RSSВерсія для друку
БУЛЕЦА СІБІЛЛА БОГДАНІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.017

Med. pravo., 2020; 1(25): 17-28

UDС: 347.13(477):614.2

БУЛЕЦА СІБІЛЛА БОГДАНІВНА

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ І ТРАНСГЕНДЕРНИХ ДІТЕЙ ПРИ ОТРИМАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

З позицій судової практики й теорії та з урахуванням досвіду
іноземних держав досліджено проблеми, які виникають при реа-
лізації права на медичну допомогу неповнолітніх і трансгендер-
них дітей. Обґрунтовано необхідність збільшення віку до 16 років
неповнолітніх дітей при самостійному зверненні за отриманням
медичної допомоги. Проаналізовано права трансгендерних дітей,
виокремлено їхні права на отримання медичної допомоги. Участь
дітей і підлітків (10–18 років) в ухваленні медичних рішень
повинна бути пропорційною ступеню їхнього розвитку, що дасть
їм можливість зрозуміти суть і наслідки медичної проблеми, оці-
нити передбачувані ризики та переваги лікування. Запропоно-
вано зміни до законодавства стосовно права на медичну допомогу
дитини.

Ключові слова: неповнолітній, дитина, медична допомога,
трансгендер, вік

Reference list:

1. Shhyrba M. Pravo na informovanu zgodu pry medychnomu vtruchanni nepovnolitnim paciyentam. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo. 2017. No 12. S. 212-216.

2. Reznik G.O. Pravo dytyny na ohoronu zdorovya. Pryvatne pravo i pidpryyemnycztvo. 2014. Vyp. 13. S. 87-90.

3. Antropova M. V. Analyz nekotoryh metodyk yzuchenyya obshhej umstvennoj rabotosposobnosty shkolnykov v vozrastnom aspekte. Novye yssledovanyya vozrastnoj fyzyologyy. 1977. No 9. S. 109-114.

4. Kryvolapchuk Y.A., Suheczkyj V.K. Psyhofyzyologycheskaya harakterystyka funkcyonalnogo sostoyanyya podrostkov na raznyh stadyyah polovogo sozrevanyya v uslovyyah napryazhennoj ynformacyonnoj zagruzky. Fyzyologyya cheloveka. 2005. T. 31. No 6. S. 13-25.

5. Farber D. A. Fyzyologyya podrostka. Moskva, 1988. 167 s.

6. Sudakov K. V. Emocyonalnyj stress. Novoe v fyzyologyy. 1983. No 11. C. 34-36.

7. Dubrovynskaya N. E., Farber D. A., Bezrukyh M. M. Psyhofyzyologyya razvytyya : psyhofyzyologycheskye osnovy detskoj valeologyy : ucheb. posob. Moskva, 2000. 144 s.

8. Vikova ta pedagogichna psyhologiya: navch. posib. / O. V. Skrypchenko ta in. Kyjiv: Prosvita, 2001. 416 s.

9. Bulecza S. B. Nadannya medychnoyi dopomogy nepovnolitnim: cyvilno-pravovyj aspekt. Porivnyalno-analitychne pravo. 2013. No 1. S. 88-92. URL: www.pap.in.ua/1_2013/Buletsa.pdf (data zvernennya: 17.01.2020

10. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «N. B. v. Slovakia» on June 12, 2012 (Application No 29518/10). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

11. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Pretty v. the United Kingdom» on April 29, 2002 (Application No 2346/02). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

12. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «A. K. and L. v.Croatia» on January 8, 2013 (Application No 37956/11). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

13. Bulecza S. B. Nadannya medychnoyi dopomogy nepovnolitnim. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu. Seriya: Pravo. 2012. Vyp. 18. S. 74-76.

14. Wheeler R. Gillick or Fraser A plea for consistency over competence in children.BMJ. 2006. Vol. 332(7545). URL: https://www.bmj.com/content/332/7545/807.full
https://doi.org/10.1136/bmj.332.7545.807

15. Prava pidlitkiv u sferi ohoroni zdorovya: MOZ Ukrayiny iniciyuye vazhlyvi zminy. URL: https://moz.gov.ua/article/news/prava-pidlitkiv-u-sferi-ohoroni-zdorov

16. Family Law Reform Act 1969. UK Public Acts. URL: www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46

17. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).07.02.1999. Helse - og omsorgsdepartementet. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

18. Smith J., Swallow V., Coyne I. Involving parents in managing their child's longterm condition-a concept synthesis of family-centered care and partnership-in-care.Journal of Pediatric Nursing. 2015. Vol. 30. Issue 1. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25458112
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2014.10.014

19. Aarthun A, Øymar KA, Akerjordet K. Parental involvement in decision-making about their child's health care at the hospital. Nurs Open. 2018;6(1):50-58. Published 2018 Jul 30. doi:10.1002/nop2.180. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6279730/
https://doi.org/10.1002/nop2.180

20. Kevin W Coughlin. Medical decision-making in paediatrics: Infancy to adolescence. Bioethics Committee. Paediatr Child Health. 2018. 23(2). 138-146. URL: https://www.cps.ca/en/documents/position/medical-decision-making-in-paediatrics-infancy-to-adolescence
https://doi.org/10.1093/pch/pxx127

21. Quebec Civil Code, Articles 14-18. URL: legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/CCQ-1991

22. Medical Decisions for Children 14 to 17 Years Old. URL: https://www.educaloi.qc.ca/en/capsules/medical-decisions-children-14-17-years-old

23. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «P. and S. v. Poland» on October 30, 2013 (Application No 57375/08). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

24. Nesovershennoletnye bolshe ne mogut vstupat v brak.Yle. 2019. https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/nesovershennoletnie_bolshe_ne_mogut_vstupat_v_brak/10811730

25. Salas-Humara C., Sequeira G.M., Rossi W., Dhar C.P. Gender affirming medical care of transgender youth. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2019. Vol. 49. Issue 9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31735692
https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2019.100683

26. Mehringer J., Dowshen N. Sexual and reproductive health considerations among transgender and gender-expansive youth. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2019. Vol. 49. Issue 9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31735693
https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2019.100684

27. Bulecza S. B. Vik pry nadanni medychnoyi dopomogy: cyvilno-pravovyj analiz. Pravo Ukrayiny. 2011. No 5. S. 212-217.