RSSВерсія для друку
Кашканова Наталія Геннадіївна

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.041

Med. pravo., 2015; 2(16): 41-40

УДК 347.1

КАШКАНОВА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

магістр права, аспірантка Киівського університету права Національної академії наук України

Юридична категорія медико-біологічного експерименту на людині

Аналізується проблема визначення правової природи медико-біологічного експерименту на людині. Доведена необхідність комплексного тлумачення поняття «медико-біологічний експеримент», його правової природи з позицій медицини, етики та психології. Висвітлено зміст медико-біологічного експерименту як наукознавчої категорії.

Ключові слова: медико-біологічний експеримент, медичний експеримент, біологічний експеримент, досліди, експеримент.

Література

1.   Chernysheva Yu. A. (2011) Poniatye, sushchnost, problemy byomedytsynskykh eksperymentalnykh yssledovanyi s uchastyem cheloveka v RF. Yu. A. Chernыsheva. Ystorycheskye, fylosofskye, polytycheskye y yurydycheskye nauky, kulturolohyia y yskusstvovedenye. Voprosы teoryy y praktyky. № 5 (11) v 4-kh ch. Tambov. Hramota. Ch. III. C. 190-192, 191.

2.  Shylovskyi L. Pravovыe aspektы provedenyia klynycheskykh yspыtanyi v Ukrayne. L. Shylovskyi. Retrieved from the-medical-practice.com/articles/la1 

3.  Dzvoniv H.R., Makhonko N.I. Medychne pravo: navchalnyi posibnyk / H.R. Dzvoniv, N.I. Makhonko. Retrieved from 2009http://yport.inf.ua/meditsinskoe-pravo-uchebnoe.html

4.  Muravёva E.V. (2012) Zashchyta prav patsyenta pry provedenyy medytsynskoho эksperymenta. E.V. Muravёva. Nauka y obrazovanye khoziaistvo y эkonomyka, predprynymatelstvo, pravo y upravlenye. № 8. Retrieved from http://www.journal-nio.com/index.php?Itemid=108&id=1292&option=com_content&view=article

5. Novykov D.A. (2005) Statystycheskye metodы v medyko-byolohycheskom эksperymente. D.A.  Novykov. Volhohrad. VolHMU, 84 s. Retrieved from www.anomaliya.3nx.ru/viewtopic.php;

6. Bioetyka medyko-biolohichnykh eksperymentiv. Moralni pryntsypy provedennia eksperymentiv na tvarynakh. Retrieved from intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/deontologi/lectures_stud/uk/med/biol/ptn  

7.  Konechnыi R., Boukhal M. (1983) Psykholohyia v medytsyne. R.Konechnыi, M. Boukhal. Praha.  Avytsenum, 405 s., 76-78

8.  Abramova H.S., Yudkevych Yu.A. (1998) Psykholohyia v medytsyne. H.S Abramova, Yu.A. Yudkevych. M., 276 s. 87-89.

9. Chystov V.V. (2005) Medytsynskaia psykholohyia. Uchebnoe posobye dlia studentov psykholohycheskykh otdelenyi. V.V. Chystov A.,  376 s.117.

10. Hottsdanker R. (1982) Osnovы psykholohycheskoho эksperymenta. Ucheb. posobye. Per. s anhl. R. Hottsdanker. M. Yzd-vo Mosk. un-ta, 464 s., 209.

11. Helsinska deklaratsiia 1964 r. Vsesvitnoi medychnoi asamblei Etychni pryntsypy provedennia medychnykh doslidzhen za uchastiu liudei yak subiektiv doslidzhennia, 1964 r. iz zminamy i dopovnenniamy. Retrieved from knigi-uchebniki.com/mejdunarodnoe-pravo_696/eticheskie-printsipyi-provedeniya-meditsinskih.html  

12. Belousov Yu.B., Moyseev V.S., Lepakhyn V.K. (1997) Klynycheskaia farmakolohyia y farmakoterapiia. Yu.B.Belousov, V.S.Moyseev, V.K. Lepakhyn. M. Unyversum Pablyshynh, 532 s., 176. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

13. Kashyntseva O.Iu. (2010) Pravovyi status liudyny v biomedychnomu eksperymenti. liudyna chy animal of necessity. O. Yu. Kashyntseva. Pravo Ukrainy.  № 2.114-119, s. 115.

14. Konventsiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny. Konventsiia pro prava liudyny ta biomedytsyny vid 1997 roku Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_33

15. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do statti 45 Zakonu Ukrainy Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia, shchodo zberezhennia likarskoi taiemnytsi, № 3058 vid 06.08.2013 roku. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48005

16. Proekt Zakonu Ukrainy Pro zakhyst prav patsiientiv 1132 vid 06.12.2007 roku. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30982

17. Proekt Zakonu Ukrainy Pro prava patsiientiv v Ukraini 2649-1 vid 21.02.2005 roku.Retrieved fromhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=23677

18. Proekt Zakonu Ukrainy Pro zakhyst prav patsiientiv. Retrieved from http://www.psoriasis.in.ua/law.php

19. Seniuta I. (2007) Zakonodavche zabezpechennia provedennia medyko-biolohichnykh eksperymentiv, mizhnarodni standarty i natsionalnyi dosvid. I. Seniuta. Apteka.UA № 618 (47) vid 03.12.2007 r. Retrieved from http://www.apteka.ua/article/5829

PDF