RSSВерсія для друку
HOLOVCHAK YARYNA VOLODYMYRIVNA

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.026  

Med. pravo., 2019; 1(23): 18-25

UDС: 347.121.2.02:[614.253.84:57.08](477)(045)

HOLOVCHAK YARYNA VOLODYMYRIVNA

postgraduate student of the Department of Theory and Philosophy of Law of Ivan Franko National University of Lviv, assistant lecturer of the Department of Medical Law of FPGEat Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

On the international legal coverage characteristics of reproductive rights

The article researches the specifics of international acts on reproductive rights. It points to the relevancy of the topic by stating that the efficiency of modern international law depends on the responses to the changes in human rights which include reproductive rights, since the adoption of certain legislative acts in a country requires consideration of the international legal regulations. Reproductive rights regulation topic is of significant importance considering the population decline. In the article it is suggested to classify the international acts on the topic by validity into two groups: 1) international treaties (global and regional); 2) recommendatory acts which unlike international treaties do not undergo ratification procedures. Furthermore, several other criteria for classifying international acts on reproductive rights have been also established. In particular, author concluds that it is expedient to divide these acts by the nature of impact they have on the regulation of reproductive rights into the following types: 1) general acts that do not specifically mention reproductive rights; 2) special acts that directly regulate the specifics of reproductive rights. Finally, the article provides the characteristics of the contents of these international legal acts and defines their role in the development of reproductive rights regulation. 

Key words: reproductive rights, international legal regulation, international treaties, recommendatory acts, declaration.

Reference list:

1.  Kurylo T. V. (2017) Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya reproduktyvnykh prav fizychnoyi osoby. Porivnyalno-analitychne pravo. 2. S. 66–68.

2. Ksondzyk K. V. (2017) Stanovlennya dohovirnykh ta instytutsiynykh zasad mizhnarodno-pravovoho zakhystu somatychnykh ta reproduktyvnykh prav lyudyny: dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / Kyyivs'kyy natsional'nyy universytet im. T. Shevchenka.Kyyiv. 204 s.

3. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyanski i politychni prava vid 16.12.1966 r. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

4. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava vid 16.12.1966 r. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042

5. Zaklyuchnyy akt Teheranskoyi konferentsiyi Teheran, 13 travnya 1968 r. Retrieved from zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_900

6. Holovashchuk A. P. (2017) Tsyvilno-pravove rehulyuvannya vidnosyn, pov'yazanykh iz zastosuvannyam dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 / Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny. Kyyiv. 258 s.

7. Khmil S. V. (2015) Dosyahnennya ta perspektyvy rozvytku suchasnykh metodiv dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v likuvanni bezpliddya. Zdobutky klinichnoyi i eksperymental'noyi medytsyny. 4. S. 3–7.

8. Rashydkhanova D. K. (2005) Problemy pravovoho rehulyrovanyya otnoshenyy pri proyzvodstve medytsynskoho vmeshatelstva v reproduktyvnye protsessy cheloveka: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Makhachkala. 189 s.

9. Zahalna deklaratsiya pro henom lyudyny ta prava lyudyny: pryynyata na 29-y sesiyi Heneralnoyi konferentsiyi YUNESKO 11.11.1997 r. Retrieved from zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_575

10. Ostrovska B. V. (2018) Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya reproduktyvnoho ta terapevtychnoho klonuvannya lyudyny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1. S. 39–46.

11. Deklaratsiya pro prykhylnist borotby z VIL/SNIDom: pryynyata rezolyutsiyeyu S-26/2 spetsialnoyi sesiyi Heneralnoyi asambleyi OON vid 27.06.2001 r. (Nyu-York). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_846

Full text