RSSВерсія для друку
BOYKO IRYNA VOLODYMYRIVNA

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.009  

Med. pravo., 2019; 1(23): 9-17

UDС: 342.9

BOYKO IRYNA VOLODYMYRIVNA

candidate of legal sciences, associate professor of the department of administrative law of the Yaroslav Mudryi National Law University

Ensuring public interest in blood donation

The obligation to ensure public interest in the field of blood and its components donation is entrusted to the state through its agencies, and to the communities through local governments. The role of these institutions in the named area comes down to the following: the establishment of rules of conduct in the field of blood and its components donation; funding for blood donation; licensing of activities in the field of blood donation; maintenance of registries in the field of blood donation, including the National Registry of blood and its components donors; monitoring of blood donation activities; prosecution for offenses in the field of blood donation. Coordination of national legislation with the requirements of the European community requires the adoption of new rules of conduct for legal relations’ in the field of blood and its components donation participants. One of the ways to ensure public interest in the field of blood donation is the introduction of effective administration mechanisms. The forms of response from government agencies to violations in the field of blood and its components donation are the following: bringing the guilty persons to administrative liability, bringing to disciplinary responsibility, revoking a license to carry out economic activities in the field of blood donation.

Key words: donation of blood and its components; public interest; public administration in the field of blood and its components donation.

Reference list:

1. Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk, NAN Ukrayiny, In-t filosofiyi imeni H. S. Skovorody. redkol. V. I. Shynkaruk (holova) ta in. Kyyiv: Abrys, 2002. T. 6.

2. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro ohoronu zdorovya vid 19.11.1992 r. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 1993. 4. St. 19.

3. Pro donorstvo krovi ta yiyi komponentiv: Zakon Ukrayiny vid 23.06.1995 r. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 1995. 23. St. 183.

4. Pashkov V. Problemy donorstva krovi ta yiyi komponentiv, abo Indeterminizm natsionalnoyi sluzhby krovi. Retrieved from https://www.apteka.ua/article/481261?fbclid.

5. Pro shvalennya Strategiyi rozvytku nacionalnoyi systemy krovi na period do 2022 roku ta zatverdzhennya planu zahodiv shchodo yiyi realizaciyi: Rozporyadzhennya KM Ukrayiny vid 20.02.2019 r. 120-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80.

6. Polozhennya pro Ministerstvo ohorony zdorovya Ukrayiny: Postanova KM Ukrayiny vid 25.03.2015 r. 267. Ofits. visn. Ukrayiny. 2015. 38. St. 1141.

7. Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoyi diyalnosti: Zakon Ukrayiny vid 02.03.2015 r. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. 23. St. 158.

8. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 07.12.1984 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

9. Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrayiny z likarkyh zasobiv ta kontrolyu za narkotykamy: Postanova KM Ukrayiny vid 12.08.2015 r. 647. Ofits. visn. Ukrayiny. 2015. 72. St. 2354.

Full text