RSSВерсія для друку
БУЛЕЦА СІБІЛЛА БОГДАНІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.017

Med. pravo., 2020; 1(25): 17-28

UDС: 347.13(477):614.2

BULETSA SIBILLA BOHDANIVNA

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Civil Law and Process of the State Higher Educational Institution “Uzhgorod National University”

The issues of underage and transgender children’s rights exercisewhen receiving health care

The article deals with the issues arising in the exercise of the right tomedical care for minors and transgender children taking into account theexperience of foreign countries, case-law and theory of law. The necessity ofincreasing the age of underage children to 16 years in independent applica-tion for medical care has been substantiated. The rights of transgender chil-dren have been analyzed, and their rights to receive medical care have beenoutlined. The participation of children and adolescents (10-18 years) in med-ical decision-making should be offered in proportion to their developmentalopportunities, to understand the nature and consequences of their medicalproblem, and to understand the foreseeable risks and benefits of the proposedtreatment. Amendments to the legislation on the children’s right to healthcare have been proposed.The rights of the child in the field of health care are extremely topical, sincethe problem of researching the age from which a minor is entitled to receivehealth care is not in doubt, nevertheless, the age issues are considered to becontroversial. The author provides some practical aspects of solving existingproblematic issues in the said field.

Key words: minor, child, medical care, transgender, age.

Reference list:

1. Shhyrba M. Pravo na informovanu zgodu pry medychnomu vtruchanni nepovnolitnim paciyentam. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo. 2017. No 12. S. 212-216.

2. Reznik G.O. Pravo dytyny na ohoronu zdorovya. Pryvatne pravo i pidpryyemnycztvo. 2014. Vyp. 13. S. 87-90.

3. Antropova M. V. Analyz nekotoryh metodyk yzuchenyya obshhej umstvennoj rabotosposobnosty shkolnykov v vozrastnom aspekte. Novye yssledovanyya vozrastnoj fyzyologyy. 1977. No 9. S. 109-114.

4. Kryvolapchuk Y.A., Suheczkyj V.K. Psyhofyzyologycheskaya harakterystyka funkcyonalnogo sostoyanyya podrostkov na raznyh stadyyah polovogo sozrevanyya v uslovyyah napryazhennoj ynformacyonnoj zagruzky. Fyzyologyya cheloveka. 2005. T. 31. No 6. S. 13-25.

5. Farber D. A. Fyzyologyya podrostka. Moskva, 1988. 167 s.

6. Sudakov K. V. Emocyonalnyj stress. Novoe v fyzyologyy. 1983. No 11. C. 34-36.

7. Dubrovynskaya N. E., Farber D. A., Bezrukyh M. M. Psyhofyzyologyya razvytyya : psyhofyzyologycheskye osnovy detskoj valeologyy : ucheb. posob. Moskva, 2000. 144 s.

8. Vikova ta pedagogichna psyhologiya: navch. posib. / O. V. Skrypchenko ta in. Kyjiv: Prosvita, 2001. 416 s.

9. Bulecza S. B. Nadannya medychnoyi dopomogy nepovnolitnim: cyvilno-pravovyj aspekt. Porivnyalno-analitychne pravo. 2013. No 1. S. 88-92. URL: www.pap.in.ua/1_2013/Buletsa.pdf (data zvernennya: 17.01.2020

10. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «N. B. v. Slovakia» on June 12, 2012 (Application No 29518/10). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

11. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Pretty v. the United Kingdom» on April 29, 2002 (Application No 2346/02). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

12. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «A. K. and L. v.Croatia» on January 8, 2013 (Application No 37956/11). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

13. Bulecza S. B. Nadannya medychnoyi dopomogy nepovnolitnim. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu. Seriya: Pravo. 2012. Vyp. 18. S. 74-76.

14. Wheeler R. Gillick or Fraser A plea for consistency over competence in children.BMJ. 2006. Vol. 332(7545). URL: https://www.bmj.com/content/332/7545/807.full
https://doi.org/10.1136/bmj.332.7545.807

15. Prava pidlitkiv u sferi ohoroni zdorovya: MOZ Ukrayiny iniciyuye vazhlyvi zminy. URL: https://moz.gov.ua/article/news/prava-pidlitkiv-u-sferi-ohoroni-zdorov

16. Family Law Reform Act 1969. UK Public Acts. URL: www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46

17. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).07.02.1999. Helse - og omsorgsdepartementet. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

18. Smith J., Swallow V., Coyne I. Involving parents in managing their child's longterm condition-a concept synthesis of family-centered care and partnership-in-care.Journal of Pediatric Nursing. 2015. Vol. 30. Issue 1. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25458112
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2014.10.014

19. Aarthun A, Øymar KA, Akerjordet K. Parental involvement in decision-making about their child's health care at the hospital. Nurs Open. 2018;6(1):50-58. Published 2018 Jul 30. doi:10.1002/nop2.180. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6279730/
https://doi.org/10.1002/nop2.180

20. Kevin W Coughlin. Medical decision-making in paediatrics: Infancy to adolescence. Bioethics Committee. Paediatr Child Health. 2018. 23(2). 138-146. URL: https://www.cps.ca/en/documents/position/medical-decision-making-in-paediatrics-infancy-to-adolescence
https://doi.org/10.1093/pch/pxx127

21. Quebec Civil Code, Articles 14-18. URL: legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/CCQ-1991

22. Medical Decisions for Children 14 to 17 Years Old. URL: https://www.educaloi.qc.ca/en/capsules/medical-decisions-children-14-17-years-old

23. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «P. and S. v. Poland» on October 30, 2013 (Application No 57375/08). URL: hudoc.echr.coe.int/rus

24. Nesovershennoletnye bolshe ne mogut vstupat v brak.Yle. 2019. https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/nesovershennoletnie_bolshe_ne_mogut_vstupat_v_brak/10811730

25. Salas-Humara C., Sequeira G.M., Rossi W., Dhar C.P. Gender affirming medical care of transgender youth. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2019. Vol. 49. Issue 9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31735692
https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2019.100683

26. Mehringer J., Dowshen N. Sexual and reproductive health considerations among transgender and gender-expansive youth. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2019. Vol. 49. Issue 9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31735693
https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2019.100684

27. Bulecza S. B. Vik pry nadanni medychnoyi dopomogy: cyvilno-pravovyj analiz. Pravo Ukrayiny. 2011. No 5. S. 212-217.