DOI:

Med. pravo., 2016; 2(18): 18-43

УДК: 61:001:608.1 (479.24)

МАМЕДОВ ВУГАР

доктор медичних наук, професор, Бакинський державний університет, Азербайджанське відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики, Асоціація медичного права і біоетики Азербайджану

МУНІР КЕРІМ

доктор медичних наук, професор, Гарвардська медична школа, Дитяча лікарня м. Бостона

ДЖАФАРОВА ЛАЛА

аспірант, Інститут прав людини, Національна академія медичних наук Азербайджану

Медична наука, дослідження та вища освіта в Азербайджані крізь призму розвитку біоетики. 

Проаналізовано особливості розвитку медичної науки, наукових досліджень у галузі медицини та функціонування системи вищої медичної освіти в Азербайджані. Висвітлено окремі особливості державної політики та національних стандартів у сфері науки та медичної освіти Азербайджану. Зазначається, що освіта та наука Азербайджану, як колишнього члена Радянського Союзу, протягом останнього століття базувались на російсько-німецькій освітній моделі, однак впродовж останніх років галузі науки, медицини та освіти все більше базуються на американській, британській, французькій та турецькій моделях. Охарактеризовано окремі державні програми та стратегії, які спрямовані на підтримку освіти та розвиток науки і підготовку кваліфікованого персоналу. На сучасному етапі розвитку Азербайджану основним фокусом державної політики та стратегії розвитку стала прихильність до міжнародних етичних цінностей. Ця політика стосується усіх сфер, включаючи удосконалення та інкорпорацію цих принципів у галузі науки та медицини, вищої медичної освіти на національному рівні. 

Висвітлено інформацію про функціонування основних наукових та освітніх медичних установ та окремі аспекти здобуття вищої медичної освіти в Азербайджані. Охарактеризовано найбільшу державну наукову установу в медичній галузі – Азербайджанський медичний університет. Зокрема охарактеризовано науково-педагогічний склад, кількісний склад студентів, окремі особливості функціонування факультетів. Проаналізовано особливості викладання медичного права в Азербайджанському медичному університеті, зокрема, зроблено наголос на тому, що викладання медичного права здійснюється лише формально на кафедрі політичної економії та включає в себе лише кілька годин лекцій, що свідчить про існування «старого» підходу до викладання цієї дисципліни у вищих медичних навчальних закладах. Також висвітлено окремі аспекти функціонування Центральної науково-дослідної лабораторії (CSRL) та Азербайджанського інституту підвищення кваліфікації лікарів (ASATID)  

Проаналізовано особливості проведення наукових досліджень з метою здобуття наукового ступеня. Висвітлено нормативно-правову базу, яка визначає порядок проведення наукових дослідження та отримання наукових ступенів. Акцентовано, що навчання з метою отримання наукового ступеня здійснюється на рівнях бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора медичних наук. Вимоги на здобуття наукового ступеня, порядок публічного захисту дисертації визначаються Вищою атестаційною комісією, що діє при Президентові Азербайджанської Республіки.

Охарактеризовано історичні аспекти розвитку та становлення медичної етики в Азербайджані. Зроблено висновок, що сьогодні значна увага присвячується новим галузям науки, насамперед тим, які безпосередньо пов’язані з правами людини та сприяють дотриманню моральних і етичних принципів. Акцентовано, що медичне право та біоетика входять до переліку наукових галузей, які активно вивчаються науковцями країни сьогодні. Зазначається, що розвиток біоетики та медичного права в Азербайджані ознаменувався насамперед гармонізацією національної правової системи з міжнародними стандартами.

