RSSВерсія для друку
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права

У збірнику розглядаються актуальні проблеми медичного права, зокрема питання законодавчого забезпечення охорони здоров’я і тенденції розвитку законодавства у цій сфері, правового статусу пацієнтів  в Україні, способи захисту прав суб’єктів медичних правовідносин, висвітлюється біоетична проблематика у контексті надання медичної допомоги, відповідальність медичних працівників, а також аналізуються питання фінансування охорони здоров’я, медичного страхування та удосконалення механізмів управління цією цариною.
Для студентів, аспірантів і викладачів медичних і юридичних навчальних закладів. Окрім того, матеріали збірника можуть бути корисними для судових та інших правозастосувальних органів держави, адвокатів, працівників закладів охорони здоров’я і системи медичного страхування, правозахисних організацій і фізичних осіб у процесі реалізації і захисту прав на охорону здоров’я.

 

Антонюк О. Р. Етико-правові проблеми клонування людського організму (С. 7—11)

Байда А. О. Кримінально-правовий захист життя і здоров’я пацієнта від незаконної лікувальної діяльності (С. 12—17)

Бакалюк О. Й., Давидович І. Є., Вакіряк П. І., Потічна О. І. Біоетика взаємовідносин у системі “лікар—пацієнт” в умовах науково-технічного прогресу та ринку (С. 18—23)

Бедрик І. О., Радиш Л. Я. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання — важливі складові правового регулювання приватної стоматологічної діяльності в Україні (С. 24—29)

Безпрозванна В. М., Паращич І. М. Особливості правового регулювання надання стоматологічних послуг (С. 30—33)

Борисевич Н. М. Проблема легалізації евтаназії як законодавчого закріплення права пацієнта на гідну смерть (С. 34—37)

Булеца С. Б. Дотримання прав пацієнта в українському законодавстві: проблеми та способи вирішення (С. 38—41)

Бурий О. А., Єлісєєв В. Ю. Місце психіатрії та психотерапії в правовій системі України (С. 42—45)

Ващенко Р. О. Теоретические и практические преимущества импортозамещения в развитии индустрии здоровья (С. 46—50)

Великий В. М. Сутність і профілактика залежності від азартних ігор (С. 51—56)

Венедіктова І. В. Проблеми захисту прав пацієнтів у світлі спеціального українського законодавства (С. 57—60)

Виноградов О. В. Проблеми політико-правових засад державного управління системи охорони здоров’я (С. 61—64)

Волков В. Д., Дешко Л. М. З досвіду викладання медичного права України (С. 65—69)

Галай В. О. Переговори “пацієнт—лікар” як можливість добровільної співпраці для урегулювання конфлікту (С. 70—73)

Гергель Д. Д. Права та обов’язки пацієнтів за національним законодавством України (С. 74—79)

Голунов А. І., Фуртак І. І. Структура і організація роботи територіальних медичних установ на засадах сімейної медицини (С. 80—88)

Голунов А. І., Фуртак І. І. Сучасні підходи до управління медичною допомогою населенню адміністративної території (С. 89—90)

Дешко Л. М. До питання про деконцентрацію державного регулювання при ліцензуванні господарської діяльності в сфері охорони здоров’я (С. 91—98)

Dostal O. Patient Rights Protection in Czech Republic: Challenges of a Transition from Communism to a Modern Legal System (С. 99—106)

Дуфенюк О. М. Проблемні аспекти криміналізації діянь проти життя ембріона та плода людини (С. 107—112)

Журилов Н. В. Медико-правовое образование в России (С. 113—118)

Заварза Т. В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників (С. 119—123)

Занфірова Т. А., Радиш Я. Ф. Етико-правові засади регулювання медичної діяльності в Україні (за матеріалами літературних джерел) (С. 124—128)

Карамишев Д. В., Удовиченко Н. М. Основні принципи функціонування системи охорони здоров’я в контексті загальнолюдських цінностей соціальної держави (С. 129—136)

Кіндзерський В. І. Роль міжнародного та конституційного законодавства в формуванні системи охорони здоров’я в Україні (С. 137—143)

Когут Н. М. Забезпечення права на лікарську таємницю в кримінальному процесі України (С. 144—148)

