DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.028

Med. pravo., 2020; 1(25): 29-37

UDС:

БУЧКІВСЬКА ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА

cуддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДКЛАДНОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОСОБИ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ОБОВ’ЯЗОК СУДДІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ СТАТТІ 206 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Висвітлено проблеми, які виникають у судовій практиці у
зв’язку зі застосуванням ст. 206 Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК України), зокрема проблеми реалі-
зації загальних обов’язків щодо захисту прав людини у контексті
реалізації судової функції. На основі аналізу положень КПК
України, судової практики національних судів охарактеризовано
проблемні питання реалізації повноважень слідчого судді, судді
та запропоновано зміни і доповнення до КПК України в частині
визначення повноважень суду при застосуванні ст. 206 КПК
України. Звернуто увагу на проблемні питання забезпечення
проведення судово-медичного обстеження особи та можливості
оскарження судових рішень, ухвалених у порядку ст. 206 КПК
України.

Ключові слова: слідчий суддя, суддя, загальні обов’язки судді
щодо захисту прав людини, забезпечення невідкладного судо-
во-медичного обстеження особи, апеляційне оскарження судового
рішення, ухваленого на підставі ст. 206 КПК України.

Reference list:

1. Banhalorski pryntsypy povedinky suddiv vid 19 travnia 2006 roku, skhvaleni Rezoliutsiieiu Ekonomichnoi ta Sotsialnoi Rady OON 27.07.2006 2006/23. Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva. Kyjiv, YuSTON-2015).

2. Rekomendatsiya (94) 12 «Nezalezhnist, diievist ta rol suddiv», skhvalenoi Komitetom Ministriv Rady Yevropy na 518 zasidanni zastupnykiv ministriv 13 zhovtnia 1994 r.) //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_323).
https://doi.org/10.1097/00000446-199412000-00008

3. Hloviuk I.V. Vykorystannia polozhen statti 206 Kryminalno-protsesualnoho kodeksu pry zdiisnenni zakhystu u kryminalnomu provadzhenni. Visnyk kryminalnoho sudochynstva, 2/2016).

4. Yezerskyi R. Rol slidchoho suddi zghidno kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy / R. Iezerskyi // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liulyny v Ukraini, mater. KhIKh zvitnoi nauk.-prakt. konf (7-8 liutoho 2013 r.) - Lviv: Yuryd. fak. Lviv. Nats. Un-tu im. Ivana Franka. - 2-13. -S. 312-315).

5. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku / za red. O. A. Banchuka, R. O. Kuibidy, M. I. Khavroniuka. - Kh.: Faktor, 2013. - 1072 s.

6. Ukhvala kolehii suddiv Leninskoho raionnoho sudu mista Kirovohrada u spravi 405/6704/15-k vid 12 kvitnia 2016 roku. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

7. Ukhvala slidchoho suddi Malynovskoho raionnoho sudu m. Odesy u spravi 521/2792/19 vid 19 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

8. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Odeskoi oblasti u spravi 521/2792/19 vid 27 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

9. Hloviuk I. V. Stattia 206 KPK Ukrainy ta rozsliduvannia zhorstokoho povodzhennia (u konteksti statti 3 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod) / VII Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Protydiia zlochynnosti: teoriia i praktyka»

10. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu po spravi 237/1459/17 vid 23 travnia 2018 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

11. Ukhvala Donetskoho apeliatsiinoho sudu po spravi 219/10680/19 vid 24 veresnia 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

12. Ukhvala Odeskoho apeliatsiinoho sudu u spravi 521/2792/19 vid 27 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

13. Postanova Verkhovnoho sudu po spravi 757/35596/18-k vid 11 kvitnia 2019 roku. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318