DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.093

Med. pravo., 2020; 1(25): 93-100

UDС:

СЕНЮТА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного права
Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького, професор Школи права Українського католицького
університету, головний редактор науково-практичного журналу
«Медичне право», адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання
«МедЛекс», голова Комітету медичного і фармацевтичного права
та біоетики НААУ, президент ГО «Фундація медичного права
та біоетики України», член Всесвітньої асоціації медичного права
та член правління Європейської асоціації медичного права

ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ

Запропоновано дефініцію терміноконструкції «правова кон-
цепція охорони здоров’я, дружня до дитини». Проаналізовано три
ключові міжнародні стандарти щодо прав дитини, на яких базу-
ється національне законодавство в цій царині, зокрема в частині
охорони здоров’я. Висвітлено проблематику поєднання бідності
й охорони здоров’я та акценти Ради Європи в цих площинах.
З’ясовано контроверзійні положення щодо програми державних
медичних гарантій на 2020 р., у т. ч. гарантії щодо медичних
послуг дітям. Розкрито окремі нормопроєктні новели щодо прав
дитини у сфері охорони здоров’я та викристалізовано колізійні
нормативні сегменти.

Ключові слова: правова концепція; охорона здоров’я, дружня
до дитини; медичні послуги; проєкт; права дитини.

Reference list:

1. Aoife Nolan Protecting the Child from Poverty: The Role of Rights in the Council of Europe (report). URL: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/protecting-the-child-from-poverty-the-role-of-rights-in-the-council-of-europe (dostup 01.12.2019).

2.  Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016–2021) Children’shuman rights. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8 (dostup 01.12.2019).

3. Spetsyfikatsiia ta umovy zakupivli paketiv medychnykh posluh u 2020 rotsi, pohodzheni Ministerstvom okhorony zdorovia Ukrainy 21 sichnia 2020 r. URL: https://nszu.gov.ua/likar-2020 (dostup 22.01.2020).

4. Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo realizatsii prav pidlitkiv u sferi okhorony zdorovia» za № 2684. URL: search.ligaza -kon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01074A.html (dostup 01.01.2020).