DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.02.024

Med. pravo., 2020; 2(26): 24-33

UDС: 342.7

Богомазова Ірина Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ЗБАЛАНСУВАННЯ ПРАВА ЛІКАРЯ НА ПОВАГУ ДО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ З ПРАВОМ ГРОМАДСЬКОСТІ НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

Висвітлено особливості поширення негативної інформації про лікаря на прикладі практики Європейського суду з прав людини. Наголошено на обставинах, за яких видається можливим дотримання справедливого балансу між правом лікаря на захист своєї ділової репутації та свободою вираження поглядів інших осіб. Встановлено, що ділова репутація лікаря тісно пов’язана з етичними нормами його поведінки. Ключові слова: ділова репутація лікаря, поширення інформації, Європейський суд з прав людини.

Reference list:

1.Etychnyy kodeks likarya, zatverdzhenyy rishennyam Ukrayinskoyi medychnoyi rady.

2. 04.11.1950. Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms.

3. Kokhanovska O. V. Problemy zakhystu chesti, hidnosti y dilovoyi reputatsiyi osoby v Tsyvil'nomu kodeksi Ukrayiny. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny. 2006. 6. S. 30-35.

4. Pro banky i bankivsku diyal'nist :Zakon Ukrayiny vid 07.12.2000 2121-III.

5. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoyi osoby, a takozh dilovoyi reputatsiyi fizychnoyi ta yurydychnoyi osoby : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 27.02.2009/ 1.

6. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehulyuvannya rynkiv finansovykh posluh :Zakon Ukrayiny vid 12.07.2001 2664-III.

7. European Court of Human Rights judgment «Bergens Tidende v. Norway».

8.  European Court of Human Rights judgment «Hoffer and Annen v. Germany».

9. European Court of Human Rights judgment «Sürek v. Turkey».

10. Senyuta I. Y. Pravovi pozytsiyi Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u sferi okhorony zdorov'ya. Kharkiv: Faktor, 2020. 192 s.

11. Talamanchuk K. Yak zakhystyty vlasnu dilovu reputatsiyu vid yazykiv nezadovolenykh patsiyentiv ta konkurentiv?.

12. Tereshko K. Y. Informatsiya yak obyekt suspilnykh vidnosyn u sferi medychnoho obsluhovuvannya : avtoref. dys. ... kand. yurydychnykh nauk: 12.00.03. Kyiv, 2019. 22 s.

13.  Khobbi YU. Dilova reputatsiya likarya: pravovyy aspekt. Pravovyy chasopys Donbasu. 2019. 4 (69). S. 44-49.
https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-69-4-44-49


14. Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003/ 435-IV.

15.  Tsyvilnyy kodeks URSR : Zakon URSR vid 18.07.1963 1540-VI.

PDF