Проаналізовано історичні етапи розвитку науки біоетики в Азербайджані. Зроблено висновок, що права людини та етика є невіддільними частинами, а право людини на охорону здоров’я і на медичну допомогу є однією з найбільших цінностей в суспільстві. Зазначається, що проблемні питання біоетики в Азербайджані дуже часто розглядаються під кутом зору медичної етики, у зв’язку з чим авторами проведено розмежування медичної етики та біоетики, які, на їхню думку, тісно пов’язані, проте не тотожні поняття. Висвітлено вплив ЮНЕСКО та його міжнародних стандартів на становлення біоетики в Азербайджані. Зазначено, що біоетика в Азербайджані вважається не лише окремою галуззю науки, як-от філософія, але також як і активна робота у напрямі імплементації біоетичної освіти та розвитку законодавства, які втілюють біоетичні принципи на практиці. Відтак, розвиток біоетики в Азербайджані має свою модель, а саме використання міжнародного досвіду з метою захисту усіх членів суспільства з урахуванням культурних особливостей Азербайджану. Проаналізовано особливості функціонування, основні завдання та заходи, які проводились Відділенням ЮНЕСКО в Азербайджані, яке було створено у 2010 році на базі кафедри біоетики та медичного права.

Визначено, що розвиток науки, існування сучасної нормативно-правової бази та сприятливих умов у державі дали змогу створити особливу модель національного підходу до вивчення біоетики. Дисципліна «біоетика та медичне право» була включена до переліку наукових спеціальностей у 2011 році і три здобувачі мали змогу проводити дослідження з цієї тематики. Пізніше ця спеціальність стала називатись «біоетика» з можливістю захисту дисертацій здобувачами, які отримували освіту з правових, медичних, біологічних та багатьох інших галузей. Сьогодні загальна кількість здобувачів становить 13 і 4 з них успішно захистили свої дисертаційні дослідження – одне з яких на здобуття наукового ступеня доктора наук та інші на здобуття ступеня доктора філософії.

Висвітлено успішну реалізацію ініціативи щодо запровадження курсу з біоетики та медичного права до навчальної програми студентів-юристів, які навчаються в Бакинському державному університеті, де цей курс почали викладати з 2014 року для студентів 3-го курсу навчання. Проаналізовано методику викладання біоетики та медичного права студентам-юристам.

Зазначено, що запровадження біоетики і медичного права для студентів-юристів є достатньо інноваційним фактором, який свідчить про покращення розвитку освіти в державі. Водночас, автори наголошують, що викладання біоетики та медичного права в медичних вищих навчальних закладах та установах все ще не є достатньо розвиненим і не повною мірою відповідає міжнародним стандартам, що породжує нові виклики для національних фахівців. 

Ключові слова: медична етика, біоетика, медичне право, ЮНЕСКО, Азербайджан.

Медицинская наука, исследования и высшее образование в Азербайджане сквозь призму развития биоэтики

В статье проанализированы особенности развития медицинской науки, научных исследований в области медицины и функционирования системы высшего медицинского образования в Азербайджане. Освещены отдельные особенности государственной политики и национальных стандартов в сфере науки и медицинского образования Азербайджана. Отмечается, что образование и наука Азербайджана, как бывшего члена Советского Союза, в течение последнего столетия базировались на российско-немецкой образовательной модели, однако в последние годы отрасли науки, медицины и образования все больше базируются на американской, британской, французской и турецкой моделях. Охарактеризованы отдельные государственные программы и стратегии, направленные на поддержку образования и развитие науки и подготовку квалифицированного персонала. На нынешнем этапе развития Азербайджана, основным фокусом государственной политики и стратегии развития стала приверженность международных этических ценностей. Эта политика касается всех сфер, включая усовершенствование и инкорпорацию этих принципов в области науки и медицины, высшего медицинского образования на национальном уровне.

Освещена информация о функционировании основных научных и образовательных медицинских учреждений в Азербайджане и отдельные аспекты получения высшего медицинского образования в Азербайджане. Охарактеризовано крупнейшее государственное научное учреждение в области медицины - Азербайджанский медицинский университет. В частности охарактеризованы научно-педагогический состав, количественный состав студентов, отдельные особенности функционирования факультетов. Проанализированы особенности преподавания медицинского права в Азербайджанском медицинском университете, в частности, сделан упор на том, что преподавание медицинского права осуществляется только формально на кафедре политической экономии и включает в себя всего несколько часов лекций, что свидетельствует о существовании «старого» подхода к преподаванию этой дисциплины в высших медицинских учебных заведениях. Также освещены отдельные аспекты функционирования Центральной научно-исследовательской лаборатории (CSRL) и Азербайджанского института повышения квалификации врачей (ASATID)

Проанализированы особенности проведения научных исследований с целью получения ученой степени. Освещена нормативно-правовая база, которая определяет порядок проведения научных исследования и получения научных степеней. Акцентировано, что обучение с целью получения ученой степени осуществляется на уровнях бакалавра, магистра, доктора философии и доктора медицинских наук. Требования на соискание ученой степени, порядок публичной защиты диссертации определяются Высшей аттестационной комиссией, действующей при Президенте Азербайджанской Республики.

