DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2017.02.071

Med. pravo., 2017; 2(20): 71-82

UDС: 347.951.3:340.66:614.252

FRANCHUK VALENTYN VASYLOVYCH

Candidate of medical sciences, associate professor, head of the course on forensic medicine of the I. Horbachevsky Ternopil State Medical University 

KALYNIUK NATALYA MYKOLAIVNA 

Candidate of legal sciences, lecturer of the department of social disciplines of the I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

ZOZULIA VITALIY MYKHAILOVYCH

Candidate of medical sciences, associate professor, chief of the regional bureau of forensic medical examination of the Zhytomyr regional council

KALYNIUK BOHDAN MYKHAILOVYCH

Attorney at law at “Glovak and Partners” law firm

Peculiarities of Questions, Foreseen by Resolutions on Appointment of Forensic-Medical Examination in Cases of Violations of Professional Duties by Medical Professionals

The article presents a study of the materials in 231 cases of commission forensic medical examination, appointed in cases of improper fulfillment of professional duties by medical professionals, which were prepared in the Ternopil and Zhytomyr Forensic Medical Examination Bureau. 2185 questions, foreseen in the resolutions on assignment of forensic-medical examinations were explored. These questions were formulated in order to establish specific circumstances of a medical incidents and which needed to be proved. Drawbacks of the content, formulation and wording of the questions, which were prepared by the instigators and sent to forensic experts, were highlighted. Among the drawbacks of the formulation of questions, the authors highlighted the following: repetitive questions, questions that are not legally correct or provocative, questions that do not fall within the competence of forensic expertise, questions that are difficult by their composition or content, questions of abstract possibility. It is concluded that in more than 90% of cases when investigators passed resolutions on the assigning of forensic medical examination in "medical matters", some of the questions were formulated incorrectly. The ways of expanding the possibilities of forensic-medical examination when investigating cases dealing with violations of professional duties by medical professionals, were developed.

Key words: forensic medical examination, medical malpractice litigation, analysis.

Reference list

1.  Chepelivska L. A. (2017) Problemy medyko-demografichnoyi sytuaciyi ta zakhody z yiyi pokrashhennya. L. A. Chepelivska, O. M. Dzyuba. Visnyk socialnoyi gigiyeny ta organizaciyi okhorony zdorovya Ukrayiny. 1. p. 19.

2.  Pashkov V. M. (2017) Pravove zabezpechennya reformuvannya sfery okhorony zdorovya. Ukrayinskyj medychnyj chasopys. 2. p. 102.

3.  Shandyga-Glushko O. I. (2015) Analiz komisijnykh sudovo-medychnykh ekspertyz, provedenykh u spravakh shhodo prytyagnennya do vidpovidalnosti medychnykh pracivnykiv. O. I. Shandyga Glushko, N. V. Kozyczka, O. M. Kryazheva. Sudovo medychna ekspertyza. 2. p. 95.

4.  Lychman T. V. (2014) Oglyadovyj analiz komisijnykh sudovo medychnykh ekspertyz. Vyznachennya pravylnosti nadannya medychnoyi dopomogy v DU Golovne byuro sudovo-medychnoyi ekspertyzy MOZ Ukrayiny. T. V. Lychman, A. V. Legedza, O. M. Dubrovska. Sudovo-medychna ekspertyza. 1. p. 79.

5.   Franchuk V. V. (2016) Analiz nedolikiv nadannya medychnoyi dopomogy v suchasnykh umovakh, za materialamy komisijnykh sudovo-medychnykh ekspertyz. V. V. Franchuk. Sudovo-medychna ekspertyza. 1. p. 56.

6.   Kalyniuk N. (2015) Yurydychna kvalifikaciya defektiv nadannya medychnoyi dopomogy u sferi akusherstva i ginekologiyi. N. Kalynyuk, I. Rogalskyj, N. Gumenna. Medychne pravo. 2. p. 63.

7.   Kryminalnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 r. 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. 9. p. 88.

8.  Seniuta I. (2017) Defekty nadannya medychnoyi dopomogy, ponyattya i vydy. I. Seniuta. Medychne pravo. 1. p. 55.

9.   Instrukciya pro provedennya sudovo-medychnoyi ekspertyzy. Nakaz MOZ Ukrayiny vid 17.01.1995 r. 6. Oficijnyj sajt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95

10.  Pro sudovu ekspertyzu. Zakon Ukrayiny vid 25.02.1994 r. 4038-XII Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1994. 28. p. 232.

11.  Kryminalnyj kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 05.04.2001 r. 2341-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. 25.26. p. 131.

12.  Pashynian G. A. (2006) Professyonalnyie prestupleniia medycynskykh rabotnykov protyv zhyzny i zdorovia. G. A. Pashynian, I. V. Ivshyn. M. Medycynskaya kniga, p. 196.

Full text