RSSВерсія для друку
KLICH ALEKSANDRA

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.038

Med. pravo., 2020; 1(25): 38-56

UDС:

KLICH ALEKSANDRA

Assistant Professor at the Institute of Legal Sciences of the Faculty
of Law and Administration of the University of Szczecin (Poland),
Deputy Chairperson of the Regional Commission for Evaluation
of Medical Events in Szczecin

Провадження у регіональній комісії з оцінки медичних подій (RCME) у Польщі як позасудовий метод вирішення цивільних спорів із участю пацієнтів

Правовим актом, що має принципове значення з точки зору захисту
прав пацієнтів у Польщі, є Закон про права пацієнтів та Уповноваженого
з прав пацієнтів. Поправкою до цього Закону від 2011 р. додано розділ,
присвячений провадженню в обласній комісії з оцінки медичних спорів
як альтернативному способу вирішення спорів за участю пацієнтів. Такі
комісії у Польщі діють у 16 воєводствах.
Мета публікації – представити інститут провадження у зазначених
комісіях в Польщі. Автор аналізує мету та перебіг такого розгляду, а
також виокремлює переваги та недоліки цього рішення, спираючись на
досвід однієї з цих комісій, у якій автор є заступником голови.

Ключові слова: медичне право, скарги пацієнтів, позасудове прова-
дження, альтернативне розв’язання спорів.

Reference list:

1. Act of 2 April 1997 – the Constitution of the Republic of Poland (Journal of Laws,No. 78, item 483).

2.  Act of 23 April 1964 – the Civil Code (Journal of Laws of 2019, item 1145, hereinafter referred to as: CC).

3. Act of 17 November 1964 – the Code of Civil Procedure (Journal of Laws of 2019,item 1460).

4. Act of 5 December 1996 on the professions of doctor and dentist (Journal of Laws of 2019, item 537).

5.  Act of 6 November 2008 on patient rights and the Commissioner for Patients’
Rights (Journal of Laws of 2019, item 1127).

6.  Act of 23 January 2009 on the voivode and government administration in the
voivodeship (i.e. Journal of Laws of 2019, item 1464).

7.  Act of 28 April 2010 amending the Act on patient rights and the Commissioner for Patients’ Rights (Journal of Laws of 2011, No. 113, item 660).

8. Act of 15 April 2011 on medical activity (Journal of Laws of 2018, item 2190).

9.  Act of 15 July 2011 on the professions of nurse and midwife (Journal of Laws of 2019, item 576).

10. Judgment of the Supreme Court of 17 October 2007, II CSK 385/07, Legalis.

11.  Judgment of the Regional Court in Olsztyn of 11 June 2015, IX Ca 229/15, Legalis No. 1310353.

12.  Justification of the judgment of the Court of Appeal in Katowice of 17 October 2013, I ACA 594/13, Legalis No. 746548.

13. Bujny J. Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2006.

14.  Frąckowiak H. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warsaw 2016.

15.  Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warsaw 2012.

16.  Karkowska D. in: Karkowska D., Chojnacki J. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warszawa 2014.

17.  Klich A. RODO w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, in: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński (eds) Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej.

18.  Kowalewski E., Śliwka M., WałachowskaM. Kompensacja szkód wynikłych z
błędów medycznych. Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, „Prawo i Medycyna”, No. 4, Warsaw 2010.

19.  Kunicki I., w: Kunicki I., Sadowska J. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komentarz do art. 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Legalis 2016.

20.  Liszewska A. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998.

21.  Liszewska A. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, EP 2009, No. 5.

22.  Marek Z. Błąd medyczny, odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007.

23.  Moskal A., Waszkiewicz K. Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych, ADR 2017, No. 3.

24.  Ogiegło L. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Legalis 2015.

25. Przybycień A., Szewczyk P. Terra incognita czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych, Nowe prawo medyczne – zbiór referatów, EP 2012 (supplement), No. 1.

26. Raszeja S. Zagadnienia prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej lekarza, in: S. Raszeja, Wł. Nasiłkowski, J. Markiewicz, Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1993.

27. Rutkowski S. Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Prok. i Pr. 1999, No. 9.

28. Sadowska J. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Sopot 2015.

29.  Serwach M. Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne według nowego prawa – pytania i odpowiedzi, Medycyna Praktyczna 2011, No. 9.

30. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów – Informacja o wynikach kontroli, KZD.430.005.2018, Reg. No. 163/2018/P/18/057/KZD, p. 14, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18515,vp,21114.pdf (accessed on 28 January 2020).