RSSВерсія для друку
Майданик Роман Андрійович

Med. pravo., 2017; 48-70

UDС: 331.45:340(477)

МАЙДАНИК РОМАН АНДРІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права
юридичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, дійсний член (академік)
Національної академії правових наук України

ПРАВОВІДНОСИНИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Висвітлено концепцію медичного обслуговування, визначено поняття
правовідносин медичного обслуговування. Проаналізовано підстави
виникнення правовідносин із надання медичних послуг, зокрема договір
про надання медичних послуг, одностороння обіцянка та дії в чужому
інтересі без доручення, а також елементи таких правовідносин. Охарак-
теризовано понятійно-категоріальний апарат царини, зокрема сфоку-
совано увагу на дефініціях «медична послуга», «медична допомога» та
«медико-соціальна допомога».

Ключові слова: медичне обслуговування, правовідносини медичного
обслуговування, медична послуга, медична допомога, договір про надання
медичних послуг.

Література:

1. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov"ya : Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. № 2801-XII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 1993. – № 4. – St. 19).

2. Sfera obsluzhivaniya pri sotsializme / pod. red. E. I. Kapustina. – M., 1968. – 262 s.).

3. Osnovyi marketinga. – 4-e evrop. izd. / G. Armstrong, V. Vong, F.Kotler, Dzh. Sonders; per. s angl. – M. : OOO «I. D. Vilyams»,2010. – 1200 s.).

4. Rossinskiy M. B. Sfera uslug v ekonomikerazvitogosotsializma / M. B. Rossinskiy. – Saratov: Izd-vo Saratovs. un-ta, 1976. –152 s. – S. 10).

5.Honcharuk K. V.Posluha yak ekonomichna katehoriya / K. V. Honcharuk // Zbirnyk naukovykh prats' VNAU. – Seriya: Ekonomichni nauky. – 2011. – № 2 (53). – T. 2. – S. 24–28).

6. Khmelevs'ka L. P. Osoblyvosti rozvytku maloho pidpryyemnytstva u sferi pobutovoho obsluhovuvannya naselennya Ukrayiny: dys. … kand. ekon. nauk / L. P. Khmelevs'ka. – K., 2002. – 230 s.).

7. Barinov N. A. Prava grazhdan po dogovoru butovogo zakaza i ih zaschita /
N. A. Barinov. – Saratov, 1973).

8. Sherstobitov A. E. Grazhdanskopravovoe regulirovanie dogovornyih otnosheniy v sfere obsluzhivaniya / A. E. Sherstobitov. – M., 1987).

9. Sherstobitov A. E. Grazhdansko-pravovoy dogovor kak sredstvo ohranyi prav grazhdan potrebiteley / A. E. Sherstobitov // Vestnik MGU. – Seriya 11. Pravo. – 1991. – № 6. – S. 15–22).

10. Suhanov E. A. Dogovor na obsluzhivanie grazhdan / E. A.Suhanov, A. E. Sherstobitov // Vestnik MGU. – Seriya 11. Pravo. – 1984. – № 4. – S. 21–27).

11. Kabalkin A. Yu. Grazhdansko-pravovoy dogovor v sfere obsluzhivaniya /
A. Yu. Kabalkin. – M., 1980).

12. Kabalkin A. Yu. Uslugi v sisteme otnosheniy, reguliruemyih grazhdanskim pravom / A. Yu. Kabalkin // Gosudarstvo i pravo. – 1994. – № 8–9).

13. Berveno S. M. Ponyattya
i pryntsypy klasyfikatsiyi tsyvil'no-pravovykh dohovoriv ta yikh klasyfikatsiyni utvorennya (formy) / S. M. Berveno, R. A. Maydanyk // Dohovirne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna : navch. posib. / T. V. Bodnar, O.V. Dzera, N. S. Kuznyetsova ta in.; za red. O. V. Dzery. – K. :Yurinkom Inter, 2008. – 896 s.).

14. Romanets Yu. V. Sistema dogovorov v grazhdanskom prave Rossii / Yu. V. Romanets. –M., 2006).

15. Berveno S. M. Klasyfikatsiyi dohovoriv za universal'nym kryteriyem podilu S. M. Berveno // Dohovirne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna : navch. posib. / T. V. Bodnar, O.V. Dzera, N. S. Kuznyetsova ta
in.; za red. O. V. Dzery. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 896 s.).

16. Nyukhina P. O. Dohovir pro nadannya platnykh medychnykh
posluh: dyplomna robota / P. O. Nyukhina. – K., 2005. – 87 s.