4.3 Європейска система

Як детально висвітлено в главі 3, європейська система передбачає низку механізмів, які можна використовувати для захисту прав як пацієнтів, так і медичних працівників. У цьому розділі наведено основні відомості, які допоможуть орієнтуватися в європейській системі.

Європейський суд з прав людини

Мандат

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) - орган Ради Європи (РЄ), що забезпечує дотримання положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ). ЄСПЛ вирішує міждержавні справи та постановляє рішення за скаргами фізичних осіб і груп про можливі порушення державою або державами гарантованих ЄКПЛ прав за умови, що заявники вичерпали всі доступні їм внутрідержавні засоби захисту в країні. ЄСПЛ постановляє рішення, обов'язкові до виконання державою-відповідачем. Порядок провадження у ЄСПЛ буде розглянуто нижче.

За контроль виконання рішень ЄСПЛ відповідає Комітет міністрів Ради Європи.

Участь громадянського суспільства

Громадянське суспільство може подавати скарги до ЄСПЛ від імені окремих осіб або груп осіб. НУО також можуть направляти до суду інформацію по конкретних справах або за пропозицією голови суду, або з дозволу ЄСПЛ як amici curiae («друзів суду»), якщо доведуть, що мають інтерес у справі, яка розглядається, або володіють експертними знаннями про предмет, а також продемонструють, що їхня участь сприятиме відправленню правосуддя. Слухання у ЄСПЛ, як правило, носять публічний характер.

Знайти більш детальну інформацію про те, як звернутися до ЄСПЛ, і завантажити формуляр скарги можна на сайті Суду (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=).

Контактна інформація

 

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg-Cedex, France

 

Tel: +33 (0) 3 88 41 20 18

Факс: + 33 (0) 3 88 41 27 30

Сайт: www.echr.coe.int

європейский комітет із соціальних прав

Мандат

Європейський комітет з соціальних прав (ЄКСПО) - орган Ради Європи, який проводить регулярну правову оцінку виконання державами положень Європейської соціальної хартії (ЄСХ) (прийнятої в 1961 р. і переглянутої в 1996 р.). Надані Комітетом оцінки ґрунтуються на аналізі звіті, які подаються державами-учасницями ЄСХ кожні 2-4 роки (періоди, відомі як «цикли контролю»). Державні звіти про виконання ЄСХ аналізують також Урядовий комітет і Комітет міністрів Ради Європи.

ЄКСПО щорічно публікує свої висновки, а також отримує колективні скарги на передбачувані порушення ЄСХ державами, які прийняли цю процедуру відповідно до Додаткового протоколу до ЄСХ.

Участь громадянського суспільства

Звіти, подані державами-учасницями про виконання ними положень ЄСХ, відкрито публікуються, їх можуть коментувати фізичні особи та НУО. Подавати скарги на передбачувані порушення ЄСХ можуть міжнародні НУО з консультативним статусом при Раді Європи і національні НУО, визнані своїми державами.

Інструкції для НУО, які бажають отримати або продовжити своє право на подачу колективних скарг у ЄКСПО, доступні за адресою: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/Instructions_en.asp.

Контактна інформація

Department of the European Social Charter and the European Code of Social Security

Conseil de l'Europe

Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Agora

Council of Europe

1, quai Jacoutot

F - 67075 Strasbourg Cedex, France

 

Tel: +33 (0) 3 88 41 32 58

Факс: +33 (0) 3 88 41 37 00

E-mail: social.charter@coe.int

Сайт: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ECSR/ECSRdefault_en.asp

Комітет міністрів

Мандат

Комітет міністрів - керівний орган Ради Європи, що складається з міністрів закордонних справ всіх держав-членів (або їх постійних представників). Комітет міністрів є форумом для обговорення проблем, які стоять перед регіоном, і шляхів їх вирішення.

Комітет міністрів контролює виконання рішень ЄСПЛ й оцінює доповіді, підготовлені Європейським комітетом з соціальних прав (ЄКСП). Комітет міністрів дає окремі рекомендації державам-учасницям з тих питань, із яких він виробив «єдину політику», включаючи питання, пов’язані з охороною здоров'я і дотримання прав людини.

Деякі з цих рекомендацій розробляє Парламентська асамблея Ради Європи - консультативний орган, до складу якого входять представники парламентів держав-учасниць Ради Європи.

Участь громадянського суспільства

Міжнародні неурядові організації можуть отримати «статус участі» при Раді Європи. Поряд з цим НУО можуть укладати з Радою Європи партнерські угоди. Таким чином організації своєю діяльністю можуть підтримати роботу Ради Європи, в тому числі Комітету міністрів.

НУО можуть брати участь у розгляді Комітетом міністрів питань виконання державами рішень ЄСПЛ. У будь-який момент розгляду справи Комітетом міністрів НУО можуть направляти в Комітет свої повідомлення. Такі повідомлення можуть вказувати на рівень дотримання рішення Суду державою-відповідачем, містити вимогу про подання державою плану дій або звіту, формулювати пропозиції щодо плану дій або звіту, закликати до публічних дебатів щодо рішення Суду в ході засідання про права людини (тільки для певних випадків) , закликати до зміни стандарту розгляду справи Комітетом міністрів і т.д.

Контактна інформація

 

Tel: +33 (0) 3 88 41 28 49

E-mail: cm@coe.int

Сайт: www.coe.int/cm

Консультативний комітет

Мандат

Консультативний комітет - незалежний експертний комітет, який відповідає за оцінку виконання державами-учасницями Рамкової конвенції про захист національних меншин (РКНМ) і консультує Комітет міністрів. Консультативний комітет спостерігає за ходом здійснення РКНМ шляхом розгляду періодичних звітів держав.

Крім вивчення державних звітів, Консультативний комітет може проводити зустрічі з державами та запитувати додаткову інформацію з інших джерел. На підставі цього Консультативний комітет готує свій висновок і передає його до Комітету міністрів. Ґрунтуючись на цьому висновку, Комітет міністрів готує свої висновки про доцільність заходів, вжитих кожною державою-учасницею в межах здійснення РКНМ. Комітет міністрів може доручити Консультативному комітету вести моніторинг вжитих державами заходів у відповідь на висновки та рекомендації КМ.

Участь громадянського суспільства

НУО можуть направляти в Консультативний комітет свої «тіньові звіти» щодо будь-якого аспекту дотримання РКНМ державами-учасницями. «Тіньові звіти» подаються через Секретаріат РКНМ. НУО можуть також представляти письмову інформацію про здійснення РКНМ державою незалежно від статусу моніторингу цієї держави, закликати держави ратифікувати РКНМ, здійснювати взаємодію з представниками держави при підготовці офіційної доповіді, брати участь у наступних зустрічах з обговорення опублікованих Консультативним комітетом результатів моніторингу і допомагати Консультативному комітету при підготовці коментарів з конкретних питань.

Див. додаткову інформацію про участь громадянського суспільства на сайті: www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_monitoring/ngO_intro_en.asp

Контактна інформація

Directorate General of Human Rights

Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

F-67075 Strasbourg-Cedex, France

 

Tel: +33 (0) 3 90 21 44 33

Факс: +33 (0) 3 90 21 49 18

E-mail: minorities.fcnm@coe.int

Сайт: www.coe.int/minorities