Охарактеризованы исторические аспекты развития и становления медицинской этики в Азербайджане. Сделан вывод, что сегодня значительное внимание посвящается новым отраслям науки, прежде всего тем, которые непосредственно связаны с правами человека и способствуют соблюдению моральных и этических принципов. Акцентировано, что медицинское право и биоэтика входят в перечень научных отраслей, активно изучаются учеными страны сегодня. Отмечается, что развитие биоэтики и медицинского права в Азербайджане ознаменовался прежде всего гармонизацией национальной правовой системы с международными стандартами.

Проанализированы исторические этапы развития науки биоэтики в Азербайджане. Сделан вывод, что права человека и этика являются неотделимыми частями, а право человека на охрану здоровья и на медицинскую помощь является одной из самых больших ценностей в обществе. Отмечается, что проблемные вопросы биоэтики в Азербайджане очень часто рассматриваются с точки зрения медицинской этики, в связи с чем авторами проведено разграничение медицинской этики и биоэтики, которые, по их мнению, являются тесно связанными, но не тождественными понятиями. Освещены влияние ЮНЕСКО и его международных стандартов на становление биоэтики в Азербайджане. Сделан вывод, что биоэтика в Азербайджане считается не только отдельной отраслью науки, как философия, но также как и активная работа в направлении имплементации биоэтического образования и развития законодательства, воплощают биоэтические принципы на практике. Поэтому развитие биоэтики в Азербайджане имеет свою модель, а именно использование международного опыта в целях защиты всех членов общества с учетом культурных особенностей Азербайджана. Проанализированы особенности функционирования, основные задачи и мероприятия, которые проводились Отделением ЮНЕСКО в Азербайджане, которое было создано в 2010 году на базе кафедры биоэтики и медицинского права.

Сделан вывод, что развитие науки, существование современной нормативно-правовой базы и благоприятных условий в государстве позволили создать особую модель национального подхода к изучению биоэтики. Дисциплина «биоэтика и медицинское право» была включена в перечень научных специальностей в 2011 году и три соискатели могли проводить исследования по этой тематике. Позже эта специальность стала называться «биоэтика» с возможностью защиты диссертаций соискателями, которые получали образование по правовым, медицинским, биологическим и многих других отраслям. Сегодня общее количество соискателей составляет 13 и 4 из них успешно защитили свои диссертационные исследования - одно с которых на соискание ученой степени доктора наук и остальные на соискание степени доктора философии.

Рассмотрено успешную реализацию инициативы о введении курса по биоэтике и медицинскому праву в учебную программу студентов-юристов, обучающихся в Бакинском государственном университете, где этот курс начали преподавать с 2014 года для студентов 3-го курса обучения. Проанализирована методика преподавания биоэтики и медицинского права студентам-юристам.

Сделан вывод, что введение биоэтики и медицинского права для студентов-юристов являеться достаточно инновационным фактором, который свидетельствует об улучшении развития образования в стране. В то же время, авторы подчеркивают, что преподавание биоэтики и медицинского права в медицинских высших учебных заведениях и учреждениях все еще не достаточно развитым и не в полной мере соответствует международным стандартам, порождает новые вызовы для национальных специалистов.

Ключевые слова: медицинская этика, биоэтика, медицинское право, ЮНЕСКО, Азербайджан.

Література

1. Ministry of Education. The List of higher educational institutions selected for the purpose of education of Azerbaijani youth abroad. Retrieved from www.edu.gov.az  and State program on the education of young Azerbaijanis in foreign countries in the years of 2007-2015. Retrieved from http://www.xaricdetehsil.edu.gov.az accessed 10.02.2015.

