–26 bereznya 2005 r. Lviv.

10.Pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu likuvannya, medychnoyi reabilitatsiyi ta zabezpechennya poterpilykh vnaslidok neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesiynoho zakhvoryuvannya likarskymy zasobamy ta vyrobamy medychnoho pryznachennya. Postanova pravlinnya Fondu sotsialnoho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiynykh zakhvoryuvan Ukrayiny. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0489-10

11.Hlosariy osnovnykh terminiv zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi Ukrayiny. Antymonopolnyy komitet Ukrayiny. Retrieved from http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/85002

12.Pashkov V.M. (2004) Pravove rehulyuvannya obihu likarskykh zasobiv. V.M. Pashkov. K. MORION.

13.Unian zdorovya. Derzhliksluzhba vystupaye za zaboronu reklamy likiv u ZMI Retrieved from http://health.unian.ua/country/873006-derjlikslujba-vistupae-za-zaboronu-reklami-likiv-u-zmi.html

14. Pro litsenzuvannya pevnykh vydiv hospodarskoyi diyalnosti. Zakon Ukrayiny Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

15.Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny za 2013 rik,zatverdzhenyy rozporyadzhennyam Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny vid 14.03.2013. 131-r Retrieved from http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=103172&schema=main

16. Bezukh O.V. (2008) Problemy pravovoho rehulyuvannya ekonomichnoyi konkurentsiyi v Ukrayini. monohrafiya. O.V. Bezukh. APN Ukrayiny, NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva. Kyyiv. Ternopil. Pidruchnyky i posibnyky, 2008.

17. Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi. Zakon Ukrayiny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

18.Fedorenko V.H. Politychna ekonomiya. V.H. Fedorenko. Retrieved from pidruchniki.ws/11510513/politekonomiya/konkurentsiya_sutnist_vidi_rol_rinkoviy_ekonomitsi_antimonopolna_diyalnist 

19.Kyrylenko V.V. Istoriya ekonomichnykh vchen. Retrieved from http://textbooks.net.ua/content/view/1314/19http://textbooks.net.ua/content/view/1314/19/)

20.Uryadovyy portal. AMKU zaklykaye do chesnoyi konkurentsiyi na rynku likarskykh zasobiv Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246303

PDF