RSSВерсія для друку
Степанов Ігор Олександрович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2016.01.063

Med. pravo., 2016; 1(17): 50-62

УДК 613:342.7 (477)

Степанов Ігор Олександрович

аспірант кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету державної податкової служби України

Теорія та практика правової роботи. Актуальні проблеми її організації в закладах та органах охорони здоров'я

Висвітлено зміст правової роботи закладів та органів охорони здоров’я, актуальні проблеми та особливості її організації. Обґрунтовано необхідність включення посад юрисконсультів до штатних нормативів закладів охорони здоров’я, окреслено напрями удосконалення правової роботи.

Ключові слова: правова робота, заклад охорони здоров’я, юрисконсульт, правореалізація, правозастосування.
 

Література

1.  Orghanizacija pravovoji roboty na pidpryjemstvakh, ustanovakh, orghanizacijakh, navchaljnyj posibnyk. R. P. Bojchuk, D. V. Zadykhajlo, V. M. Pashkov.  KHarkiv Vydavnyctvo FINY, 2010. 384 s.

2.  Pravova robota v Zbrojnykh Sylakh Ukrajiny, navchaljnyj posibnyk. Za zagh. red. V.I. Kyrylenka. K. RVC Vijsjkovyj instytut, 2010. 408s.

3.  Kucurubova-SHevchenko O. V. (2014) Zmist i naprjamy pravovoji roboty vyshhykh navchaljnykh zakladiv u suchasnykh umovakh. O. V. Kucurubova-SHevchenko. Forum prava. № 1. 310–316.

4.  Karalkina T.V. Vdoskonalennja pravovoji roboty vyshhykh navchaljnykh zakladiv / T.V. Karalkina. Retrieved from http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2014/27_4Law/001karalkina.pdf

 

5.  Moroz S. S. (2015) Metody dijaljnosti pidrozdiliv pravovoji roboty Derzhavnoji fiskaljnoji sluzhby Ukrajiny. S. S. Moroz. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Cerija PRAVO. Vypusk 34. 118–123.

6.  Nesynova S.V. (2012) Problemy jurydychnoji dijaljnosti jak riznovydu pravovoji roboty v orghanakh DPS Ukrajiny/ S. V. Nesynova. Retrieved from http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2014/27_4Law/001karalkina.pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdujn_2013_1_4

7.  Kolomijecj K. JE. JUrydychna sluzhba Zbrojnykh Syl Ukrajiny, suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku. K.JE. Kolomijecj. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_6_14

8.  Zakon Ukrajiny Pro Statut vnutrishnjoji sluzhby Zbrojnykh Syl Ukrajiny vid 24 bereznja 1999 roku № 548-III. Vidomosti VRU. 1999. № 22-23. 194. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14

9.  Cvetkov Y.V. Orghanyzacyja pravovoj raboty, v pomoshhj korporatyvnomu jurystu, uchebno-praktycheskoe posobye. Y.V. Cvetkov, S.JU. Fylyppova. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=HLf8AwAAQBAJ&hl=uk

10. GHolovanj I.V. Pravova robota i zakhyst prav pidpryjemciv. Monoghrafija, I.V. GHolovanjNacionaljna akademija nauk Ukrajiny. Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhenj. Donecjk TOV JUgho-Vostok, Ltd, 2003. 168 s.

11.  SHHorichna dopovidj Upovnovazhenogho Verkhovnoji Rady Ukrajiny z prav ljudyny pro stan doderzhannja ta zakhystu prav i svobod ljudyny i ghromadjanyna v Ukrajin. K., 2015.  552c.

12.  Prava ljudyny v Ukrajini 2014. Dopovidj pravozakhysnykh orghanizacij. Retrieved from http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432464418

13.  Zaghaljne polozhennja pro jurydychnu sluzhbu ministerstva, inshogho orghanu vykonavchoji vlady, derzhavnogho pidpryjemstva, ustanovy ta orghanizaciji. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008.

14. Porjadok provedennja orghanamy justyciji perevirok stanu pravovoji roboty ta systematyzaciji zakonodavstva. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0075-12

PDF