RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на свободу зібрань і об’єднання


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Міністерство охорони здоров’я не дає згоди на створення професійного медичного об’єднання, оскільки президент об’єднання є видатним діячем опозиційної щодо влади політичної партії.

Влада без пояснення причин відмовляє медичним працівникам у дозволі провести мітинг з вимогою про підвищення оплати й покращення умов праці.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Загальні стандарти

Стаття 20 ЗДПЛ:

 1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
 2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.

Стаття 21 МПГПП:

Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб.

 • Хоча свобода об’єднання не є абсолютним правом, будь-яке обмеження можливості людей мирно висловлювати свій протест повинно бути обґрунтоване згідно з умовами, чітко передбаченими в ст. 21 МПГПП128.

Стаття 22 МПГПП:

 1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступатидо них для захисту своїх інтересів.
 2. Користування цим правомне підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтер-есах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та  свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень користування цим правом для осіб, що входять до складу збройних сил і поліції.
 3. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть участь у Конвенції Міжнародної організації праці 1948 р. щодо свободи асоціацій і захисту прав на організацію, приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або застосувати закон так, щоб завдавалося шкоди цим гарантіям.
 • Незрозуміло, чи передбачає ст. 22 МПГПП також свободу не вступати в об’єднання: у цьому разі практика профспілкового «закритого цеху» буде рівносильною порушенням права. Хоча можливо, що стаття передбачає і це право129.

 • Порядок офіційного визнання об’єднань не повинен бути настільки обтяжливим, щоб бути суттєвим обмеженням прав, передбачених ст. 22 МПГПП130.

 • Державна практика, яка обмежує право на свободу об’єднань завдяки вимозі попереднього дозволу на створення об’єднання і завдяки контролю його діяльності, де-факто засуджується, незважаючи на те, що законодавство, яке регулює реєстрацію і статус об’єднань, може формально відповідати ст. 22131

Стаття 2 Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права на організацію132:

Працівники і роботодавці без якої б то не було різниці мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх.

 • Право створювати й вступати в організації для просування й захисту інтересів працівників без попереднього дозволу є основним правом, проголошеним ст. 2 Конвенції МОП № 87, яким повинні володіти всі працівники без жодної відмінності; персонал медичних закладів може повною мірою скористатися цим правом133.

 • Закон, згідно з яким здійснення права на об’єднання можливе лише з дозволу державного відомства, що діє винятково на власний розгляд, суперечить принципу свободи об’єднання, гарантованого Конвенцією МОП № 87134.

Декларація ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи (Декларація ООН про правозахисників)135

Стаття 1. Кожна людина має право, індивідуально та спільно з іншими, заохочувати й прагнути захищати та здійснювати права людини й основні свободи на національному та міжнародному рівнях.

Стаття 5.
З метою заохочення й захисту прав людини і основних свобод кожна людина має право, індивідуально та спільно з іншими, на національному та міжнародному рівнях:
a) проводити мирні зустрічі чи зібрання;
b) створювати неурядові організації, асоціації чи групи, вступати в них і брати участь у їхній діяльності;
c) підтримувати зв’язок з неурядовими чи міжурядовими організаціями

Норми законодавства, що стосуються жінок

Стаття 7 (п. «с») КЛВФДЖ:

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій, що займаються проблемами громадського та політичного життя країни.

Стаття 3 КЛВФДЖ:

Держави-сторони вживають у всіх галузях і, зокрема, в політичній, соціальній, економічній і культурній, всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо забезпечення всебічного розвитку та прогресу жінок, з тим щоб гарантувати їм здійснення і користування правами людини та основними свободами на основі рівності з чоловіками.

 • Загальний коментар КЕСКП № 16 до ст. 3:
  Рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними, соціальними й культурними правами, E/2006/22 (2005) 116, § 25: Пункт «а» ч. 1 ст. 8 Пакту вимагає від держав-учасниць, щоб вони забез- печували право кожної людини створювати професійні спілки й вступати до таких на свій вибір. Стаття 3, відповідно до ст. 8, вимагає дозволяти чоловікам і жінкам створювати професійні об’єднання і вступати до асоціацій, які займаються їх конкретними проблемами. У зв’язку з цим особливу увагу варто приділяти особам, які часто позбавлені цього права, а саме: особам, які працюють як домашня обслуга, жінкам, що працюють у сільських районах, жінкам, які працюють у галузях, де переважає жіноча праця, і жінкам, що працюють вдома.

Норми законодавства, які стосуються представників різних рас

Стаття 5 (п. «d», «ix») КЛВФРД:

Відповідно до основних зобов’язань, викладених у ст. 2 цієї Конвенції, держави учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав:… зокрема, права на свободу мирних зборів та асоціацій.

128 Джозеф С., Шульц Дж., Кестан М. МПГПП: судова практика, матеріали і комен- тарі. – Оксфорд: Oxford University Press, 2004. – 569 с.

129 Там само, с. 582. Див. також: КПЛ. Готьє проти Канади. Заява № 633/1995. Висновки ухвалено 5 травня 1999 р.

130 КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Білорусь, 1997 р. (CCPR/C/79/Add.); Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Литва, 1997 р. (CCPR/C/79/Add.87).

131 КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Ліван, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]).

132 Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію № 87, 1948 р. Перелік ратифікованих документів. МОП.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl.

133 МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів Комітету зі свободи об’єднань, 2005 р.

134 МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів, 2005 р.; збірник рішень і принципів, 1996 р.; Доповідь № 332 Комітету зі свободи об’єднань. Справа № 2225.

135 Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи (Декларація ООН про правозахисників), 9 грудня 1998 р. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 53/144.
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.En.

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...