RSSВерсія для друку
Демченко Іван Сергійович

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2015.02.011

Med. pravo., 2015; 2(16): 11-21

УДК 347.122:34.025

ДЕМЧЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, старший викладач кафедри медичного та фармацевтичного права Національного медичного університету імені О. Богомольця

Проблеми співвідношення прав суб’єктів медичного права
та свободи совісті

Досліджено питання співвідношення прав суб’єктів медичного права (насамперед – пацієнтів та медичних працівників) із специфічними правами пов’язаними із свободою совісті. Аналізуються т.з. медичні правовідносини та правовідносини з свободи совісті. Розглядаються положення національного законодавства України, міжнародно-правовий актів, та практика Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: медичне право, медичні правовідносини, свобода совісті, лікар, пацієнт, згода на медичне втручання.

Література

1. Novikov V. (2004) Ponyattya svobody sovisti ta yoho zmist u suchasnomu svitorozuminni, V. V. Novykov. Visnyk Lvivskoho in-tu vnutr. sprav. 1. 338-341.

2. Yevropeyska konventsiya pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod 1950 roku. Konventsiya Rady Yevropy. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2006. 32 vid 23.08.2006, 270.

3.Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

4. Pro svobodu sovisti ta relihiyni orhanizatsiyi Zakon URSR 987-XII vid 23 kvitnya 1991 roku (zi zminamy) Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR. 1991 r. 25 vid 18.06.1991, stattya 283.

5. Konstytutsiya Ukrayiny. Naukovo-praktychnyy komentar. rdkol. V.Ya. Tatsiy (holova), Nats.akad.prav.nauk Ukrayiny. 2-he vyd., pererobl.idopov.  Kh.Pravo, 2012.1128 s.

6. Anomaliyi v tsyvilnomu pravi Ukrayiny, Navch. prakt. Posibnyk. vidp. red. R.A. Maydanyk. K. Yustynian, (2007) 912 c.

7. Maydanyk R. (2010) Dohovir pro nadannya medychnykh posluh. R. Maydannyk Medychne pravo. 5(1). 52-66

8. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya, Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992, 2801-KhII (iz zminamy) Holos Ukrayiny vid 15.12.1992.

9. Pidruchnyk z likarskoyi etyky. Za red. L.Pyroha. Retrieved from http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_ukr

10. Osnovы sotsyalnoy kontseptsyy Russkoy Pravoslavnoy Tserkvy. Retrieved from  https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts   

11. Konventsiyi Rady Yevropy pro zakhyst prav i hidnosti lyudyny shchodo zastosuvannya biolohiyi ta medytsyny. Konventsiya pro prava lyudyny ta biomedytsynu. Konventsiya Rady Yevropy (Ovyedo) vid 4 kvitnya 1997 roku. Retrieved from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm 

12. CaseofJehovahs Witnessesof Moscowandothers v. Russi. Applicationno. 302-02. ECHR Judgmentof 10 June 2010. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99221

13. Konventsiyi Rady Yevropy pro zakhyst prav i hidnosti lyudyny shchodo zastosuvannya biolohiyi ta medytsyny.

14. WMA GeneralAssembly, Bali, Indonesia, September 1995 andeditoriallyrevisedbythe 171st WMA CouncilSession, Santiago, Chile, October 2005 WMA. Retrieved from http://www.wma.net/en/30publications/10policies/l4 

15. Pro svobodu sovisti ta relihiyni orhanizatsiyi. Zakon URSR 987-XII vid 23 kvitnya 1991 roku (zi zminamy) tam samo.

16. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya. Zakon Ukrayiny vid 19 lystopada 1992. 2801-KhII (iz zminamy) tam samo

17. Etychnyy kodeks likarya Ukrayiny. Retrieved from http://www.apteka.ua/article/17132 

18. Myronova H. (2013) Chy maye likar pravo ne nadaty meddopomohu z mirkuvan sovisti. H. Myronova. Vashe zdorovya. 31-32.22-23.

19. Myronova H. (2013) Pravo likarya na vidmovu vid zdiysnennya zakonnoho abortu z mirkuvan' sovisti. H. Myronova. Yurydychna Ukrayina. 5. 49-53.

20. Theright toconscientious objectionin law ful medical care. Resolution 1763 Retrieved from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17909&lang=en 

21. Z v. Poland (2013) Applicationnumber46132/08. ECHR Judgment 13 November. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114521 

22. Caseof P. and S. v. Poland (2013) Applicationnumber57375/08. ECHRJudgment 30 January. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114098 

23. Case of Eweidaandothers v. The United Kingdom (2013) Applicationsnos 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10. ECHR Judgment 15 January. Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126876

 

 

 

 

03.05.2024.

Уряд врегулював процедуру розширення Національного переліку основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму...
03.05.2024.

Договори між НСЗУ та аптечними закладами за програмою «Доступні ліки» укладатимуться на довгостроковий період

З 1 грудня 2024 р. Національна служба здоров’я України...