RSSВерсія для друку
Kashyntseva O.

DOI:

Med. pravo., 2014; 1(13): 19-25

UDC: 347.77/78:61:615.1

KASHYNTSEVA OKSANA YURIIVNA

PhD, head of the Center for Harmonization of Human Rights and Intellectual Property Rights of Intellectual Property Research Institute of National Academy of Law Sciences of Ukraine, attorney-at-law, member of the Board of All-Ukrainian NGO «Foundation of Medical Law and Bioethics of Ukraine»

Human Rights and Intellectual Property Rights in the Sphere of Medicine and Pharmacy on the Basis of Modern Scientific Ethos

 

The article concerns the legal aspects of harmonization of human rights and intellectual property rights in accordance with the demands of modern scientific ethos. For the deciding of such scientific tasks it was founded the Center for Harmonization of Human Rights and Intellectual Property Rights of Intellectual Property Research Institute of the National Academy of Law Sciences of Ukraine. The main goals of the scientific research of the Center, besides the others, are the following:protectionof research resultsandclinical outcomesin the sphere of medicineand pharmacylegal methods of harmonization of human rights and intellectual property rights in the sphere of medicine and pharmacy; the technology transferring in medicine and pharmacy, development of mechanism for implementing bioethical principles in the field of intellectual property.On the way to harmonization of human rights and intellectual property rights there are certain social and economic barriers,overcoming of which requires considerable efforts of public organizations,rethinking of established paradigms of the scientific community and the political will of the international organizations.

Key words: human rights, intellectual property rights, scientific ethos, inventor rights,the interests ofsociety.

Reference list

1. Yudyn B.H. V fokuse yssledovanyya chelovek. etycheskye rehulyatyvy nauchnohopo znanyya. B.H. Yudyn. Analytycheskyemateryaly po proektu Analyznormatyvno pravovoybazy v oblasty prav cheloveka v kontekste byomedytsynskykh yssledovanyy y vyrabotky rekomendatsyy po eeusovershenstvovanyyu. pod red. chlenkor. RAN B.H. Yudyna. Byuro YuNESKO v Moskve, Moskovskyy humanytarnyy unyversytet. M., 2007. 10–11.

2. Lessig L. Free Culture How Big Media Uses Technology andthe Lawto Lock Down Cultureand Control Creativity. L. Lessig. London. The Penguin Press, 2004. .

3. Oestreich G. (1978) Geschichte de rMenschenrechteund Grundfreiheitenim Umbrib. Berlin: Auflage

4. Brugger W. (1989) Menschenrechteim modernen Staat. W. Brugger. Archivdesoffentlichen Rechts, 114, 537–539.

5. Koller P. (2008) Sfera znachushchosti prav lyudyny. P. Koller. Filosofiya prava. za red. S. Hosepata, H. Lomanna. K. Nika-Tsentr, 88.

6. Cranston M. (1967) Human Right, Real and Supposed. M. Cranston. Political Theory and the Right of Man. London. Melburn. Toronto, 43–53.

7. Dzheyms V. Prahmatyzm (2000) V. Dzheyms. Kyiv: Alternatyvy.

8. James W. (1904) What is Pragmatism. Retrieved from http://www.marxists.org/reference

9. Tsyppelius R. (2000) Filosofiya prava. R. Tsyppelius, za. red. Ye.M. Prychepiya. Kyiv, Tandem.

10. Bodenheimer E. (1971) Philosophical Antropology and the Law. California Law Review. 

11. Rittervon Jhering R. (1915) The Struggle for Law. R. Rittervon Jhering. NewJersey. Callaghanandcompany.

12. Derzhavna kontseptsiya rozvytku naukovoyi sfery Ukrayiny. Retrieved from www.rada.gov.ua

13. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeyskoho Soyuzu. Zakon Ukrayiny. Retrieved from www.rada.gov.ua

14. Pro osnovy derzhavnoyi polityky u sferi nauky i naukovo-tekhnichnoyi diyalnosti. Zakon Ukrayiny vid 13 hrudnya 1991 r. nova redaktsiya zakonu vid 1 hrudnya 1998 r. Retrieved from www.rada.gov.ua

15. Quandlaloi bioéthiquech an gelaviedes Français. LeFigarО. Retrieved from http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/02/07/01008

16. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalnist. Zakon Ukrayiny vid 13 hrudnya 1991 r. Retrieved from zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977