2.3. Права пацієнта
Право на участь у публічній політиці


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Представникам корінного населення відмовляють у праві брати участь в ухваленні політичних рішень, які впливають на їхнє здоров’я та добробут, оскільки вважається, що вони некомпетентні в цих питаннях.

Організації лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерних осіб (ЛГБТ) навмисно не допускають до участі в розробці заходів у боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 25 МПГПП:

Кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість …
а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників.

Стаття 7 КЛВФДЖ:

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками право:…
b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду та займати державні посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного управління.

Стаття 14 (п. «а» ч. 2) КЛВФДЖ:

Держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у розвитку сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку і, зокрема, забезпечують таким жінкам право:
a) брати участь в опрацюванні та здійсненні планів розвитку на всіх рівнях.

Стаття 4 Алма-Атинської декларації:

Люди мають право й обов’язок брати участь на індивідуальній і колективній основі в плануванні й здійсненні їх медико-санітарного обслуговування.

Принцип 2 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта: Вибір і розширення можливостей:

Пацієнти мають право й обов’язок брати участь в міру своїх здібностей і переваг, як партнери, в ухваленні рішень у галузі охорони здоров’я, які впливають на їхнє життя. Для цього необхідна система медичного обслуговування, що реагує на потреби пацієнтів і надає адекватний вибір варіантів лікування та ведення захворювань, які відповідають цим потребам, а також заохочення і підтримка пацієнтів і осіб, які їх доглядають, задля досягнення найвищої можливої якості життя. Організації пацієнтів повинні мати можливість відігравати провідну роль у підтримці пацієнтів і їхніх сімей для здійснення їх права на інформований вибір медичного обслуговування.

Принцип 3 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта76: Участь пацієнтів у формуванні політики у сфері охорони здоров’я:

Пацієнти та організації пацієнтів повинні мати можливість взяти на себе частину відповідальності за формування політики в сфері охорони здоров’я завдяки реальній і заохочувальній участі в ухваленні рішень на всіх рівнях і на всіх етапах, щоб гарантувати, що під час ухвалення таких рішень на чільне місце будуть поставлені інтереси пацієнта. Така участь не повинна обмежуватися політикою у сфері охорони здоров’я, але повинна включати в себе, наприклад, соціальну політику, яка в результаті вплине на життя пацієнтів.

Стаття 12 МПЕСКП:

  1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
  2. Заходи, яких повинні вжити держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього права, включають ті, які є необхідними для:...
    c) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними;
    d) створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби.

76 Див. також: Програмна заява МАОП про участь пацієнтів в ухваленні рішень.
www.patientsorganizations.org/showarticle.pl.