RSSВерсія для друку
Кашканова Наталія Геннадіївна

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.041

Med. pravo., 2015; 2(16): 41-40

УДК 347.1

КАШКАНОВА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

магістр права, аспірантка Киівського університету права Національної академії наук України

Юридична категорія медико-біологічного експерименту на людині

Аналізується проблема визначення правової природи медико-біологічного експерименту на людині. Доведена необхідність комплексного тлумачення поняття «медико-біологічний експеримент», його правової природи з позицій медицини, етики та психології. Висвітлено зміст медико-біологічного експерименту як наукознавчої категорії.

Ключові слова: медико-біологічний експеримент, медичний експеримент, біологічний експеримент, досліди, експеримент.

Література

1.   Chernysheva Yu. A. (2011) Poniatye, sushchnost, problemy byomedytsynskykh eksperymentalnykh yssledovanyi s uchastyem cheloveka v RF. Yu. A. Chernыsheva. Ystorycheskye, fylosofskye, polytycheskye y yurydycheskye nauky, kulturolohyia y yskusstvovedenye. Voprosы teoryy y praktyky. № 5 (11) v 4-kh ch. Tambov. Hramota. Ch. III. C. 190-192, 191.

2.  Shylovskyi L. Pravovыe aspektы provedenyia klynycheskykh yspыtanyi v Ukrayne. L. Shylovskyi. Retrieved from the-medical-practice.com/articles/la1 

3.  Dzvoniv H.R., Makhonko N.I. Medychne pravo: navchalnyi posibnyk / H.R. Dzvoniv, N.I. Makhonko. Retrieved from 2009http://yport.inf.ua/meditsinskoe-pravo-uchebnoe.html

4.  Muravёva E.V. (2012) Zashchyta prav patsyenta pry provedenyy medytsynskoho эksperymenta. E.V. Muravёva. Nauka y obrazovanye khoziaistvo y эkonomyka, predprynymatelstvo, pravo y upravlenye. № 8. Retrieved from http://www.journal-nio.com/index.php?Itemid=108&id=1292&option=com_content&view=article

5. Novykov D.A. (2005) Statystycheskye metodы v medyko-byolohycheskom эksperymente. D.A.  Novykov. Volhohrad. VolHMU, 84 s. Retrieved from www.anomaliya.3nx.ru/viewtopic.php;

6. Bioetyka medyko-biolohichnykh eksperymentiv. Moralni pryntsypy provedennia eksperymentiv na tvarynakh. Retrieved from intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/deontologi/lectures_stud/uk/med/biol/ptn  

7.  Konechnыi R., Boukhal M. (1983) Psykholohyia v medytsyne. R.Konechnыi, M. Boukhal. Praha.  Avytsenum, 405 s., 76-78

8.  Abramova H.S., Yudkevych Yu.A. (1998) Psykholohyia v medytsyne. H.S Abramova, Yu.A. Yudkevych. M., 276 s. 87-89.

9. Chystov V.V. (2005) Medytsynskaia psykholohyia. Uchebnoe posobye dlia studentov psykholohycheskykh otdelenyi. V.V. Chystov A.,  376 s.117.

10. Hottsdanker R. (1982) Osnovы psykholohycheskoho эksperymenta. Ucheb. posobye. Per. s anhl. R. Hottsdanker. M. Yzd-vo Mosk. un-ta, 464 s., 209.

11. Helsinska deklaratsiia 1964 r. Vsesvitnoi medychnoi asamblei Etychni pryntsypy provedennia medychnykh doslidzhen za uchastiu liudei yak subiektiv doslidzhennia, 1964 r. iz zminamy i dopovnenniamy. Retrieved from knigi-uchebniki.com/mejdunarodnoe-pravo_696/eticheskie-printsipyi-provedeniya-meditsinskih.html  

12. Belousov Yu.B., Moyseev V.S., Lepakhyn V.K. (1997) Klynycheskaia farmakolohyia y farmakoterapiia. Yu.B.Belousov, V.S.Moyseev, V.K. Lepakhyn. M. Unyversum Pablyshynh, 532 s., 176. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

13. Kashyntseva O.Iu. (2010) Pravovyi status liudyny v biomedychnomu eksperymenti. liudyna chy animal of necessity. O. Yu. Kashyntseva. Pravo Ukrainy.  № 2.114-119, s. 115.

14. Konventsiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny. Konventsiia pro prava liudyny ta biomedytsyny vid 1997 roku Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_33

15. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do statti 45 Zakonu Ukrainy Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia, shchodo zberezhennia likarskoi taiemnytsi, № 3058 vid 06.08.2013 roku. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48005

16. Proekt Zakonu Ukrainy Pro zakhyst prav patsiientiv 1132 vid 06.12.2007 roku. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30982

17. Proekt Zakonu Ukrainy Pro prava patsiientiv v Ukraini 2649-1 vid 21.02.2005 roku.Retrieved fromhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=23677

18. Proekt Zakonu Ukrainy Pro zakhyst prav patsiientiv. Retrieved from http://www.psoriasis.in.ua/law.php

19. Seniuta I. (2007) Zakonodavche zabezpechennia provedennia medyko-biolohichnykh eksperymentiv, mizhnarodni standarty i natsionalnyi dosvid. I. Seniuta. Apteka.UA № 618 (47) vid 03.12.2007 r. Retrieved from http://www.apteka.ua/article/5829

PDF

 

 

 

 

17.05.2019.

Висновки Рахункової палати щодо програми «Доступні ліки» — хибні

Попри позитивну оцінку окремих аспектів програми і...
17.05.2019.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів.

Уніфікація даних, затверджена постановою, зробить...
17.05.2019.

НСЗУ розроблено дашборд з детальними даними щодо виписаних рецептів

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомляє...
07.04.2019.

Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря

10-11 квітня 2019 р. у м. Вінниця на базі Вінницького...
01.04.2019.

Тренінг з медичного права в межах навчального он-лайн курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у біомедицині»

Тренінг з медичного права в межах навчального он-лайн...