Літінська Я. Г. Деякі аспекти впровадження та вдосконалення форм контролю за якістю надання медичної допомоги (С. 149—154)

Макаровська В. Р. Адміністративно-правове регулювання виробництва та споживання генетично модифікованих харчових продуктів (С. 155—159)

Малий М. Ю., Асланян С. А., Чемирисов В. В. Про правовий стан та перспективи розвитку медико-соціальної допомоги в Україні (С. 160—165)

Марценюк О. Г. Права фізичних і юридичних осіб на медичну конфіденційну інформацію (С. 166—171)

Мельник А. В. До проблеми правового регулювання психіатричної допомоги (С. 172—178)

Мєзєнцева Н. Б., Буравльов Л. О., Радиш Я. Ф. Правове регулювання приватного сектора в охороні здоров’я України: стан і перспективи розвитку (С. 179—185)

Москаленко В. Ф., Грузєва Т. С., Іншакова Г. В. Регламентація права на охорону здоров’я у міжнародних нормативно-правових актах (С. 186—201)

Музика М. С. Методи та механізм здійснення державного регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (С. 202—207)

Муртазаєва Г. Н., Некрасов В. А. Трансплантація органів і тканин людини: принципи правового регулювання (С. 208—209)

Наулік Н. С. Інститут медичного омбудсмана в Україні: запровадження та перспективи розвитку (С. 210—212)

Нижник Н. С. Сексуальная коммерция и здравоохранение: нормативные основания коэволюции (опыт ретроспективного анализа) (С. 213—219)

Нудненко Л. А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь в России: содержание и проблемы реализации (С. 220—225)

Пиддэ А. Л., Марунич Т. А. Нормативное регулирование деятельности медицинских организаций в условиях разграничения полномочий между органами власти (С. 226—233)

Пипченко Б. Ю. Дискусійні аспекти надання згоди на донорство органів та тканин для трансплантації (С. 234—239)

Пищита А. Н. Защита прав пациентов в трансплантологии (С. 240—244)

Пищита А. Н. Реализация прав граждан на охрану здоровья в законодательстве Росийской Федерации (С. 245—250)

Плешко О. С. Біоетичні регулятиви взаємовідносин “лікар—пацієнт” (С. 251—256)

Радиш Я. Ф., Яроцький М. Є., Гакало В. В. Репродуктивне здоров’я української нації — актуальна проблема наукових досліджень (огляд літературних джерел) (С. 257—261)

Романовская О. В. Правовой статус профессиональных медицинских ассоциаций (С. 262—266)

Романовский Г. Б. Демография и проблемы правового регулирования медицинской деятельности по планированию семьи (С. 267—)272

Ромашов Р. А., Ильичева М. С. Правовое положение лица в сфере медицинской деятельности: проблемы теории и практики (С. 273—276)

Сенюта І. Я. Право людини на медичну допомогу: деякі теоретико-практичні аспекти (С. 277—283)

Cереда О. О. Щодо питання природності природних прав людини: теоретичний аспект (С. 284—288)

Cибірна Р. І., Яворська Г. В. Медико-правові аспекти туберкульозу в пенітенціарних закладах (С. 289—294)

Синиця В. В. Питання надання платних послуг закладами охорони здоров’я (С. 295—299)

Скалецька З. С. До питання реформування законодавства щодо прав пацієнтів та їх реалізації (С. 300—303)

Слома В. М. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх здійснення (С. 304—308)

Соболевская О. В., Черепов В. М., Хмель А. А. Роль государства, бизнеса и граждан в охране здоровья работающих (С. 309—313)

Сопель М. В. Правові аспекти сурогатного материнства: Україна та США (С. 314—318)

Стефанчук Р. О. До питання про систему особистих немайнових прав пацієнта (С. 319—324)

Стеценко В. Ю. Медичне страхування у системі організації охорони здоров’я громадян: порівняльно-правовий аспект (С. 325—330)

Стеценко С. Г. Медичне право України: проблеми становлення (С. 331—333)

Терешкевич Г. Т. Інформована згода та еспериментування над людиною (С. 334—341)

Терешко Х. Я. Право медичних працівників на належні умови праці (С. 342—344)