RSSВерсія для друку
Gladun Z.

DOI:

Med. pravo., 2014; 1(13): 11-18

UDC: 340.6:614.23

HLADUN ZINOVIY STEPANOVYCH

candidate of legal sciences, associate professor, honored lawyer of Ukraine, associate professor of the Department of criminal law and procedure of the Lviv Academy of Commerce, president of the Lviv Center of Human Rights

The Complaint of the Patient: Legal Grounds and the Procedure of Consideration

Existing legislative norms of Ukraine, which regulate the rights of patients, are analyzed. The advantages and disadvantages of administrative and judicial procedure of consideration patients’ complaints are investigated, lawmaking proposals, including the introduction of the post of Commissioner for patients' rights and the Law of Ukraine "On Patients’ Rights" are formulated

Key words: law, health care, patients' rights, the complaint, the Commissioner for patients’ rights, legislative bill ""On Patients’ Rights".

Reference list

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya (iz zminamy i dopovnennyamy) Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1993. 

3. Pro protydiyu poshyrennyu khvorob, zumovlenykh virusom imunodefitsytu lyudyny (VIL), ta pravovyy i sotsialnyy zakhyst osib, shcho zhyvut z VIL  Zakon Ukrayiny vid 12 hrudnya 1991 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1998. 35. 235.

4. Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya. Zakon Ukrayiny vid 24 lyutoho 1994 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1994. 27. 218.

5. Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob. Zakon Ukrayiny vid 06 kvitnya 2000 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2000. 29. 228.

6. Pro likarski zasoby. Zakon Ukrayiny vid 04 kvitnya 1996 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. 22. 86.

7. Pro donorstvo krovi ta yiyi komponentiv. Zakon Ukrayiny vid 23 chervnya 1995 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1995. 23. 183.

8. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. 25–26. 131.

9. Pro zvernennya hromadyan. Zakon Ukrayiny vid 14 veresnya 1996 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. 47. 256.

10. Pro zakhyst prav spozhyvachiv. Zakon Ukrayinskoyi RSR vid 12 travnya 1991 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991. 30. 379.

11. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi. Zakon Ukrayiny vid 13 sichnya 2011 r. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. 32. 314.