2. President of Azerbaijan.IlhamAliyev. AZERBAIJAN 2020 LOOK INTO THE FUTURE CONCEPT OF DEVELOPMENT. Retrieved from http://www.president.az/files/future_en.pdf  accessed 25.02.2015.

3. APA news. 2016 declared Year of multiculturalism in Azerbaijan. accessed 16.01.2016.

l4. ANAS. Institutes and Organizations.http://science.gov.az/institutes accessed 10.05.2015

5. The Bologna Process and the European Higher Education Area. Retrieved from http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en.htm 

6. US Department of Education U.S. Department of Education. USNEI

7. Structure of U.S. Education http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html  accessed 15.01.2016

8. Azerbaijan Medical University. History. http://www.amu.edu.az/az/pages/2/12  accessed 09.05.2015

9. Ministry of Health. Order dated 27 June, 2014. http://www.sehiyye.gov.az/files/pdf/emr_2014_56.pdf accessed 09.05.2015

10. The Ministry of Health. Order on residency admission plan for academic years 2014- 2015 of 27 June, 2014. Retrieved from http://www.sehiyye.gov.az.accessed    01.05.2015 

11. State Commission on Students Admission.Statistical analysis of results of admission to residency for 2013/2014 academic year. Retrieved from http://tqdk.gov.az/exam/residency accessed 07.04.2015

12. The Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic.Rules of organization and content of residency education. The Collection of Legislation of the Azerbaijan Republic, 2010.amended in 2013

13. Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.http://www.aak.gov.az accessed 27.04.2015

14. Collection of Legislation of the Azerbaijan Republic, 2003, no. 2, article 89.

15. Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan. The requirements to scientific publications recommended for publication of main results of dissertations. Retrieved from http://www.aak.gov.az  accessed 27.04.2015

16. Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan. The requirements to scientific publications recommended for publication of main results of dissertations. http://www.aak.gov.az  accessed 27.04.2015

17. The Ministry of Health of Azerbaijan Republic. Law on Protection of Public Health.literal translation Law on Protection of Health of Population. Retrieved from http://sehiyye.gov.a/ehalinin_saqlamliqi_qorunmasi_haqqinda_qanun.html. accessed 03.03.2015

18. The WMA. WMA Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3 

19. Suggestions for improvement of the national legislation of Azerbaijan in the sphere of protection of the patients’ rights. materialsof the dissertation work by Galandarli N.H. approved and successfully defended at the Institute on Human Rights of the Azerbaijan National Academy of Sciences in 2015 under the supervision of Professor, MD. Mammadov V.G. Baku, 2015

20. The Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic.Resolution № 083 of the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic of 30.04.2010 on approval of rules of Conduct of scientific research, preclinical studies and clinical trials of medicines.http://www.cabmin.gov.az accessed 01.03.2015

21. The Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic.Resolution № 083 of the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic of 30.04.2010 on approval of rules of Conduct of scientific research, preclinical studies and clinical trials of medicines.http://www.cabmin.gov.az  accessed 01.03.2015

22. World Medical Association.Medical Ethics Manual. 2nd edition, 2009

23. Medical Ethics: Past, Present and Future. Heather MacDougall, G. Ross Langley. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. web: Retrieved from www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/resources/bioethics/primers/medical_eth ics accesed 11.02.2015

24. Intervention and Reflection.Basic Issues in Medical Ethics.Eights edition. Ronald Munson. p. 54

25. A Short History of Medical Ethics. By Albert R. Jonsen. OXFORD University Press, 2000

26. Mammadov V.G. Bioethics-Azerbaijan. Chapter in book. R.G.Beran, Legal and Forensic Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, P.1173-1175

27. Medical Ethics. Past, Present and Future. Heather MacDougall, G. Ross Langley. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Retrieved from http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/resources/bioethics/primers/medical_eth  ics accesed 11.02.2015

28. Textbook of Medical Ethics. By Erich H. Loewy. Springer Science & Business Media, 1989. 252 pages

29. Mammadov V., Bandaliyeva A., Appearance of bioethics in the works of the Medieval Azerbaijan scientists. Renaissance  XXI Century Scientific publication of the Institute of Azerbaijani Statehood and International Relations, no. 160-161 September.October 2011.  Baku  p.310-315. in Azerbaijani

