DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.009

Med. pravo., 2020; 1(25): 9-16

UDС: 349:61 (075.8)

AHIYEVETS SVETLANA VLADIMIROVNA

Associate Professor, PhD, Deputy Head – Chief of Research in the Field of State Organization and Society Development and International Law Section at the Institute for Legal Research at the National Centre of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus

Правове забезпечення доступності медичної допомоги
за умов досягнення цілей стійкого розвитку

Висвітлені особливості правового забезпечення доступності медичної
допомоги в контексті досягнення глобальних цілей стійкого розвитку. Увагу
зосереджено на одній із ключових проблем – пошуку шляхів забезпечення
ефективної нормотворчості у сфері охорони здоров’я за умов глобалізації.
Проаналізовано міжнародно-правові акти і національне законодавство у
сфері охорони здоров’я в контексті досягнення цілей стійкого розвитку.
Сформульовано висновок про те, що глобальні цілі стійкого розвитку
слугують методологічною основою правового регулювання відносин у сфері
охорони здоров’я. Завдання досягнення цілей стійкого розвитку повинно
бути покладене в основу правового регулювання суспільних відносин у
сфері охорони здоров’я, оскільки цілі стійкого розвитку мають комплексний,
глобальний та універсальний характер і, до того ж, уможливлюють
урахування розбіжностей у національних реаліях і рівнях розвитку, а
також забезпечують повагу до національних стратегій і пріоритетів.
Ключові слова: медична допомога, доступність медичної допомоги, цілі
стійкого розвитку, глобалізація охорони здоров’я, нормотворчість у сфері
охорони здоров’я.

Reference list:

1. Doklad o Tselyakh v oblasti razvitiya [Elektronnyy resurs] // Organizatsiya obye-dinennykh natsiy. - Retrieved from https: //unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/The-SustainableDevelopmentGoalsReport2018-RU.pdf.

2. Tseli ustoychivogo razvitiya v Belarusi [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy tsentrpravovoy informatsii Respubliki Belarus. - Retrieved fromhttp://mir.pravo.by/library/edu/sdg/celi_ustojchivogo_razvitiya/.

3. Belarus na puti dostizheniya Tseley ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] //Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. Retrieved from www.belstat.gov.by/upload/iblock/e34/e34be0ef972c134ac680a898dad22071.pdf.

4. Preobrazovaniye nashego mira : Povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya naperiod do 2030 goda [Elektronnyy resurs] : Rezolyutsiya, prinyataya Gener. AssambleyeyOON 25 sent. 2015 g. Retrieved from unctad.org/meetings/en/SessionalDocu-ments/ares70d1_ru.pdf.

5. Natsionalnaya platforma predstavleniya otchetnosti po pokazatelyam Tseley ustoy-chivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. - Retrieved from sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html

6. Natsionalnyy perechen pokazateley Tseley ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] // Natsionalnyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus. - Retrieved fromhttp://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_perechen_pokas_SDG/

7. O Natsionalnom koordinatore po dostizheniyu Tseley ustoychivogo razvitiya[Elektronnyy resurs] : Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus, 25 maya 2017 g., 181 //ETALON. Zakonodatel'stvo Respubliki Belarus / Nats. tsentr pravovoy inform. Resp.Belarus. - Minsk, 2020.

8. O sozdanii metodicheskogo soveta po monitoringu i otsenke ustoychivogo razvitiya [Elektronnyy resurs] : prikaz M-va zdravookhraneniya Resp. Belarus, 21 noyab. 2017 g., 1332 // ETALON. Zakonodatelstvo Respubliki Belarus' / Nats. tsentr pravovoyinform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

9. Karpovich, N. A. Paradigma ustoychivogo razvitiya v gosudarstvennoy politike Respubliki Belarus [Elektronnyy resurs] / N. A. Karpovich // KonsultantPlyus. Belarus / OOO «YurSpektr», Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

10. Makarova T. I. Pravovoye obespecheniye ustoychivogo razvitiya v Respublike Belarus/ T. I. Makarova [i dr.] // Vesnik GrDU. - Ser. 4. - 2011. - 1 (109). - S. 58-75.

11. Redzhini, L. Globalnoye zdravookhraneniye i rol universitetov / L. Redzhini,M. Sadig // Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. - 2011. - T. 92. - 5. - S. 737-48.

12. O gosudarstvennykh minimalnykh sotsialnykh standartakh [Elektronnyy resurs] : Zakon Resp. Belarus ot 11 noyab. 1999 g.322 - Z : v red. ot 24 dek. 2015 g. 331 - Z // ETALON. Zakonodatelstvo Respubliki Belarus / Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus. - Minsk, 2020.

13. Paket mer po realizatsii politiki Zdorovye - 2020 [Elektronnyy resurs]. - Retrieved from http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/implementation-package

14. Morozova K. P. Konstitutsionno-pravovyye osnovy obespecheniya prava grazhdan na okhranu zdorovya v Rossiyskoy Federatsii / K. P. Morozova // Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo. - 2013. - 2. - S. 3-8.