DOI:  https://doi.org/10.25040/medicallaw2018.01.011

Med. pravo., 2018; 1(21): 11-21

UDС: 342.72./73

BOYKO IRYNA VOLODYMYRIVNA

candidate of legal sciences, associate professor of the department of administrative law of the Yaroslav Mudryi National Law University

The Right to Health and Limitations of Its Realization

The nature of legal restrictions of human rights in the sphere of health
protection is analyzed. European standards for the limitation of human rights
are given. Formulated publicity interest in the sphere of health protection as a
support for the population and the sovereignty of the people of Ukraine. Subjects that are concerned with the interest, the names of the organs, the bodies of the local authorities and the persons concerned, the administrative authorities in the sphere of health. Types of restrictions on human rights related to the state of health and the failure to comply with the legal requirements are identified, such as: 1) caused by protection of the population against infectious diseases, 2) associated with a disorder of a person’s mental health, 3) associated with the abuse of an individual’s alcoholic beverages, narcotic drugs, as well as due to being under the influence of medications that reduce their attention and reaction speed, 4) associated with the state of health as a condition for occupying certain types of professional activity.

Key words: right to health protection, legal restrictions on human rights,public interest in health protection, European standards for the limitation of human rights.

Reference list:

1.    Zahalna teoriya prava. pidruchnyk za zah. red. M. I. Kozyubry. K. Vaite, 2015. p. 392.

2.       Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. 4. p. 19.

3.       Venediktova I. V. Realizatsiya suspilnoho interesu v derzhavniy politytsi v sferi okhorony zdorovya, I. V. Venediktova, Materialy V Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z medychnoho prava. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya z medychnoho prava. Medychne pravo Ukrayiny zakonodavche zabezpechennya tsaryny okhorony zdorovya henezys, mizhnarodni standarty, tendentsiyi rozvytku y udoskonalennya, 19–21 travnya 2011 r., m. Odesa, uporyad. I. Ya. Senyuta, Kh. Ya. Tereshko. Lviv, LOBF Medytsyna i pravo, 2011. p. 416.

4.       Melnyk R.S., Bevzenko V.M. Zahalne administratyvne pravo, navchalnyy posibnyk, R. S Melnyk, V. M. Bevzenko, za zah. red. R. S. Melnyka. K. Vaite, 2014. p. 376.

5.       Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya. Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 1994. 27. p. 218.

6.       Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob. Zakon Ukrayiny vid 06.04.2000 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2000. 29. p. 228.

7.       Ukhvala Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 07.10.2009 r. 5697582. Retrieved from reyestr.tsourt.gov.ua/Review/ 5697582

8.       Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 29.05.2013 r. Retrieved from reyestr.tsourt.gov.ua/Review/ 31724964

9.       Pro psykhiatrychnu dopomohu. Zakon Ukrayiny vid 22.02.2000 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2000. 19. p. 143.

10.   Vasylyeva-Shalamova Zh. Pidstavy obmezhennya tsyvilnoyi diyezdatnosti fizychnoyi osoby ta dokazuvannya yikh nayavnosti v tsyvil'nomu sudochynstvi. Zh. Vasylyeva-Shalamova. Retrieved from: http://www.jurnaluljuridits.in.ua/archive/2015/1/17.pdf

11.   Pro Natsionalnu politsiyu. Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny. 2015. 40–41. p. 379.

12.   Pro zatverdzhennya Poryadku psykhofiziolohichnoho obstezhennya kandydativ na sluzhbu v politsiyi ta Poryadku obstezhennya na predmet vyyavlennya alkoholnoyi, narkotychnoyi ta toksychnoyi zalezhnosti kandydativ na sluzhbu v politsiyi. Nakaz MVS Ukrayinyvid 17.12.2015 r. Ofits. visn. Ukrayiny. 2016. 9. p. 425.

13.   Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. 27. p. 382.

Full text