RSSВерсія для друку
Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на справедливий розгляд справи


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Лікарю, щодо якого порушено дисциплінарне провадження, не дають можливості до початку розгляду ознайомитися з усіма доказами, поданими на обґрунтування його порушення.

Хоча з моменту початку провадження у справі медсестри, відповідача в справі за позовом про медичну недбалість, минуло п’ять років, дату судового слухання так і не призначили.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 14 (ч. 1) МПГПП:

Усі особи рівні перед судами і трибуналами. Кожен має право під час розгляду будь-якого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, або при визначенні його права та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.

 • В основі поняття «судовий процес» у ст. 14 (ч. 1) МПГПП лежить природа відповідного права, а не статус однієї зі сторін (державної чи недержавної). Для природи права не є визначальним те, який саме суд розглядає позови в конкретній правовій системі (особливо важлива умова у разі систем, які базуються на загальному праві)161.

 • Регулювання діяльності професійного органу, перевірка правильності такого регулювання судами можуть породити спірне питання, відповідно до ст. 14162.

 • Суто адміністративне провадження виходить за межі цих норм, оскільки не підпадає під визначення цивільних прав і обов’язків163.

 • Використане в ст. 14 (ч. 1) поняття «трибунал» незалежно від його найменування означає орган, який:
  а) установлено законом;
  b) є незалежним від виконавчої та законодавчої гілок влади;
  c) у конкретних випадках користується судовою незалежністю в ухваленні рішень з правових питань під час розглядів, які є судовими за своїм характером164.

 • Встановлення прав у межах публічного права відповідає нормам ст. 14 (ч. 1), якщо в цій внутрішньодержавній правовій системі воно провадиться судом або якщо адміністративне закріплення прав піддається судовому перегляду

 • Однак ст.14, як видається, не гарантує права на судовий перегляд рішень, ухвалених у межах публічного права адміністративною владою або адміністративними судами, а також не гарантує, що такий перегляд потягне за собою аналіз конкретних обставин справи.

 • Право на справедливий розгляд справи в межах цивільного провадження передбачає:

  ⇒ Рівність перед судом165. Це поняття вужче, аніж передбачене ст. 26 МПГПП право на рівність перед законом, оскільки останнє стосується усіх органів, що здійснюють правосуддя, а не тільки до судової влади166.

  ⇒ Можливість звернення до судів167, що включає в себе й надання безоплатної юридичної допомоги168. Стаття 14 МПГПП вимагає від держав передбачити підстави для подання позову «за особливих обставин» і встановлення таких підстав для позову компетентним судом, хоча не- зрозуміло, що мається на увазі під такими обставинами169.

 • Стаття 14, яка гарантує процесуальну рівність, не може бути розтлумачена як гарантія рівності результатів розгляду справи чи відсутності помилки з боку компетентного суду170.

 • Справедливий розгляд у межах цивільного провадження базується на рівності сторін171, поваги до принципу змагальності процесу, недопущення збільшення суворості раніше винесеного рішення завдяки посаді, а також негайності розгляду172

 • КПЛ однозначно зазначив, що винятки з принципу публічності слухань за цивільними справами допускаються лише в обмежених випадках, коли цього вимагають суспільні інтереси173.

 • У цивільному провадженні допустимо покладати тягар доказування на відповідача174.

 • До прикладів порушення ст. 14 належать такі: відмова позивачеві в дозволі бути присутнім на розгляді справи і в можливості доручити представникові ведення справи в суді175, неінформування особи про дату розгляду її апеляції і повідомлення результатів уже після ухвалення рішення за апеляцією176, відмова адміністративного судового органу долучити докази, що мають вирішальне значення177, й відмова дозволити одній із сторін відповісти на докази іншої сторони178.

Стаття 26 МПГПП: 

Усі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

Стаття 5 (п. «а») КЛВФРД:

Відповідно до основних зобов’язань, викладених у статті 2 цієї Конвенції, держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав:… права на рівність перед судом і всіма іншими органами, що здійснюють правосуддя.

Стаття 15 (ч. 1) КЛВФДЖ:

Держави-сторони визнають за жінками рівність з чоловіками перед законом.

161 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32; І. Л. проти Канади (112/81). У такому тлумаченні розгляд вимоги про призначення пенсії за інвалід- ністю було прирівняно до спору про право. Див. також: Казановас проти Франції (441/90). Описується порядок провадження у справі про звільнення; Янсен-Гіль- сен проти Нідерландів (846/99). Судове провадження з установлення психічної здатності осіб виконувати свою роботу було прирівняне до спору про право.

162 Дж. Л. проти Австралії (491/92).

163 Колановскі проти Польщі. (837/98). Скарга на те, що під дію норм не підпадає відмова поліцейському в підвищенні на службі на відміну від випадків звільнення з державної служби. (Казановас проти Франції [441/90]). Див. також: Казанцис проти Кіпру (972/01). Процедура призначення державних службовців (у цьому разі на посаду судді) не підпадає під дію ст. 14.

164 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 18 і 19.

165 Там само, § 3 і 7.

166 Там само, § 65.

167 Там само, § 8, 9 і 12.

168 Баамонде проти Екваторіальної Гвінеї (468/91); Авелланал проти Перу (202/86). Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 10.

169 Мауїка проти Нової Зеландії (547/93).

170 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 26; Б. Д. Б. проти Нідерландів (273/88).

171 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 13. Див. окрему думку, яка збігається з тією, яку висловив член Комітету Прафуллачандра На- тварлал Бхагваті в справі Пезолдова проти Чеської Республіки (757/1997): «Як передумова справедливого й змістовного розгляду справи особі необхідно надати повний і рівний доступ до публічних джерел інформації...».

172 Морель проти Франції. (207/86). Див. також: Феї проти Колумбії (514/92); КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 27 про відтермінування.

173 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 28 і 29. Див. також: Ван Мойрс проти Нідерландів (215/1986).

174 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 9 (4).

175 Вольф проти Панами (289/88).

176 Томас проти Ямайки (272/88).

177 Янсен-Гільсен проти Нідерландів. (846/99). Провадження з установлення психічної здатності осіб виконувати свою роботу.

178 Аарела й Анор проти Фінляндії (779/97).

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...