DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.01.032

Med. pravo., 2018; 1(21): 32-41

UDС: 343.6:[343.22:616­051](477)

LEMEKHA ROSTYSLAV IHOROVYCH

Candidate of legal sciences, senior partner of the Attorneys at law “Lemekha and partners”, senior lecturer of the department of medical law of the Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Objective Side of a Crime Foreseen by Part 1 of Article 139 of the Criminal Code of Ukraine

The article examines the signs of the objective side of the crime «not
providing sick with a medical worker». The form of criminal behavior in the
form of inaction is analyzed, which is expressed both in the complete refusal
to provide medical care to the patient, and in its failure to provide the amount
that is necessary in a particular situation. It has been established that the
obligatory indication of the objective aspect of the analyzed crime is the situation of its commission, which should be such that the person should be in a morbid condition and need medical care.
The responsibilities of the medical worker for the provision of medical care
to the patient, the content of which is specified in accordance with his needs in
a specific type of treatment, as well as the situation in which this need arises.
Gaps in legislative regulation in this area are highlighted.
It is stated that the qualification of the crime, stipulated in Part 1 of Art.
139 of the Criminal Code of Ukraine provides for the need to establish two
criteria – objective (having a duty to act in a certain way) and subjective (the
ability to act in a certain way).


Key words: non-provision of care, ill, medical worker, good reason, criminal
liability.


Reference list:

1.       Biteev V. (2001) Krajnyaya neobhodimost i obosnovannyj risk v medicinskih otnosheniyah. V. Biteev, P. Mazin, G. Ponomarev. Ugolovnoe pravo. 3. p. 22–24.

2.       Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna, pidruchnyk. za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsia. K. Kh. Yurinkom Inter. Pravo, 2002. 416.

3.       Chebotarova H. V. (2010). Nenadannia dopomohy hvoromu medychnym pratsivnykom: problem kryminalno-pravovoi kharakterystyky obiektyvnykh oznak zlochynu H. V. Chebotarova. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya YUridicheskie nauki. T. 23 (62). 1. p. 292–298.

4.       Yevropeiska khartia prav patsienta vid 15.11.2002 r. Ofitsiinyi sait Lvivskoho derzhavnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho. Retrieved from: meduniv.lviv.ua/files/presscentre/2014/n180414/ evropejska_hartiya_prav _pacientiv.pdf

5.       Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11 1992 r. 2801-XII Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2

6.       Najda A. V. (2005) Voprosy yuridicheskoj otvetstvennosti medicinskih rabotnikov za professionalnye pravonarusheniya. A. V. Najda. Vestnik KRAUNC. Gumanitarnye nauki. 1. p. 79–86.

7.       Maliaeva E. O. (2003) Medyko-pravovie problemy otvetstvennosty medytsynskykh rabotnykov. Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta im. N. I. Lobachevskoho. Seryia: Pravo. 1. p. 190–198.

8.       Tarasevych T. Yu. (2013) Krainia neobhidnist pid chas zdiisnennia medychnoi diialnosty. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 3. p. 310–315.

9.       Krupko D. I. (2012) Vstanovlennia oboviazku nadaty medychnu dopomohu v konteksti st. 139 KK. Pravova derzhava. 14. p. 108–114.

10.   Hlushkov V. A. (1987) Otvetstvennost za prestuplenyia v oblasty zdravohranenyia. V. A. Hlushkov. – K. Vyshcha shk., p. 200.

11.   Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. za red. M. I. Melnyka, M. I. Havroniaka. K. Yrydychna dumka, 2008. p. 1216.

12.   Borzenkov H. V. (2005) Kvalyfykatsyia prestuplenyy protyv zhyzny i zdorovia, uchebno-praktycheskoe posobye. YKD Zertsalo-M, p. 144.

13.   Vyrok Kyievo-Sviatjshynskoho raionnoho sudu Kyivskoi oblasti vid 29.07.2014 r. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40063829

14.   Ahmetshyn R. L. (2007) UK v medytsyne. Vzhliad vracha na sostavy prestuplenyi v medytsynskoi sfere. R. L. Ahmetshyn. Donetsk. Yzdatel Zaslavskyi A. Yu., p. 56.

15.   Stetsenko S. H. (2008) Medychne pravo Ukrainy, pidruchnyk za zah. red. S. H. Stetsenka. K. Vseukrainska asotsiatsia vydavtsiv Pravova yednist, p. 507.

Full text