RSSВерсія для друку
СЕНЮТА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

Med. pravo., 2017; 112-124

UDС: 616-08 (083.74)

СЕНЮТА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
медичного права Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького, головний редактор науково-практичного
журналу «Медичне право», адвокат, президент ГО «Фундація медичного
права та біоетики України», член Всесвітньої асоціації медичного права
та Європейської асоціації медичного права,
голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики
Національної асоціації адвокатів України

СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Досліджено правову природу стандартів у сфері охорони здоров’я як
джерела правового регулювання відносин з надання медичної допомоги,
виокремлено ознаки, притаманні лише цьому джерелу. Детально охарак-
теризовано одну зі складових системи стандартів – галузеві стандарти у
сфері охорони здоров’я з висвітленням нормативних новел, пов’язаних із
запровадженням нових клінічних протоколів. З’ясовано сутнісну харак-
теристику новельного джерельного регулятора, а також сформульовано
пропозиції щодо удосконалення правової регламентації стандартів у
сфері охорони здоров’я шляхом внесення змін до Закону України «Основи
законодавства України у сфері охорони здоров’я».

Ключові слова: стандарти у сфері охорони здоров’я, галузеві стандарти
у сфері охорони здоров’я, нові клінічні протоколи, медична допомога,
охорона здоров’я, джерело правовідносин.

Література:

1. Ярош Н. П. Нормативно-правове регулювання розвитку стандартизації у сфері охорони здоров’я населення України / Н. П. Ярош // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2. – С. 76–80 (Yarosh N. P. Normatyvno-pravove rehulyuvannya rozvytku standartyzatsiyi u sferi okhorony zdorov”ya naselennya Ukrayiny / N. P. Yarosh // Ekonomika i pravo okhorony zdorov”ya. – 2016. – № 2. – S. 76–80).

2. Ігнатьєва Г. Ф. Стандартизація медичної допомоги як фактор соціалізації державних управлінських послуг [Електронний ресурс] / Г. Ф. Ігнатьєва. – Режим доступу: academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07igfsas.htm (Ihnat′yeva H.F. Standartyzatsiya medychnoyi dopomohy yak faktor sotsializatsiyi derzhavnykh upravlins′kykh posluh [Elektronnyy resurs] /H. F. Ihnat’yeva. – Rezhym dostupu: academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07igfsas.htm).

3. Стандартизація в сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7846/standartizaciya-v-sistemi-oxoroni-zdorov-ya (Standartyzatsiya v sferi okhorony zdorov”ya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7846/standartizaciya-v-sistemi-oxoroni-zdorov-ya).

4. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sum.in.ua (Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins′koyi movy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: sum.in.ua/).

5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави / О. Ф. Скакун. – К.: Правова єдність,
2010. – 525 с. (Skakun O. F. Teoriya prava i derzhavy / O. F. Skakun. – K.: Pravova yednist′, 2010. – 525 s.).

6. M. Korkunov; [sost., avtor vstup. st., komment. A. N. Medushevskiy]. – Moskva : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2010. – 520 s.).

7. Shebanov A.F. Normy sovetskogo sotsialisticheskogo
prava: lektsiya / A.F. Shebanov. – Moskva: Mosk. gos. un-t, 1956. – 45 s.)

8. Tihomirov Yu. A. Pravovoe regulirovanie: teoriya i praktika / Yu. A. Tihomirov. – Moskva : Formula prava, 2008. – 400 s.).

9. Bisyuk Yu. V. Standartyi okazaniya meditsinskoy pomoschi: rol i znachenie
dlya sledstvenno-sudebnoy praktiki / Yu. V. Bisyuk, Yu. D. Sergeev // Rossiyskiy sudya. – 2007. – № 4. – S. 26–28).

10. Shevchuk E. P. Standarty meditsinskoy pomoschi: istoriya razvitiya, ponyatie, vidy i pravovaya priroda / E. P. Shevchuk // Sibirskiy yuridicheskiy vestnik. – 2010. – № 4. – S. 80–85).

11. Luts′ L. A. Zahal′na teoriya derzhavy ta prava : navchal′no-metodychnyy posibnyk (za kredytno-modul′noyu systemoyu) / L. A. Luts′. ― K.: Atika, 2007. ― 412 s.

12. Bolotina N. B. Medychne pravo yak haluz′ prava i navchal′na dystsyplina / N. B. Bolotina // Suchasne ukrayins′ke medychne pravo : monohrafiya / za zah. red. S. H. Stetsenka. ― K.: Atika, 2010. ― 496 s.).

13. Senyuta I. Ya. Novi pidkhody do standartiv yakosti nadannya medychnoyi dopomohy ta yikh mozhlyvi yurydychno-pravovi naslidky [Elektronnyy resurs] / I. Ya. Senyuta //Ukrayins′kyy medychnyy chasopys. – 2017. – Rezhym dostupu: www.umj.com.ua/article/108196/novi-pidhodi-do-standartiv-yakosti-nadannya-medichnoyi-dopomogi-ta-yihmozhlivi-yuridichno-pravovi-naslidki).

14. Maydanyk R.A. Lokal′ni akty v tsyvil′nomu pravi Ukrayiny: ponyattya, pryroda, klasyfikatsiya / R.A. Maydanyk // Byuleten′ Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny. ― 2011. ― № 10. ― S. 78–85).