Med. pravo., 2017; 18-32

UDС: 341.232.7:341.241.18

ДЕМЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства
Верховної Ради України

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ

Визначено суть і види міжнародно-правових стандартів у сфері охо-
рони здоров’я. Аналізується відповідність Основ законодавства України
про охорону здоров’я міжнародно-правовим стандартам у сфері прав
людини, положенням європейських регіональних стандартів, Між-
народним медико-санітарним правилам 2005 р., Рамковій конвенції
ВООЗ із боротьби проти тютюну 2006 р. Окреслено загальні тенденції
розвитку вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, право на охорону
здоров’я, охорона здоров’я, громадське здоров’я.

Література:

1. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-KhII (iz zminamy) // Holos Ukrainy. – 1992. – 15.12)

2. Rabіnovych P. M. Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti,
zahalne poniattia, klasyfikatsiia / P. M. Rabіnovych // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2016. – № 1 (84). – S. 19–29).

3. Vorobiova N. Mizhnarodnyi dosvid reform u haluzi okhorony zdorovia [Elektronnyi resurs] / N. Vorobiova // Yurydychnyi zhurnal
Yustynian. – 2010. – № 7. – Rezhym dostupu: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3569

4. Demchenko I. S. M’iake pravo u rehlamentatsii prav liudyny u sferi okhorony zdorovia /I. S. Demchenko // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. – 2014. – № 1. – S. 152–157

5. Lukashuk Y. Y. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaia chast: [ucheb. dlia studentov yuryd. fak. y vuzov] /
Y. Y. Lukashuk. – Moskva: Volters Kluver, 2005. – 432 s.

6. Tsiborovskyi O. M. Shliakhy systematyzatsii zakonodavstva Ukrainy u sferi
okhorony zdorovia / O. M. Tsiborovskyi, S. V. Istomin, V. M. Soroka. – K.: MOZ Ukrainy, UISD, 2011. – 72 s.

7. Moskalenko V. F. Rehlamentatsiia prava na okhoronu zdorov’ia u mizhnarodnykh normatyvno-pravovykh aktakh /
V. F. Moskalenko, T. S. Hruzeva, H. V. Inshakova // Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia). Materialy II Vseukrainskoi naukovo‑praktychnoi konferentsii 17–18.04.2008. – Lviv, 2008. – S. 186–201).

8. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: UN General Assembly, Adopted by resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 [Electonic source]. – Access regime:
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf

9. Hrevtsova R. Iu. Deiaki pytannia zakonodavchoho zabezpechennia
rozvytku okhorony zdorov’ia v Ukraini / R. Iu. Hrevtsova // Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. – 2013. – T. 6. – № 2 (19) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/32/29).

10. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: UN General Assembly, adopted by resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 [Electonic source]. –
Access regime: www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf

11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: UN General Assembly adopted in 1979 [Electonic source]. – Access regime: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

12. Pro okhoronu dytynstva : Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r.
№ 2402-III (z zminamy) // Holos Ukrainy. – 2001. – № 98. – 06.06).

13. Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti
invalidiv: Zakon Ukrainy vid 21.03.1991 r. № 875-KhII (zi zminamy) // Holos Ukrainy. –1991. – 27.04).

14. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UN General Assembly, adopted 13 December 2006 [Electonic source]. – Access regime: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rightsof-persons-with-disabilities-2.html

15. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i yii osnovopolozhnykh svobod: Konventsiia Rady Yevropy vid 04.11.1950 r. (iz zminamy ta dopovnenniamy) // Holos Ukrainy. – 2001. – № 3).

16. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny :Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 r. № 3477-IV (zі zminamy) // Holos Ukrainy. – 2006. – № 62).

17. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta) : Khartiia Rady Yevropy vid 03.05.1996 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. –№ 40. – S. 37. – St. 2660).

18. Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r.№ 137-V // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 43. – St. 418).

19. Conclusions 2013 – Ukraine – Article 11-1: European Committee of Social Rights, dated 06.12.2013 [Electronic source]. – Access regime: hudoc.esc.coe.int/eng

20. Conclusions 2015 – Ukraine – Article 11-2: European Committee of Social Rights, dated 04.12.2015 [Electronic source]. – Access regime: hudoc.esc.coe.int/eng

21. Monitoring the implementation of the European Social Charter: Department of the European Social Charter, Directorate General of Human rights and the Rule of Law. Update:January 2017 [Electronic source]. – Access regime: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon-SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ac112

22. Konventsiia Rady Yevropy pro pidroblennia medychnoi produktsii ta podibni zlochyny, shcho zahrozhuiut okhoroni zdorov’ia 2011 roku: Konventsiia Rady Yevropy vid 28.10.2011 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. –
№ 50. – S. 49. – St. 1954).

23. Demchenko I. Poperedzhennia poshyrennia falsyfikovanykh likarskykh
zasobiv na mizhnarodnomu ta natsionalnomu rivni : monohrafiia / I. Demchenko, O. Soloviov. –K.: Novyi druk, 2014. – 128 s.).

24. Zamechanye obshcheho poriadka №14 (2000).
Pravo na nayvysshyi dostyzhymyi uroven zdorovia (statia 12 Mezhdunarodnoho pakta ob ekonomycheskykh,
sotsyalnykh і kulturnykh pravakh): Komytet po ekonomycheskym, sotsyalnym і
kulturnym pravam OON / Zheneva, 25.04 – 12.05.2000 h. // UN Doc. E/C.12/2000/4).

25. Demchenko I. Aktsenty VOOZ shchodo kliuchovykh kharakterystyk
system okhorony zdorov’ia: mizhnarodno-pravovi aspekty / I. Demchenko // Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. – 2016. – № 4. – S. 65–72).

26. Ustav Vsemyrnoi orhanyzatsyy zdravookhranenyia: podpysan
22 yiulia 1946 hoda. Mezhdunarodnaia konferentsyia zdravookhranenyia, Niu-Iork, 19 yiunia – 22 yiulia 1946 h. (s dopolnenyiamy) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

27. International Health Regulations (2005). 3-rd Ed. / WHO. – Geneva, 2016. – 74 p.

28. Khendel N. V. Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia
spivrobitnytstva derzhav u sferi okhorony zdorovia : dys. na zdobuttia nauk. stupeniu kand. yuryd. nauk: spetsialnist 12.00.11 / N. V. Khendel. – Odesa, 2014. – 200 s.).

29. Ramkova konventsiia VOOZ iz borotby proty tiutiunu: Konventsiia VOOZ vid 21.05.2003 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2006. – № 13. – S. 128. – St. 861).

30. Pro ratyfikatsiiu Ramkovoi konventsii Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov’ia iz borotby proty tiutiunu : Zakon Ukrainy vid 15.03.2006 r. № 3534-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 33. – S. 1228. – St. 287).

31. Hryhorenko A. A. Analiz zakonodavchoi bazy shchodo borotby z tiutiunokurinniam v Ukraini / A. A. Hryhorenko, K. S. Krasovskyi // Ukraina. Zdorov′ya natsii. – 2012. – № 4(24). – S. 127–140).