RSSВерсія для друку
БУЧКІВСЬКА ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА

DOI: https://doi.org/10.25040/medicallaw2020.01.028

Med. pravo., 2020; 1(25): 29-37

UDС:

BUCHKIVSKA VIKTORIYA LEONIDIVNA

Judge of Stryi City Court of Lviv region

Provision of immediate conduction of a medical examination of a person
as a general duty of a judge for the protection of human rights in aspect
of article 206 of the criminal procedural code of Ukraine

The article deals with the of the case law concerning the application of
Article 206 of the CPC of Ukraine, in particular the issues of the fulfillment
of the general human rights obligations in the context of the exercise of judi-
cial function.
On the basis of the provisions of the CPC of Ukraine, the case law of
the national courts analysis, the problematic issues of exercising the powers of the investigating judge, the judge have been characterized, and amend-
ments and supplements to the CPC of Ukraine have been proposed regard -
ing the determination of the powers of the court in application of Article
206 of the CPC.

Key words: investigating judge, judge, general duties of a judge in the
field of human rights protection, provision of urgent forensic examina-
tion of a person, appeal against a court decision made under Article 206
of the CPC.

Reference list:

1. Banhalorski pryntsypy povedinky suddiv vid 19 travnia 2006 roku, skhvaleni Rezoliutsiieiu Ekonomichnoi ta Sotsialnoi Rady OON 27.07.2006 2006/23. Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva. Kyjiv, YuSTON-2015).

2. Rekomendatsiya (94) 12 «Nezalezhnist, diievist ta rol suddiv», skhvalenoi Komitetom Ministriv Rady Yevropy na 518 zasidanni zastupnykiv ministriv 13 zhovtnia 1994 r.) //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_323).
https://doi.org/10.1097/00000446-199412000-00008

3. Hloviuk I.V. Vykorystannia polozhen statti 206 Kryminalno-protsesualnoho kodeksu pry zdiisnenni zakhystu u kryminalnomu provadzhenni. Visnyk kryminalnoho sudochynstva, 2/2016).

4. Yezerskyi R. Rol slidchoho suddi zghidno kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy / R. Iezerskyi // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liulyny v Ukraini, mater. KhIKh zvitnoi nauk.-prakt. konf (7-8 liutoho 2013 r.) - Lviv: Yuryd. fak. Lviv. Nats. Un-tu im. Ivana Franka. - 2-13. -S. 312-315).

5. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku / za red. O. A. Banchuka, R. O. Kuibidy, M. I. Khavroniuka. - Kh.: Faktor, 2013. - 1072 s.

6. Ukhvala kolehii suddiv Leninskoho raionnoho sudu mista Kirovohrada u spravi 405/6704/15-k vid 12 kvitnia 2016 roku. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

7. Ukhvala slidchoho suddi Malynovskoho raionnoho sudu m. Odesy u spravi 521/2792/19 vid 19 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

8. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Odeskoi oblasti u spravi 521/2792/19 vid 27 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

9. Hloviuk I. V. Stattia 206 KPK Ukrainy ta rozsliduvannia zhorstokoho povodzhennia (u konteksti statti 3 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod) / VII Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Protydiia zlochynnosti: teoriia i praktyka»

10. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu po spravi 237/1459/17 vid 23 travnia 2018 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

11. Ukhvala Donetskoho apeliatsiinoho sudu po spravi 219/10680/19 vid 24 veresnia 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

12. Ukhvala Odeskoho apeliatsiinoho sudu u spravi 521/2792/19 vid 27 liutoho 2019 roku. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318

13. Postanova Verkhovnoho sudu po spravi 757/35596/18-k vid 11 kvitnia 2019 roku. URL: www.reyestr.court.gov.ua/Review/53381318