RSSВерсія для друку
AHIYEVETS SVETLANA VLADIMIROVNA

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.009

Med. pravo., 2020; 1(25): 9-16

UDС: 349:61 (075.8)

AHIYEVETS SVETLANA VLADIMIROVNA

Associate Professor, PhD, Deputy Head – Chief of Research in the Field of State Organization and Society Development and International Law Section at the Institute for Legal Research at the National Centre of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus

Legal framework of accessible medical care in the conditions of sustainable development goals achieving

The article reveals the features of access to the medical care legalframework in the context of sustainable development goals achieving.Attention is focused on one of the key issues – the search for ways toensure the effectiveness of lawmaking in the healthcare sector in thecontext of globalization. The international law and national legislationin the field of medical care in the context of sustainable developmentgoals achieving are analyzed. It is concluded that sustainable devel-opment goals are the methodological basis for the legal regulation ofsocial relations in the health sector.

Key words: medical care, access to medical care, sustainable devel-opment goals, globalization of medical care, medical care law-making.

Reference list:

1. Doklad o Tselyakh v oblasti razvitiya [Elektronnyy resurs] // Organizatsiya obye-dinennykh natsiy. - Retrieved from https: //unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/The-SustainableDevelopmentGoalsReport2018-RU.pdf.

2. Tseli ustoychivogo razvitiya v Belarusi [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy tsentrpravovoy informatsii Respubliki Belarus. - Retrieved fromhttp://mir.pravo.by/library/edu/sdg/celi_ustojchivogo_razvitiya/.

3. Belarus na puti dostizheniya Tseley ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] //Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. Retrieved from http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e34/e34be0ef972c134ac680a898dad22071.pdf.

4. Preobrazovaniye nashego mira : Povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya naperiod do 2030 goda [Elektronnyy resurs] : Rezolyutsiya, prinyataya Gener. AssambleyeyOON 25 sent. 2015 g. Retrieved from unctad.org/meetings/en/SessionalDocu-ments/ares70d1_ru.pdf.

5. Natsionalnaya platforma predstavleniya otchetnosti po pokazatelyam Tseley ustoy-chivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. - Retrieved from http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html

6. Natsionalnyy perechen pokazateley Tseley ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. - Retrieved fromhttp://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_perechen_pokas_SDG/

7. O Natsionalnom koordinatore po dostizheniyu Tseley ustoychivogo razvitiya[Elektronnyy resurs] : Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus, 25 maya 2017 g., 181 //ETALON. Zakonodatel'stvo Respubliki Belarus / Nats. tsentr pravovoy inform. Resp.Belarus. - Minsk, 2020.

8. O sozdanii metodicheskogo soveta po monitoringu i otsenke ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] : prikaz M-va zdravookhraneniya Resp. Belarus, 21 noyab. 2017 g., 1332 // ETALON. Zakonodatelstvo Respubliki Belarus' / Nats. tsentr pravovoyinform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

9. Karpovich, N. A. Paradigma ustoychivogo razvitiya v gosudarstvennoy politike Respubliki Belarus [Elektronnyy resurs] / N. A. Karpovich // KonsultantPlyus. Belarus / OOO «YurSpektr», Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

10. Makarova T. I. Pravovoye obespecheniye ustoychivogo razvitiya v Respublike Belarus/ T. I. Makarova [i dr.] // Vesnik GrDU. - Ser. 4. - 2011. - 1 (109). - S. 58-75.

11. Redzhini, L. Globalnoye zdravookhraneniye i rol universitetov / L. Redzhini,M. Sadig // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. - 2011. - T. 92. - 5. - S. 737-48.

12. O gosudarstvennykh minimalnykh sotsialnykh standartakh [Elektronnyy resurs] : Zakon Resp. Belarus ot 11 noyab. 1999 g.322 - Z : v red. ot 24 dek. 2015 g. 331 - Z // ETALON. Zakonodatelstvo Respubliki Belarus / Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

13. Paket mer po realizatsii politiki Zdorovye - 2020 [Elektronnyy resurs]. - Retrieved from http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/implementation-package

14. Morozova K. P. Konstitutsionno-pravovyye osnovy obespecheniya prava grazhdan na okhranu zdorovya v Rossiyskoy Federatsii / K. P. Morozova // Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo. - 2013. - 2. - S. 3-8.