RSSВерсія для друку
ЗИМА ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2019.01.034 

Med. pravo., 2019; 1(23): 34-44

UDС: 342.951

ЗИМА ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА У ЦАРИНІ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

На підставі аналізу чинного законодавства та правозастосовної практики визначено види адміністративної процедури, які теоретично мають використовуватись у царині донорства крові та її компонентів і які використовуються реально. Обґрунтовано доречність та ефективність їх застосування. Виокремлено недоліки правового регулювання адміністративних процедур, а також спрогнозовано зміни у використанні адміністративної процедури, які можуть відбутися після прийняття в Україні нового закону про донорство крові.

Ключові слова: донор, кров та її компоненти, охорона здоров’я, адміністративна процедура.

Література:

1. Ilyushchenkova K. O. Tendentsiyi i yurydychni modeli donorstva krovi v Ukrayini ta zarubizhnykh krayinakh: porivnyalno-pravova kharakterystyka. Pravo i suspilstvo. 2016. № 1. S. 42–48.

2. Sydorchuk A. Ponyattya donorstva krovi u chynnomu zakonodavstvi. Pryvatne pravo. 2017. № 5. S. 67–74.

3. Pro zakhody shchodo vprovadzhennya Kontseptsiyi administratyvnoyi reformy v Ukrayini: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 22.07.1998 r., № 810. Ofits. visn. Ukrayiny. 1999. № 21. St. 943).

4. Bytyak Yu., Boyko I., Pysarenko N. Systema administratyvnoho prava. Pravo Ukrayiny. 2017. № 12. S. 173–183.

5. Pro administratyvnu protseduru: proekt zakonu 9456 vid 28.12.2018 r. URL:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1

6. Boyko I. V., Zyma O. T., Solovyova O. M. Administratyvna protsedura: konspekt lektsiy / za zah. red. I. V. Boyko. Kharkiv: Pravo, 2017. 132 s.

7. Pro donorstvo krovi ta yiyi komponentiv: Zakon Ukrayiny vid 23.06.1995 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 1995. № 23. St. 183.

8. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov’ya: Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 1993. № 4. St. 19.

9. Pro zatverdzhennya obsyahiv obov»yazkovoho zabezpechennya potreb okhorony zdorovya naselennya v donors’kiy krovi, yiyi komponentakh i preparatakh na 2016 rik: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 4.02.2016 r. № 93-r. Uryadovyy kuryer. 2016. № 42.

10. Pro zatverdzhennya Poryadku realizatsiyi za mezhi Ukrayiny komponentiv donorskoyi krovi i preparativ, vyhotovlenykh z donorskoyi krovi ta yiyi komponentiv, a takozh vyvezennya z Ukrayiny donorskoyi krovi ta yiyi komponentiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14.09.1998 r.1427. Ofits. visn. Ukrayiny. 1998. № 37. St. 1356).

11. Pro litsenzuvannya pevnykh vydiv hospodarskoyi diyalnosti: Zakon Ukrayiny vid 01.06.2000 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 2000. № 36. St. 229.

12. Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoyi diyalnosti: Zakon Ukrayiny vid 02.03.2015 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 2015. № 23. St. 158.

13. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok vydachi posvidchennya donora krovi ta (abo) yiyi komponentiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15.12.1997 r. № 1407. Ofits. visn. Ukrayiny. 1997. № 51. St. 4515.

14. Pro derzhavni nahorody Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16.03.2000 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 2000. № 21. St. 162.

15. Pro pochesni zvannya Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 29.06.2001 r., № 476. Ofits. visn. Ukrayiny. 2001. № 27. St. 1201.

16. Pro Poryadok predstavlennya do nahorodzhennya ta vruchennya derzhavnykh nahorod Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 19.02.2003 r., № 138. Ofits. visn. Ukrayiny. 2003. № 8. St. 302.

17. Pro zatverdzhennya Poryadku vydachi posvidchennya i vruchennya nahrudnoho znaka «Pochesnyy donor Ukrayiny»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.05.1999 r. № 796. Ofits. visn. Ukrayiny. 1999. № 19. St. 836).

18. Pro zatverdzhennya Poryadku kontrolyu za dotrymannyam pokaznykiv bezpeky ta yakosti donorskoyi krovi ta yiyi komponentiv: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov»ya vid 09.03.2010 r. № 211. Ofits. visn. Ukrayiny. 2010. № 44. St. 1439).

19. Pro donorstvo krovi ta yiyi komponentiv i natsionalnu systemu krovi: proekt zakonu 9456 vid 28.12.2018 r. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num 

20. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diyalnosti: Zakon Ukrayiny vid 05.04.2007 r. Vidom. Verkh. Rady Ukrayiny. 2007. № 29. St. 389.