30. NIH. Fogarty International Center. Fogarty International Research Ethics Initiative Turkey Central Asia http://www.fic.nih.gov/Grants/Search/Pages/bioethicsR25TW009248.aspx accessed 15.01.2015

31. NIH. Fogarty International Center. Fogarty awards bioethics grants. http://www.fic.nih.gov/News/GlobalHealthMatters/may-june-2012/Pages/bioethicsgrant-awards-2012.aspx  accessed 15.01.2015

32. Mammadov V., Mustafayeva A. The role and importance of bioethical issues in medical law lecturing. Program and Materials of the VI All-Ukranian V International ScientificPractical Conference on Medical Law, Lviv, Ukraine, 26-28 April 2012, p.219-224

33. S.P. Marks Human Rights: A Brief Introduction. Harvard University. 2013 p.3

34. Mammadov V., A. Mustafayeva, I.Ahmadov (2012). Bioethical principles key methodological tools in modern teaching of medical law. Program and Materials of the VI AllUkranian V International Scientific-Practical Conference on Medical Law, Lviv, Ukraine, 26-28 April 2012, p.225-231

35. National Institutes of Health. Exploring Bioethics. NIH Curriculum. Supplement Series. Grades 9-12. Education Development Center, Inc. 2009

36. General Conference 31st session, Paris 2001.31 C. 31 C/55. 17 October 2001. Original: French.

37. Item 5.11 of the agenda BIOETHICS PROGRAMME. PRIORITIES AND PROSPECTS. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001239/123958E.pdf accessed 03.012015

38. Bureau of Public Information, Bioethics UNESCO. Retrieved from http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi52_bioethics_en.pdf

39. UNESCO. UNESCOs General Conference adopts Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Retrieved from http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=30275&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html accessed: 03.02.2015

40. Editors H. ten Have, Michèle Jean (2009) The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Background, Principles and Application. Ethics series. UNESCO.

41. UNESCO. Eighteenth Session of IBC. http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/ibc-sessions/eighteenthsession-baku-2011 

42. The Azerbaijan National Committee for Bioethics, Science and Ethics of technology. The charter. Baku-2003 in Azerbaijani

43. Bioethics.Azerbaijan. Chapter in book: R.G.Beran, ed., Legal and Forensic Medicine. Springer.Verlag Berlin Heidelberg, 2013, P.1080-1081

44. Alexander StanislavovichSozinov. A forum of ethical committees of countries of the Commonwealth of Independent States the international organization on protection of health of participants of biomedical researches.Kazan medical magazine. 2008, volume 89, No. 4

45. Centers of Bioethics.Forum for Ethics Committees in the Commonwealth of Independent States.http://www.bioethics.ru/eng/allcenters/id/127 Retrieved from  01.04.2014

46. Conference materials Health Legislation in Human Rights Protection and Access to Medicines in Health Research in the CIS. Organizing Committee of International Conference. Saint-Peterburg.

47. Development of system of ethical examination of biomedical researches in the State Parties of the CIS http://www.bioethics.ru/rus/allcenters/id/127  in Russian

48. Azerbaijan Bioethics and Medical Law Association. World Association for Medical Law, Vol. 4, Issue 16, January Mart 2013, thewaml.com, p.11-13.

49. Recent Developments in Bioethics and Medical Law in Azerbaijan Assessed by UNESCO as Pioneer in the Region.World Association for Medical Law Newsletter April.June 2012, vol. 4, issue 2, 13, p.4-6.

50. Television Projects. IHR ihr-az.org/index.php;

51. The current state of bioethics education in the system of medical education in the CIS member countries. Saint. Petersburg. 2010 ed. O.I. Kubar.

52. Vugar Mammadov (2009) Content of bioethics education in medical schools of Azerbaijan.Program and Book of Abstracts.UNESCO Chair in Bioethics. International Conference on Bioethics Education Contents, Methods, Trends. May 2-5, Canaan Spa Zefat, Israel.

PDF